Articole

Epifania

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articole preluate de pe: ro.orthodoxwiki.orgdoxologia.ro

 

Ev. Matei 3, 13-17

În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca să fie botezat de el.

Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuiță să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?

Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.

Iar după ce S-a botezat Iisus, în clipa când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se ca un porumbel şi venind peste El.

Şi iată, un glas din ceruri care a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit.

 

Epifania

Epifania (gr. Ἡ Ἐπιφάνεια — Epifaneia = arătarea) sau Teofania sau Botezul Domnului (gr. Τὰ Ἐπιφάνεια, τὰ ἅγια θεοφάνεια τοῦ κυρίον — Ta Epifaneia, Ta agia Teofaneia tou Kiriou = Epifania, Sfânta Arătare a Domnului; slv. Bogoiavlenie Gospodnia = Arătarea Domnului) este unul dintre Praznicele Împărătești ale Bisericii Ortodoxe, sărbătorit pe 6 ianuarie.

Este praznicul care dezvăluie Sfânta Treime lumii, prin Botezul Domnului (Matei 3,13-17; Marcu 1, 9-11; Luca 3,21-22).

Este cunoscut în popor și cu numele de Bobotează.

Fiindcă Botezul era numit în grecește și φωτισμός (gr. fotismos = luminare), Botezul Domnului s-a numit și sărbătoarea luminilor (lat. dies luminum), cum s-a păstrat și în cărțile de slujbă ortodoxe.

Russian icon of the Theophany (Kirillo-Belozersky Monastery, 1497) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Russian icon of the Theophany (Kirillo-Belozersky Monastery, 1497) – foto preluat de pe en.wikipedia.org

 

Botezul lui Hristos

În această zi se prăznuiește botezarea Domnului Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan și începutul propovăduirii timpurii a lui Hristos.

Praznicul Epifaniei marchează sfârșitul sărbătoririi Crăciunului, care începe de la 25 decembrie și se încheie pe 6 ianuarie.

În cadrul slujbei acestei sărbători, în această zi se face slujba de sfințire a Aghiasmei Mari, care este folosită de preoți pentru a binecuvânta casele credincioșilor.

Sărbătoarea se numește a Teofaniei deoarece la botezul lui Hristos Sfânta Treime a apărut lumii pentru prima data – glasul Tatălui se face auzit din ceruri, Fiul este întrupat și stă în râul Iordan, iar Sfântul Duh se pogoară asupra Lui în chip de porumbel.

 

Epifania

Această sărbătoare mai este uneori numită și Epifania.

Unii consideră că acest nume ar fi preluat din vocabularul catolic, făcând referire mai degrabă la sărbătoarea catolică din aceeași zi care comemorează venirea magilor la Pruncul Iisus.

Totuși, termenul de „Epifanie” apare și în cadrul slujbelor ortodoxe.

Inițial exista un singur praznic creștin la care se sărbătorea arătarea lui Dumnezeu lumii, în forma umană a lui Iisus din Nazaret.

Acesta includea sărbătoarea Nașterii Domnului, Închinarea Magilor și toate evenimentele din copilăria lui Hristos, cum ar fi Tăierea împrejur a Domnului și Întâmpinarea Domnului, împreună cu botezul Lui în Iordan de către Ioan.

Fără îndoială că această sărbătoare, la fel ca și Paștile și Cincizecimea, a fost înțeleasă ca o împlinire a unei sărbători evreiești precedente, în acest caz Sărbătoarea Luminilor.

Botezul Domnului - pictura de Andrea del Verrocchio si Leonardo da Vinci - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Botezul Lui Hristos - pictura de Andrea del Verrocchio si Leonardo da Vinci – foto preluat de pe en.wikipedia.org

 

Sărbătorirea

Slujba Botezului Domnului este organizată în același fel cu aceea a Nașterii.

Istoric vorbind, slujba Crăciunului a fost stabilită mai târziu.

Se citesc Ceasurile și se face Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare; în ajunul sărbătorii se face slujba Vecerniei.

Privegherea este alcătuită din Miezonoptică și Utrenie.

Liturghia începe cu psalmi de slavă și laudă, în locul celor trei Antifoane obișnuite.

Versetul botezului de la Galateni 3,27 înlocuiește din nou Trisaghionul.

Câți în Hristos v-ați botezat,
în Hristos v-ați și-mbrăcat
Aliluia!

Evanghelia citită la toate aceste slujbe vorbește despre Botezul Domnului în râul Iordan.

Apostolul care se citește la Sfânta Liturghie vorbește despre consecințele arătării Domnului ca Epifanie.

Deoarece principalul eveniment al sărbătorii este sfințirea mare a apei, ea urmează Sfintei Liturghii a ajunului și Sfintei Liturghii din ziua praznicului.

Totuși, în cele mai multe parohii, aceasta se face doar atunci când sunt prezenți cea mai mare parte a credincioșilor.

Sfințirea atestă faptul că omenirea și întreaga Creație au fost făcute pentru a se umple de prezența sfințitoare a lui Dumnezeu.

Ajunul praznicului este zi de ajunare, chiar post negru, în orice zi ar cădea.

 

Cuvânt la Botezul Domnului

Domnul nostru Iisus Hristos, după întoarcerea Sa din Egipt, viețuia în Galileea, în cetatea Sa, Nazaret, unde crescuse, tăinuindu-și înaintea oamenilor puterea și înțelepciunea dumnezeirii Sale, până la vârsta de treizeci de ani, pentru că nu era îngăduit cuiva dintre iudei, mai înainte de 30 de ani, să aibă rânduiala de dascăl sau de preot.

Pentru aceasta nici Domnul Hristos, până la acești ani, nu a început propovăduirile Sale, nici nu Se arăta că este Fiul lui Dumnezeu și Arhiereul cel mare, Care a străbătut cerurile până ce s-a împlinit numărul anilor Lui.

El viețuia în Nazaret, cu Preacurata Sa Maică și cu Iosif, părutul Său tată, care era lucrător de lemn și cu care lucra împreună.

După moartea lui Iosif, singur Domnul făcea acel lucru de mână, câștigând prin osteneală, hrana pentru El și pentru prea iubita Sa maică, ca să ne învețe pe noi a nu ne lenevi și nici a mânca pâinea în zadar.

Apoi, împlinindu-se cei 30 de ani și venind vremea dumnezeieștii Lui arătări – precum zice Evanghelia –, ca să se arate lui Israel: A fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie, trimițându-l pe el ca să boteze cu apă.

Deci, i-a pus un semn încredințat după care putea să cunoască pe Mesia, Cel care a venit în lume, precum singur Botezătorul întru a sa bună vestire spune, zicând:

Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Deasupra Căruia vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând peste El, Acela este cel ce botează cu Duh Sfânt.

Deci, ascultând Ioan cuvântul lui Dumnezeu, a venit în părțile Iordanului, propovăduind botezul pocăinței, întru iertarea păcatelor.

Pentru că el era acela de care mai înainte a zis Isaia: Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui.

Deci, veneau la dânsul toată latura Iudeei și a Ierusalimului, și se botezau toți de la dânsul, în râul Iordanului, mărturisindu-și păcatele.

Atunci a venit și Iisus din Galileea la Iordan, ca să fie botezat de Ioan.

El a venit într-acea vreme, după ce Ioan spusese mai înainte poporului despre El, zicând:

Vine în urma mea Cel mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg curelele încălțămintelor Lui. Deci, eu v-am botezat pe voi cu apă, iar Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt.

După aceste cuvinte, a venit Iisus ca să Se boteze, cu toate că nu-I trebuia aceasta, ca unul Care era preacurat, fiind născut din Preacurata și Preasfânta Fecioară, El însuși fiind izvorul a toată curăția și sfințenia.

Însă Cel ce a luat asupra Sa păcatele a toată lumea a venit la râu ca să le spele pe ele cu Botezul.

A venit la ape ca să sfințească firea lor; a venit să Se boteze ca să ne pregătească nouă baia sfântului Botez.

A venit la Ioan, pentru ca acesta să fie pentru dânsul martor nemincinos, văzând pe Duhul Sfânt pogorându-Se peste Cel pe Care-L boteza și auzind glasul Tatălui de sus.

Iar Ioan se sfia de El, zicând:

Eu am trebuință să mă botez de Tine și Tu vii la mine.

Căci Ioan cu duhul L-a cunoscut pe El; pentru că mai înainte cu 30 de ani a săltat de bucurie în pântecele maicii sale; deci, avea trebuință de botezul Lui, ca cel ce era în păcatul neascultării, cel adus de Adam asupra a tot neamul omenesc.

Iar Domnul a zis:

Lasă acum, că așa se cade a împlini toată dreptatea.

Prin dreptate înțelege aici Sfântul Ioan Gură de Aur poruncile lui Dumnezeu; ca și cum ar fi zis:

De vreme ce toate câte le poruncește legea le-am săvârșit și singură aceasta a rămas, adică să Mă botez; deci, Mi Se cade să o săvârșesc și pe aceasta”.

Iar botezul lui Ioan era porunca lui Dumnezeu, precum el zice:

Cel ce m-a trimis ca să botez cu apă, Acela mi-a zis.

Deci, cine l-a trimis?

Arătat este că a fost însuși Dumnezeu, cum zice însăși Scriptura:

A fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan”.

Deci, Iisus, fiind în vârstă de 30 de ani, S-a botezat pentru că omul de la această vârstă se pleacă cu înlesnire către tot păcatul.

Așa grăiau Ioan Gură de Aur și Teofilact, cum că cea dintâi vârstă a copilăriei are multă neștiință și zburdălnicie, a doua vârstă, a tinereților, se aprinde de poftă trupească, iar vârsta de 30 de ani, a bărbatului desăvârșit, este a iubirii de aur, a măririi deșarte, a iuțimii, a mâniei și a tuturor păcatelor.

Pentru aceasta Hristos Domnul a așteptat botezul până la această vârstă, ca să împlinească legea cu toate vârstele, să sfințească firea noastră și să ne dea putere, ca să biruim patimile și să ne ferim de păcatele cele de moarte.

Iar după Botezul Său, Domnul a ieșit îndată din apă, adică n-a zăbovit; căci se povestește că Sfântul Ioan Botezătorul, pe fiecare om care se boteza de dânsul, îl afunda până la cap și-l ținea astfel până ce-și mărturisea toate păcatele sale și numai după aceea îi afunda și capul și îl lăsa să iasă din apă; pentru aceasta, zice Evanghelia, că a ieșit îndată din apă.

Și ieșind Domnul din râu, I s-au deschis cerurile, strălucind de sus o lumină în chip de fulger, iar Duhul lui Dumnezeu S-a pogorât spre Domnul, Cel ce S-a botezat, arătându-Se în chip de porumbel.

Precum în zilele lui Noe, porumbița a vestit micșorarea apelor, tot asemenea și încetarea înecării păcatului a însemnat-o porumbelul.

Iar Duhul Sfânt s-a arătat în chip de porumbel, pentru că acea pasăre este curată, blândă, iubitoare de oameni, fără de răutate și nu stă în locuri necurate.

Tot asemenea și Duhul Sfânt este izvorul curăției, noianul iubirii de oameni, învățătorul blândeții, rânduitorul binelui și fuge de la cel care șe tăvălește în tina cea necurată a păcatului, fără de pocăință.

Și pogorându-Se Duhul Sfânt ca un porumbel spre Domnul nostru Iisus Hristos, s-a auzit un glas din cer, zicând:

Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit.

Aceluia deci, se cuvine mărirea și stăpânirea, în vecii vecilor. Amin.

Botezul Lui Isus Hristos, pictura de Piero della Francesca, c. 1448–50 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Botezul Lui Isus Hristos, pictura de Piero della Francesca, c. 1448–50 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

 

Imnografie

Tropar, Glasul 1:

În Iordan botezându-Te Tu, Doamne,
închinarea Treimii s-a arătat;
că glasul Părintelui a mărturisit Ție,
Fiu iubit pe Tine numindu-Te,
și Duhul în chip de porumbel a adeverit
întărirea cuvântului.
Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule,
și lumea ai luminat, slavă Ție!

Condac, Glasul al 4-lea:

Arătatu-Te-ai astăzi lumii
și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi,
care cu cunoștință Te lăudăm.
Venit-ai și Te-ai arătat,
Lumina cea neapropiată.

 

Tradiții de Bobotează

Conform unei vechi tradiții, în ziua Bobotezei, după Sfânta Liturghie, episcopul sau preotul (în sate) face slujba de sfințire a apei pe malul celui mai mare râu sau fluviu din acel loc.

După sfințirea apei, episcopul sau preotul aruncă în apa râului o cruce mare (în secolele trecute aceasta era uneori dintr-un metal prețios).

Un număr de bărbați mai destoinici pornesc apoi să recupereze crucea, căutând-o în apele înghețate.

Primul care o găsește primește binecuvântarea preotului sau a episcopului.

În vechime, cel care găsea primul crucea și o aducea la mal primea și daruri de la domnitorul țării și era ținut la mare cinste de către ceilalți.

Tradiția s-a păstrat până în ziua de astăzi.

foto : ziarulunirea.ro - preluat de pe acasalaromani.ro

foto : ziarulunirea.ro – preluat de pe acasalaromani.ro

În această zi, Ioan Botezătorul îl botează pe Iisus în apa Iordanului. Tot acum se ţine şi sărbătoarea Botezului, una dintre cele şapte Taine, cea fără de care nu este posibil să fii creştin.

Ca orice sărbătoare mare, Boboteaza începe din ajun.

În ajun oamenii postesc.

Sacrificiul postului le aduce bogăţie.

În anumite locuri, înainte să mănânce, femeile adună cenuşa din vatră; o vor risipi primăvara pe câmp, zicând:

Cum n-am mâncat eu în dimineaţa ajunului de Bobotează, aşa să nu-mi mănânce lighioanele roadele.“

Sub faţa de masă pun sare şi mei, tărâţe şi fân.

Preotul trece cu agheasmă din casă în casă.

Hainele bune sunt întinse prin casă să le stropească preotul cu apă sfinţită; în felul acesta sunt ferite de molii.

Copiii nu sunt bătuţi ca să nu facă bube peste an.

Femeia nu se ceartă cu bărbatul.

Ca să nu se înmulţească purecii, nu se cerne făină.

Oamenii încearcă să-şi afle viitorul.

Iar se deschid cerurile.

Se spune că în noaptea de Bobotează plesnesc de ger ouăle de corb şi puii de corb îşi deschid aripile, încercând să zboare.
În ziua de Bobotează se sfinţesc apele.

Se face agheasmă mare undeva, lângă o apă.

Oameni iau agheasmă, îşi stropesc gospodăria şi păstrează ce-a mai rămas.

Se zice că atunci când preotul aruncă în apă crucea dracii ies din apă şi o iau la fugă pe câmp.

Nu-i văd decât lupii, care se iau după ei, le rup pântecele şi le varsă maţele.

Sunt buni la câte ceva şi lupii…

În Bucovina, când preotul trece pe la casele oamenilor de Bobotează, femeile leagă la crucea purtată de el fire de in şi de cânepă.

Din aceste fire Maica Domnului va face o plasă pe care o va trece de trei ori prin Iad, salvând sufletele care se vor agăţa de ea.

Sufletele rămase în Iad vor fi mâncate de draci.

Apoi, dracii se vor mânca între ei până rămâne numai unul, Scaraoţchi.

Legat de un stâlp în mijlocul Iadului, el va muri de foame.

Aşa se va curăţi lumea de tot ce e necurat şi vor rămâne numai drepţii cu Dumnezeu şi cu îngerii.

Irina Nicolau – Ghidul sărbătorilor româneşti (Humanitas, 1998) – preluat de pe www.facebook.com/MuzeulTaranului

Icoană pe lemn cu tema „Botezul Domnului”, sfârșitul secolului al XIX-lea, Moldova de Nord, clasată în categoria juridică Tezaur - Colecția Muzeului Național al Țăranului Român - foto preluat de pe www.facebook.com/MuzeulTaranului

Icoană pe lemn cu tema „Botezul Domnului”, sfârșitul secolului al XIX-lea, Moldova de Nord, clasată în categoria juridică Tezaur – Colecția Muzeului Național al Țăranului Român – foto preluat de pe www.facebook.com/MuzeulTaranului

 

Datini, tradiții și obiceiuri populare românești românești

Boboteaza – Botezul lui Ioan și Botezul Bisericii

Ceea ce s-a întâmplat cu paștele iudaic, se întâmplă și cu botezul.

La Cina cea de Taină întâlnim și paștele iudaic și paștele nostru; Hristos a pus capăt celui dintâi și i-a dat început celui de-al doilea.

Și acum la râul Iordan a împlinit botezul iudaic, dar în același timp a deschis ușile botezului Bisericii.

Botezul lui Ioan era un botez de pocăință, care îi făcea pe oameni să-și osândească păcatele lor.

Acest botez nu era o taină, ci un ritual, pentru că nu ierta păcatele.

Dar de ce n-a botezat Hristos, ne-o spune însuși sfântul Ioan când zice :

Acela vă v-a boteza cu Duh Sfânt și cu foc“.

Dar Duhul Sfânt nu fu­sese încă dat.

Acesta ne-a fost dat de Hristos însuși, de sus, de la Tatăl venind în lume la Cincizecime.

Apostolii trebuiau să se îmbrace mai întâi ei înșiși cu toată puterea Du­hului, cum s-a și întâmplat la Cincizecime, ca apoi ei să boteze cu apă și cu Duh Sfânt, cum au și făcut începând după Pogorâre când s-au botezat adăugându-se apostolilor “ca la trei mii de suflete“.

Cu botezul lui Ioan s-a botezat și Mântuitorul, dar nu pentru că El avea nevoie de curățire de păcate, fiind Dumnezeu-Omul, ci pentru a ne arăta importanța și lucrarea botezului pe care îl va institui și a împlini Legea, ca să se descopere lumii taina lui Dum­nezeu cel în Treime închinat, în numele Căruia să ne botezăm și noi. Taina botezului a fost instituită de Hristos însuși îndată după învierea Sa din morți, odată cu trimiterea apostolilor la propovăduirea Evangheliei către neamuri:

Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte Eu v-am poruncit vouă, și iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului“.

Hristos se afundă în Iordan și Duhul pogoară peste ape.

A tre­buit să se scufunde Fiul în firea omenească și prin ea în apă, pen­tru ca noi, scufundându-ne în apă, să ne înălțăm spre viața Sa dumnezeiască în Duhul Lui cel Sfânt.

În Cuvântul întrupat, apa și Duhul se unesc din nou.

În această zi, preoții sfințesc apele.

Lângă apă se face Agheasma mare, din care oamenii iau și își stropesc casele și vitele, păstrând restul în sticle, pentru leac.

În satele și orașele așezate pe maluri de ape, tinerii se întrec să scoată la mal crucea aruncată de preot în apa înghețată.

Cel care va reuși , va avea parte numai de bine.

Oricum, se spune că acel ce se aruncă în apă în această zi, va fi ferit de toate bolile și că atunci când preotul aruncă crucea în apă, dracii ies și fug pe câmp, însă ei nu sunt văzuți, îi pot vedea doar lupii.

Bătrânii spun că dacă în ziua de Bobotează vremea e frumoasă, anul va fi bogat în pâine și pește.

Toate aceste obiceiuri legate de Bobotează au o dublă semnificație, de alungare a spiritelor rele care bântuie libere de la Crăciun, dar și de atragere a belșugului

De obicei, în această perioadă este foarte frig, de aici și expresia “gerul Bobotezei”, care, potrivit tradiției, este un semn de belșug pentru tot anul.

În tradiția populară românească Boboteaza mai este denumită și Sărbătoarea Iordanului și este o sărbătoare dedicată purificării apelor și a naturii.

- Conform tradiției ortodoxe, creștinii trebuie să mănânce grâu fiert și să se bea vin roșu, dar numai după ce au ținut post negru și după ce preotul le-a sfințit casa. Toate acestea au în general un rol de curățire și de îndepărtare a răului.

- În ziua de Bobotează, tinerii merg pe la casele oamenilor și le colindă animalelor pentru sănătatea și rodul acestora.

- Peste obiceiurile creștine de sfințirea apelor s-au suprapus și multe practici păgâne, cum ar fi: afumarea grajdurilor și a vitelor pentru alungarea duhurilor rele din acestea, aprinderea focurilor pe câmp sau colindele însoțite de tot felul de strigături și zgomote.

- Se crede că, dacă în dimineața Ajunului de Bobotează, pomii sunt încărcați cu promoroacă, aceștia vor avea rod bogat.

- Un alt obicei spune că femeile nu au voie să spele rufele timp de 8 zile, pentru a nu spurca apele abia sfințite.

- Dacă este frig se pregătește o cruce de gheață, pentru a marca locul slujbei și la sfârșit, preotul aruncă în apă o cruce de lemn. Mai mulți bărbați se aruncă în apă ca să o aducă înapoi, iar cel care va scoate crucea va avea noroc tot anul.

- Cei necăsătoriți, dacă se împiedică și cad pe gheață în ziua de Bobotează este semn sigur că se vor căsători în acel an.

- Boboteaza încheie ciclul sărbătorilor de iarnă și are, pe lângă înțelesurile creștine – momentul nașterii spirituale a Mântuitorului, trăsături de mare sărbătoare populară.

preluat de pe azm.gov.ro

În localitățile așezate pe malul unui râu, pe malul Dunării sau pe țărmul mării, se obișnuiește că preotul, cu ocazia slujbei care se face acum, să arunce o cruce de lemn în apa foarte rece, uneori chiar înghețată, după care sar câțiva flacăi curajoși pentru a o aduce înapoi.

În toate bisericile ortodoxe, preoții fac agheasmă (apă sfințită), cu care “botează” apele, oamenii, animalele și casele.

Înainte de regimul comunist, această datină exista și la București, Patriarhul coborând Calea Victoriei de la Palatul regal până la Dâmbovița, unde pocăiții, îmbrăcați în halaturi albe, se aruncau în apa înghețată pentru a o ridica.

Această tradiție face parte din multe altele în legatură cu Boboteaza, încărcate de practici magice și obiceiuri agrare preluate în creștinism din tradițiile anterioare, precum fertilitatea, purificarea, cinstirea apei și a focului.

Boboteaza este astfel și o sărbătoare dedicată purificării naturii, și mai ales a apelor, de forțele răului.

Acum se colindă, se prevestește cum va fi vremea în noul an, sau cum va fi recolta.

Se crede că în aceste zile animalele vorbesc, capătând puteri neobișnuite.

Peste obiceiurile creștine ortodoxe de sfințire a apelor sau de scufundare a crucii s-au suprapus și multe practici păgâne, cum ar fi afumarea grajdurilor și a vitelor pentru alungarea duhurilor rele din acestea, aprinderea focurilor pe câmp sau colindele însoțite de tot felul de strigături și zgomote.

Toate acestea au în general un rol de curățire și de îndepărtare a răului.

Tradiția ortodoxă cere ca acum să se mănânce piftie și grâu fiert și să se bea vin roșu

preluat de pe ro.wikipedia.org

cititi mai mult despre Botezul Domnului si pe: basilica.rodoxologia.roro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

 

De la Giotto la Rubens: Botezul Domnului în pictură

Master of St. Bartholomew Altar. Baptism of the Lord. Oil on panel, circa 1485-1500. - foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

Master of St. Bartholomew Altar. Baptism of the Lord. Oil on panel, circa 1485-1500. – foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

El Greco. Baptism of the Lord. Oil on canvas, 1600. - foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

El Greco. Baptism of the Lord. Oil on canvas, 1600. – foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

Giotto. Baptism of the Lord. Fresco, 1305 - foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

Giotto. Baptism of the Lord. Fresco, 1305 – foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

Domenico Ghirlandaio. Baptism of the Lord, fresco, 1486-1490 - foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

Domenico Ghirlandaio. Baptism of the Lord, fresco, 1486-1490 – foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

Cima da Conegliano. Baptism of the Lord, oil on canvas, 1492 - foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

Cima da Conegliano. Baptism of the Lord, oil on canvas, 1492 – foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

Bartolome Murillo. Baptism of the Lord, oil on canvas, 1655 - foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

Bartolome Murillo. Baptism of the Lord, oil on canvas, 1655 – foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

Peter Paul Rubens. Baptism of the Lord, oil on canvas, 1605 - foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

Peter Paul Rubens. Baptism of the Lord, oil on canvas, 1605 – foto preluat de pe www.liturgicalartsjournal.com

Asaltul Capitoliului Statelor Unite ale Americii 2021 (6 ianuarie 2021)

foto preluat de pe ro.wikipedia.org
articole preluate de pe: ro.wikipedia.org; www.agerpres.ro

8 ianuarie 2021

 

Asaltul Capitoliului Statelor Unite ale Americii 2021

La 6 ianuarie 2021, o mulţime de protestatari care-l sprijineau pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, au luat cu asalt Capitolul Statelor Unite, încălcând securitatea şi ocupând părţi ale clădirii timp de câteva ore. Revoltele au fost provocate de comentariile făcute de Trump la un miting anterior.[8][9][10] Asaltul a perturbat o sesiune comună a Congresului pentru a număra votul Colegiului Electoral şi a certifica victoria lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale din 2020 şi a condus la evacuări şi blocaje ale clădirii.

După câteva săptămâni de afirmaţii false ale lui Trump cu privire la frauda electorală, mii din susţinătorii săi s-au adunat la Washington, DC în 5 şi 6 ianuarie pentru a protesta împotriva rezultatelor alegerilor şi pentru a cere vicepreşedintelui Mike Pence şi Congresului să respingă victoria lui Biden.[11][12][13] În dimineaţa zilei de 6 ianuarie, protestatarii s-au adunat la mitingul „Save America”[14][15] pe The Ellipse, unde preşedintele Trump, Donald Trump Jr., Rudy Giuliani şi mai mulţi membri ai Congresului s-au adresat mulţimii[16]. Trump şi-a încurajat susţinătorii să „lupte ca dracul” pentru a „ne lua ţara înapoi” şi a merge spre Capitolul SUA.

cititi mai mult despre Asaltul Capitoliului Statelor Unite ale Americii 2021 si pe en.wikipedia.org

 

6 ianuarie 2021

Mii de susţinători ai lui Donald Trump se îndreaptă spre centrul Washingtonului

Mii de susţinători ai preşedintelui american aflat la final de mandat, Donald Trump, se îndreptau miercuri spre centrul Washingtonului pentru o demonstraţie de forţă, în timp ce Congresul urmează să certifice înfrângerea sa la alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie, relatează AFP.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Trump interzice intrarea în SUA pentru străinii care au legături cu Antifa

Preşedintele în exerciţiu al SUA, Donald Trump, a decretat miercuri interzicerea accesului în SUA pentru cetăţenii străini care au legătură cu Antifa, o mişcare de activişti care se proclamă ”anti-fascişti” şi pe care administraţia preşedintelui republican a descris-o drept o organizaţie criminală, relatează agenţia EFE.

Rapoarte credibile sugerează că mişcarea cunoscută sub numele de Antifa este responsabilă, direct sau indirect, de unele delicte în comunităţile noastre şi a exploatat tragedii pentru a promova o agendă radicală, stângistă, anarhistă şi adesea violentă”, motivează Trump decizia sa. El menţionează incidente petrecute începând din anul 2017, în care indivizi care s-au identificat drept simpatizanţi ai Antifa au atacat alţi manifestanţi, ziarişti, edificii publice şi poliţişti.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Trump spune că nu îşi va recunoaşte niciodată înfrângerea şi îi cere lui Pence să nu certifice victoria lui Biden

Preşedintele american în exerciţiu Donald Trump a afirmat miercuri în faţa susţinătorilor săi entuziaşti că nu-şi va recunoaşte “niciodată” înfrângerea în scrutinul de la 3 noiembrie în faţa democratului Joe Biden, afirmând din nou, fără să prezinte vreo dovadă, că alegerile au fost însoţite de fraude pe scară largă, relatează AFP şi Reuters.

Nu vom ceda niciodată. Nu vom recunoaşte niciodată‘, a declarat Trump în faţa participanţilor la un miting – finanţat de echipa sa de campanie – în zona Parcului Ellipse, în apropiere de Casa Albă. ‘Vom opri acest furt‘, a declarat el, cu două săptămâni înaintea preluării funcţiei de către preşedintele ales Joe Biden.

Am câştigat aceste alegeri şi le-am câştigat la scară mare‘, a spus Trump, insistând asupra ipotezei fraudei electorale.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Vicepreşedintele Pence nu se va opune certificării victoriei lui Biden

Vicepreşedintele american Mike Pence a afirmat că nu se va opune certificării miercuri a victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale, ascunzându-se în spatele ”constrângerilor” Constituţiei, relatează AFP.

El şi-a prezentat argumentele într-o scrisoare publicată chiar înainte de deschiderea unei sesiuni extraordinare a Congresului menită să înregistreze oficial rezultatele alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie.

Preşedintele Donald Trump, care refuză să acorde înfrângerea, i-a cerut lui Mike Pence, care prezidează această sesiune, să profite de această ocazie pentru a refuza să recunoască victoria democratului Biden.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Clădiri ale Congresului american, evacuate de poliţie pe fondul protestelor susţinătorilor lui Trump

Poliţia a ordonat miercuri evacuarea mai multor clădiri ale Congresului SUA, în timp ce susţinătorii lui Donald Trump au demonstrat împotriva certificării victoriei lui Joe Biden în faţa Capitolului, într-o atmosferă foarte tensionată, conform imaginilor transmise de la faţa locului, relatează AFP.

Poliţia Capitolului a ordonat personalului Congresului să evacueze clădirea Cannon precum şi altele din jurul Capitolului, la scurt timp după încheierea unui discurs al preşedintelui în exerciţiu Donald Trump. Miliardarul republican le-a cerut susţinătorilor săi să meargă şi să protesteze împotriva certificării de către aleşii Congresului a victoriei adversarului său democrat, care avea loc în acelaşi timp în incinta Capitoliului.

 

Sesiunea Congresului a fost întreruptă din cauza manifestanţilor pro-Trump; Restricţii de circulaţie la Washington

Congresul Statelor Unite ale Americii a suspendat miercuri de urgenţă o sesiune menită să certifice victoria democratului Joe Biden în alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie, măsură luată după intrarea manifestanţilor pro-Trump în incinta Capitoliului, relatează AFP.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Ciocniri între susţinătorii lui Trump şi forţele de ordine în faţa Congresului SUA

Mii de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu al SUA, Donald Trump, s-au adunat miercuri în faţa Capitolului din Washington şi au dărâmat mai multe bariere de securitate, ceea a dus la ciocniri cu poliţia şi la scene haotice în faţa intrării în Congresul SUA, unde congresmenii s-au reunit pentru a valida oficial victoria electorală a democratului Joe Biden, transmite EFE.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

Susţinătorii lui Trump pătrund în Camera Reprezentanţilor şi se aud focuri de armă

Primarul capitalei SUA impune restricţii de circulaţie

 

Partizanii lui Trump au luat cu asalt Congresul SUA

Partizanii preşedintelui Donald Trump au pătruns miercuri în clădirea Congresului Statelor Unite după ce au dărâmat mai multe garduri de securitate şi s-au confruntat cu poliţia, care a fost depăşită de evenimente, provocând scene de haos în capitala SUA, transmite EFE.

Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, a declarat starea de urgenţă în faţa haosului generalizat, cu mii de protestatari pe străzile capitalei federale. Congresul se reunise pentru validarea rezultatului alegerilor prezidenţiale de la 3 noiembrie în urmă cărora democratul Joe Biden a ieşit învingător.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Trump le cere susţinătorilor să evite violenţa

Preşedintele american în exerciţiu Donald Trump le-a cerut miercuri susţinătorilor săi să evite violenţa, după intrarea manifestanţilor pro-Trump la Capitoliu, atmosfera fiind extrem de tensionată, relatează AFP. ”Susţineţi poliţia Capitoliului şi forţele de ordine. Sunt de partea ţării noastre. Staţi liniştiţi”, a postat Trump pe Twitter.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

În rotonda Capitoliului SUA s-au folosit gaze lacrimogene (parlamentar)

Poliţiştii şi-au scos armele în Capitoliu (congresman)

O femeie, în stare critică după ce a fost împuşcată în piept în perimetrul Capitoliului (media)

Mai mulţi congresmeni denunţă o tentativă de “lovitură de stat” a partizanilor lui Trump

Militari ai Gărzii Naţionale trimişi la Washington

 

Trump face apel la pace şi le cere protestatarilor să meargă acasă

Preşedintele în exerciţiu al SUA, Donald Trump, a făcut apel la pace miercuri şi le-a cerut protestarilor să meargă acasă, după ce sute de demonstranţi au luat cu asalt clădirea Capitoliului din Washington în timpul sesiunii comune a Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidenţiale din noiembrie, relatează agenţiile internaţionale de presă.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Pentagonul activează 1.100 de militari din Garda Naţională

Pentagonul a activat miercuri toţi rezerviştii din Garda Naţională din District of Columbia, adică aproximativ 1.100 de militari, pentru a încerca să pună capăt revoltei de la Capitoliul din Washington unde sute de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu Donald Trump au luat cu asalt clădirea legislativului american, transmite EFE.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

O membră democrată a Congresului anunţă că pregăteşte documentele pentru un impeachment împotriva lui Trump

Reacţii internaţionale

 

Facebook şi YouTube au retras mesajul video al lui Trump

Facebook şi YouTube au retras un mesaj video al lui Donald Trump în care preşedintele în exerciţiu a afirmat din nou, neîntemeiat, că alegerile au fost fraudate şi le-a cerut protestarilor care au invadat Capitoliul să se întoarcă acasă, relatează Reuters.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

După Twitter, şi Facebook anunţă suspendarea temporară a contului lui Trump

După Twitter, reţeaua de socializare Facebook a suspendat la rândul său temporar miercuri contul lui Donald Trump, la finalul unei zile de violenţe în Capitoliu, pe care susţinătorii preşedintelui în exerciţiu l-au luat cu asalt în încercarea de a împiedica certificarea victoriei lui Joe Biden în alegeri, relatează AFP.

Am identificat două încălcări ale regulilor noastre pe pagina preşedintelui Donald Trump care duc la o suspendare de 24 de ore, ceea ce înseamnă că el pierde capacitatea de a posta pe platformă în această perioadă“, a explicat pe Twitter echipa de comunicare a companiei californiene.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

Poliţia confirmă moartea femeii împuşcate în timpul asaltului asupra Capitoliului

Congresul SUA a respins o primă obiecţie la victoria lui Joe Biden

Congresul şi-a reluat şedinţa de certificare a victoriei lui Biden

 

Patru persoane au decedat şi 52 au fost arestate

Patru persoane au decedat şi 52 au fost arestate în timpul protestelor violente desfăşurate miercuri la Capitoliu, unde manifestanţi pro-Trump au reuşit să intre în clădirea care găzduieşte Congresul Statelor Unite, a anunţat şeful poliţiei din Washington DC, Robert Contee, transmite Reuters şi dpa.

Într-o conferinţă de presă desfăşurată miercuri noaptea târziu, Contee a precizat că 47 dintre cele 52 de arestări au legătură cu încălcarea interdicţiei de circulaţie după ora 18:00, decizie impusă de primarul Muriel Bowser. Alte câteva persoane au fost arestate pentru deţinerea fără permis a unor arme de foc.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

7 ianuarie 2021

Senatul a respins obiecţia aliaţilor lui Trump privind rezultatul alegerilor din Pennsylvania

Senatul SUA a respins joi dimineaţă cu un vot covârşitor obiecţia formulată de aliaţii preşedintelui în exerciţiu Donald Trump faţă de certificarea rezultatelor din statul Pennsylvania ale alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie, transmite Reuters. Măsura a fost respinsă cu 92 de voturi pentru şi 7 voturi împotrivă.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Congresul SUA a ratificat victoria preşedintelui ales Joe Biden

Congresul Statelor Unite a ratificat joi victoria preşedintelui ales, democratul Joe Biden, în scrutinul american din 3 noiembrie, transmit Reuters, AFP şi EFE. Aceasta este ultima etapă înaintea învestirii lui Joe Biden, într-o ceremonie prevăzută pentru 20 ianuarie.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Echipa preşedintelui Trump renunţă la contestarea în justiţie din Georgia

Echipa de campanie a preşedintelui republican Donald Trump a renunţat joi la contestarea în justiţie a rezultatelor alegerilor prezidenţiale din statul Georgia în care a câştigat democratul Joe Biden, informează Reuters, care citează un oficial electoral de rang înalt.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Şeful poliţiei Capitoliului, Steven Sund, şi-a anunţat demisia

Şeful poliţiei Capitoliului, Steven Sund, a anunţat joi că va demisiona începând cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de instituţiile de presă americane, la o zi după ce susţinătorii preşedintelui Donald Trump au atacat clădirea ce găzduieşte Senatul şi Camera Reprezentanţilor, transmite vineri Reuters.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Preşedintele Trump condamnă violenţele şi promite o tranziţie liniştită a puterii

După o zi de haos care a zguduit America, preşedintele în exerciţiu Donald Trump, acuzat de preşedintele ales Joe Biden că a subminat democraţia, a lansat joi un apel – rar – la “reconciliere“, condamnând un “atac odios” asupra Capitoliului, informează AFP.

Tocmai am trăit alegeri intense şi emoţiile sunt puternice“, dar “trebuie să ne calmăm” a adăugat el, deşi în ultimele două luni Donald Trump a aţâţat spiritele inflamate, susţinând teorii ale conspiraţiei.

Mă voi concentra acum pe o tranziţie ordonată şi liniştită a puterii“, a asigurat Trump în acest mesaj foarte aproape de un discurs de recunoaştere a înfrângerii sale în alegeri, fără totuşi să o spună în mod explicit.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Un poliţist rănit în timpul confruntărilor a murit

Un poliţist a murit după ce a fost rănit în timpul confruntărilor cu susţinători ai preşedintelui american în exerciţiu Donald Trump, miercuri, în timpul asaltului acestora asupra Capitoliului de la Washington, a anunţat poliţia joi seara, informează AFP.

Agentul Brian Sicknick făcea parte din forţele desfăşurate în timpul confruntărilor de la Capitoliu, miercuri, 6 ianuarie 2021, fiind rănit în timpul unor contacte fizice cu protestatari, a precizat poliţia Capitoliului într-un comunicat. El a fost dus la spitalul local, unde a murit din cauza rănilor, joi seara. Sicknick lucra de 12 ani în serviciul de poliţie.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Au fost identificaţi toţi cei patru manifestanţi care au murit

Poliţia din Washington D.C. i-a identificat pe toţi cei patru manifestanţi care au murit în timpul asaltului asupra Capitoliului de miercuri, în timp ce Congresul se pregătea să certifice victoria lui Joe Biden în scrutinul prezidenţial din noiembrie, relatează vineri dpa.

Despre prima persoană identificată, femeia ucisă când încerca să pătrundă pe holul Camerei Reprezentanţilor, oficialii americani au precizat deja că era Ashli Babbitt, de 35 de ani, din Huntington, statul Maryland, şi că a fost împuşcată mortal de un ofiţer din poliţia Capitoliului.

Celelalte trei persoane, care au decedat în urma unor “urgenţe medicale”, sunt Benjamin Philips, de 35 de ani, din Ringtown, statul Pennsylvania, Kevin Greeson, de 55 de ani, din Athens, Alabama, şi Roseanne Boyland, de 34 de ani, din Kennesaw, Georgia, a spus joi într-o conferinţă de presă şeful poliţiei metropolitane, Robert Contee.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

6.200 de membri ai Gărzii Naţionale, desfăşuraţi pentru 30 de zile în Washington DC

Mii de membri ai Gărzii Naţionale vor fi desfăşuraţi la Washington DC, pentru următoarele 30 de zile, perioadă care va acoperi ceremonia de inaugurare a Joe Biden, după ce sute de manifestanţi pro-Trump au reuşit să pătrundă miercuri în sediul Congresului SUA pentru a bloca procedura de certificare a rezultatelor alegerilor prezidenţiale din 3 noiembrie, transmite dpa.

Aproximativ 6.200 de militari din unităţi ale Gărzii Naţionale din statele Maryland, Virginia, Pennsylvania, New York şi New Jersey vor fi desfăşuraţi în capitala federală a SUA pentru a asigura paza Capitoliului. Cei mai mulţi dintre aceştia vor sosi până duminică.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

Preşedintele Trump condamnă violenţele şi promite o tranziţie liniştită a puterii (7 ianuarie 2021)

foto preluat de pe www.youtube.com

7 ianuarie 2021

 

Preşedintele Trump condamnă violenţele şi promite o tranziţie liniştită a puterii

După o zi de haos care a zguduit America, preşedintele în exerciţiu Donald Trump, acuzat de preşedintele ales Joe Biden că a subminat democraţia, a lansat joi un apel – rar – la “reconciliere“, condamnând un “atac odios” asupra Capitoliului, informează AFP.

Tocmai am trăit alegeri intense şi emoţiile sunt puternice“, dar “trebuie să ne calmăm” a adăugat el, deşi în ultimele două luni Donald Trump a aţâţat spiritele inflamate, susţinând teorii ale conspiraţiei.

Mă voi concentra acum pe o tranziţie ordonată şi liniştită a puterii“, a asigurat Trump în acest mesaj foarte aproape de un discurs de recunoaştere a înfrângerii sale în alegeri, fără totuşi să o spună în mod explicit.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Congresul SUA a ratificat victoria preşedintelui ales Joe Biden

Congresul Statelor Unite a ratificat joi victoria preşedintelui ales, democratul Joe Biden, în scrutinul american din 3 noiembrie, transmit Reuters, AFP şi EFE. Aceasta este ultima etapă înaintea învestirii lui Joe Biden, într-o ceremonie prevăzută pentru 20 ianuarie.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

cititi si Asaltul Capitoliului Statelor Unite ale Americii 2021 (6 ianuarie 2021)

Evenimentele Zilei de 6 ianuarie în Istorie

foto preluat de pe ro.wikipedia.org
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org

 

6 ianuarie este a șasea zi a calendarului gregorian.

 

Sărbătorile Zilei de 6 ianuarie

(BOR)  (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca arătare)

Icoana rusă a Teofaniei (Mănăstirea Kirillo-Belozersky, 1497) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Icoana rusă a Teofaniei (Mănăstirea Kirillo-Belozersky, 1497) – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Botezul lui Hristos. La data de 6 ianuarie se prăznuiește botezarea Domnului Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan și începutul propovăduirii timpurii a lui Hristos.

Praznicul Epifaniei marchează sfârșitul sărbătoririi Crăciunului, care începe de la 25 decembrie și se încheie pe 6 ianuarie.

În cadrul slujbei acestei sărbători, în această zi se face slujba de sfințire a Aghiasmei Mari, care este folosită de preoți pentru a binecuvânta casele credincioșilor.

Sărbătoarea se numește a Teofaniei deoarece la botezul lui Hristos, Sfânta Treime a apărut lumii pentru prima data – glasul Tatălui se face auzit din ceruri, Fiul este întrupat și stă în râul Iordan, iar Sfântul Duh se pogoară asupra Lui în chip de porumbel.

cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

(BRU) (†) Botezul Domnului și Dumnezeului nostru Isus Cristos (Boboteaza)

(BRC) (†) Epifania Domnului; Ss. Gaspar, Melchior și Baltazar, magi.

 

Astăzi în istorie pentru 6 ianuarie

 

Evenimentele Zilei de 6 ianuarie în Istorie:

- 6 ianuarie 1990 – A fost reînfiinţat oficial Partidul Naţional Liberal din România

 

6 ianuarie 1066 - Harold al II-lea a fost încoronat rege al Angliei, cu puțin timp înainte ca țara să fie cucerită de normanzi.

Harold al II-lea al Angliei (Harold Godwinson; c. 1022 – 14 octombrie 1066) a fost ultimul Anglo-Saxon încoronat rege al Angliei. A domnit între 5 ianuarie și 14 octombrie 1066 când a fost ucis în Bătălia de la Hastings - foto: ro.wikipedia.org

Harold al II-lea al Angliei – foto: ro.wikipedia.org

Harold al II-lea al Angliei (Harold Godwinson, nascut c. 1022 – d.14 octombrie 1066), a fost ultimul anglo-saxon încoronat rege al Angliei.

A domnit pana la 14 octombrie 1066 când a fost ucis în Bătălia de la Hastings in lupta cu normanzii invadatori normanzi condusi de William Cuceritorul. Harold este primul dintre cei trei regi ai Angliei care au murit în război, celelalti doi fiind Richard I şi Richard al III-lea.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1118 - Alfonso I (1073/1074 – 8 septembrie 1143), numit și Alfonso Războinicul, a alungat arabii din Zaragoza. A fost regele Aragonului și Navarei din 1104 până la moartea sa în 1134. El a fost al doilea fiul al regelui Sancho al V- lea al Aragonului si Navarrei și succesorul fratelui său Petru I.

 

6 ianuarie 1205 - Filip, ducele Suabiei a fost încoronat cu mare pompă rege al Germaniei la Aachen.Filip de Suabia (n.1177 – d. 21 iunie 1208), membru al dinastiei Hohenstaufen, era cel de al cincilea și cel mai tânăr dintre fiii împăratului Frederic I Barbarossa, cu contesa Beatrice I de Burgundia. A fost duce al Suabiei din anul 1196 si rege al Germaniei din 1198 până la moarte, ca rival al împăratului Otto al IV-lea.

 

6 ianuarie 1322 - Stefan al III-lea Uroš este incoronat rege al Serbiei.Stefan Uroš III Nemanjic (n.cca 1282), a domnit pana in 11 ianuarie 1331,data mortii sale.A facut parte din dinastia sarba Nemanjic si a fost fiul regelui Milutin. A fost sanctificat de Biserica Ortodoxa Sarba.

 

6 ianuarie 1367 - S-a nascut regele Angliei Richard al II-lea ( d.14 februarie 1400).

 

6 ianuarie 1395 - Domnitorul Moldovei Stefan I a încheiat la Suceava un tratat de alianta cu Polonia.Ștefan I (n. aprox. 1364 – d. înainte de 28 noiembrie 1399), a domnit in Moldova în perioada decembrie 1394 – înainte de 28 noiembrie 1399.

 

6 ianuarie 1412 - S-a născut Jeanne d’Arc, eroină naţională a Franţei, supranumită “Fecioara din Orleans”; (m. 1431)

Ioana d'Arc în capela regelui Carol al VII-lea. (pictură de Dominique Ingres, 1854) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ioana d’Arc în capela regelui Carol al VII-lea. (pictură de Dominique Ingres, 1854) – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ioana d’Arc (în franceză: Jeanne d’Arc; n. 6 ianuarie 1412 – d. 30 mai 1431) este una din figurile emblematice ale Franței și sfântă a Bisericii Catolice dar și foarte controversată întrucât unii autori au considerat că era schizofrenică (auzea voci). A fost supranumită de naționaliștii francezi Fecioara din Orleans și i s-a atribuit faptul că, în urma unor viziuni, Dumnezeu i-a spus să elibereze pământurile Franței care erau dominate de Anglia după Războiul de o sută de ani (1337 – 1453)
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1449 - A inceput domnia ultimului imparat bizantin, Contantin al XI-lea Dragases Paleologul.

S-a născut la 8 februarie 1405 , fiind al patrulea dintre cei șapte fii ai împăratului Manuel al II-lea (1392-1425) și a murit la 29 mai 1453, căzând eroic în ultima luptă, pentru apararea Constantinopolului asediat de turcii otomani condusi de sultanul Mehmed al II-lea Fatih. Creștinii ortodocși și cei greco-catolici îl consideră pe Constantin al XI-lea sfant , deși el nu a fost niciodată recunoscut oficial ca atare.

Unul dintre motivele pentru acest lucru a fost faptul că, în secolele de stăpânire ale Imperiului Otoman, orice efort din partea Bisericii Ortodoxe de a-l proclama oficial pe Constantin al XI-lea ca sfânt ar fi fost văzut ca un act de rebeliune, deci ar fi fost o hotărâre nerecomandată.

După războiul de independență al Greciei (1821-1831), când Biserica Ortodoxa Greaca a avut din nou libertatea de a acționa, s-a considerat că un act oficial de glorificare ar fi fost inutil, ținând cont de venerarea lui îndelungată ca sfant si martir crestin, în special ca martir al neamului (ethnomartyr, grec. Eθνομάρτυρας).

 

6 ianuarie 1540 - Regele Henric al VIII-lea al Angliei s-a însurat cu cea de-a patra lui soţie, Anne de Cleves.

Henric al VIII-lea (engleză Henry VIII) (n. 28 iunie 1491 – d. 28 ianuarie 1547) a fost rege al Angliei din 21 aprilie 1509 până la moartea sa - foto: ro.wikipedia.org

Henric al VIII-lea – foto: ro.wikipedia.org

Henric al VIII-lea (n. 28 iunie 1491 – d. 28 ianuarie 1547) a fost rege al Angliei din 21 aprilie 1509 până la moartea sa

Anne de Cleves s-a născut la 22 septembrie 1515 într-un stătuleț din nordul Germaniei, numit Cleves, condus de fratele ei, Wilhelm III Herzog von Jülich-Cleves-Berg, care a considerat că o căsătorie a surorii sale cu regele Henric al VIII-lea al Angliei i-ar întări statutul - foto: ro.wikipedia.org

Anne de Cleves – foto: ro.wikipedia.org

Anne de Cleves s-a născut la 22 septembrie 1515 într-un stătuleț din nordul Germaniei, numit Cleves, condus de fratele ei, Wilhelm III Herzog von Jülich-Cleves-Berg, care a considerat că o căsătorie a surorii sale cu regele Henric al VIII-lea al Angliei i-ar întări statutul. După aranjarea căsătoriei, Anne de Cleves a plecat în Anglia, unde Henric a constatat că este urâtă “ca o iapă flamandă” și că nu se pot înțelege, pentru că el nu vorbea germana iar ea nu vorbea engleza.

Prima lui reacție a fost să nu se căsătorească, dar i-a fost imposibil să încalce tratatul de căsătorie semnat anterior. În ciuda protestelor lui Henric, căsătoria a avut loc pe 6 ianuarie 1540, astfel Anne de Cleves devenind a patra sa soție, urmându-i lui Jane Seymour. Văzând că nu este dorită, a fost de acord cu propunerea de divorț, care s-a pronunțat în iulie 1540. În felul acesta, Henric a fost liber să se căsătorească cu a cincea sa soție, Catherine Howard.

 

6 ianuarie 1714 - Inginerul englez Henry Mill a patentat mașina de scris. Prima mașină de scris comercială a fost patentată abia în 1868 de inginerul american Cristopher Latham Sholes.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1745 - S-a născut inventatorul Jacques Etienne Montgolfier, pionier al aviaţiei. A inventat, împreună cu fratele său, Joseph-Michel Montgolfier, balonul cu aer cald; (m. 2 aug 1799).
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

Jacques-Étienne Montgolfier (6 January 1745 – 2 August 1799) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Jacques-Étienne Montgolfier (6 January 1745 – 2 August 1799) – foto preluat de pe en.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1760 - S-a născut scriitorul, filozoful şi istoricul Ion Budai Deleanu (“Ţiganiada” ”Trei viteji”, “Scrieri lingvistice”); (d.24.08.1820).

 

6 ianuarie 1802 - S-a născut, la Târgovişte, Ion Heliade Rădulescu, scriitor, lingvist şi om politic român; întemeietorul presei scrise în Ţara Românească (“Curierul românesc”, 1829);(m. 27 aprilie 1872).

Ion Heliade-Rădulescu (n. 6 ianuarie 1802, Târgoviște — d. 27 aprilie 1872, București), scriitor, filolog și om politic român, membru fondator al Academiei Române și primul său președinte, considerat cel mai important ctitor din cultura română prepașoptistă. foto - Ion Heliade-Rădulescu (portret de Mișu Popp): ro.wikipedia.org

Ion Heliade-Rădulescu
(portret de Mișu Popp) – foto: ro.wikipedia.org

Ion Heliade-Rădulescu (n. 6 ianuarie 1802, Târgoviște — d. 27 aprilie 1872, București) a fost un scriitor, filolog și om politic român, membru fondator al Academiei Române și primul său președinte, considerat cel mai important ctitor din cultura română prepașoptistă. După obiceiul și în spiritul vremii, Ion Heliade Rădulescu învață limba greacă, înainte de a învăța să citească românește din lucrarea Istoria pentru începutul românilor în Dachia a lui Petru Maior (asemeni lui C. Negruzzi, în Moldova).

În 1818, el devine elevul lui Gheorghe Lazăr, căruia îi va urma la conducerea școlii de la “Sfântul Sava“. Este membru activ al asociaților culturale din epocă: Societatea Literară (din 1827), Societatea Filarmonică (din 1833), întemeietor al presei din Țara Românească: Curierul Românesc (1829) și Curierul de ambe sexe (1837), tipograf, editor, poet, prozator, critic.

În 1846, Heliade propune planul unei “biblioteci universale”, menită sa înzestreze cultura noastră cu toate capodoperele literare, istorice, filozofice ale tuturor timpurilor, întreprindere uriașă, ce depășea cu mult chiar puterile unei generații, oricât de ambițioase.

 

6 ianuarie 1822 - S-a născut Heinrich Schliemann, renumit arheolog german, care a descoperit Cetatea Troiei şi tezaurul atribuit regelui Priam; (d.26.12.1890).

Heinrich Schliemann (n. 6 ianuarie 1822 - d. 26 decembrie 1890),, a fost un arheolog german, născut în nordul Germaniei la Neu-Bukow, care a identificat urmele legendarei cetăți grecești antice Troia din Asia Mică, azi în Turcia - foto - ro.wikipedia.org

Heinrich Schliemann – foto – ro.wikipedia.org

Heinrich Schliemann (n. 6 ianuarie 1822 – d. 26 decembrie 1890),, a fost un arheolog german, născut în nordul Germaniei la Neu-Bukow, care a identificat urmele legendarei cetăți grecești antice Troia din Asia Mică, azi în Turcia.

 

6 ianuarie 1825 - Se inaugureaza, la Moscova, Bolchoi Petrovski Teatr, construit de arhitectul Ossip Ivanovitch Bove; arhitectura constructiei imbina elemente “vechi rusesti” cu forme clasice; scena este la fel de mare ca si sala.

Teatrul Bolșoi, tradus în română ar însemna „Teatrul Mare”, se află în Moscova. Este unul dintre cele mai importante teatre de prestigiu internațional din Rusia, unde se dau spectacole de operă și balet - foto: bolshoi.ru

Teatrul Bolșoi  - foto: bolshoi.ru

Teatrul Bolșoi, tradus în română ar însemna „Teatrul Mare”, se află în Moscova. Este unul dintre cele mai importante teatre de prestigiu internațional din Rusia, unde se dau spectacole de operă și balet.

 

6 ianuarie 1826 - A murit vornicul Alecu Beldiman, carturar, poet si traducator român moldovean; opera principala a poetului o constituie eroica “Tragodia sau, mai bine a zice, Jalnica Moldovei întâmplare dupa razvratirea grecilor din 1821”. A tradus din limba franceză „Istoria lui Numa Pompilie” de Florian și „Tragodia lui Orest” de Voltaire; (n. 1760).

 

6 ianuarie 1831 - A murit Rodolphe Kreutzer, violonist şi compozitor, cel căruia Beethoven i-a dedicat “Sonata pentru pian şi vioară, Opus 47″, cunoscută ca “Sonata Kreutzer”; (n.16. noiembrie 1766).

 

6 ianuarie 1838 - S-a nascut Max Bruch, compozitor si dirijor german, reprezentant al romantismului târziu; (d.02.10.1920).

 

6 ianuarie 1838 - Samuel Morse a efectuat prima demonstraţie a sistemului său de telegrafie în oraşul Morristown, New Jersey.

Samuel Finley Breese Morse (n. 27 aprilie, 1791 – d.2 aprilie, 1872) a fost pictor și inventator american. A realizat în anul 1837 un aparat electromagnetic pentru telegrafie, brevetat în 1840 și a inventat în 1838 alfabetul care-i poartă numele, folosit și în prezent - foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Samuel Finley Breese Morse  – foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Samuel Finley Breese Morse (n. 27 aprilie, 1791 – d.2 aprilie, 1872) a fost pictor și inventator american. A realizat în anul 1837 un aparat electromagnetic pentru telegrafie, brevetat în 1840 și a inventat în 1838 alfabetul care-i poartă numele, folosit și în prezent.

Original Samuel Morse telegraph - foto - en.wikipedia.org

Original Samuel Morse telegraph – foto – en.wikipedia.org

Samuel Morse a creat alfabetul Morse – în care literele sunt reprezentate prin combinații de semnale scurte și lungi – în jurul anului 1838. El a identificat literele cel mai des folosite și le-a asociat semnale scurte (pentru “e”, un singur punct); celor mai puțin folosite (de exemplu “q”), le-a asociat semnalele cele mai lungi.

Alfabetul Morse - foto: ro.wikipedia.org

Alfabetul Morse – foto: ro.wikipedia.org

Alfabetul inventat de Morse a simplificat trimiterea de mesaje telegrafice, acestea putând fi scrise sub forma de puncte și linii sau semnalizat cu lumini intermitente sau cu semnale radio. Apelul internațional de pericol, SOS – 3 puncte, 3 linii, 3 puncte – a fost introdus în 1912, la 40 de ani după moartea lui Morse. Expresia des folosită de acesta, “Save Our Souls”( “salvați sufletele noastre”), a apărut ceva mai târziu. Surse: Soluții practice pentru probleme de zi cu zi, Reader’s Digest, București, 2007.

 

6 ianuarie 1848 - S-a născut poetul patriot si luptatorul pentru independenta Bulgariei, Hristo Botev; („Rugaciunea mea”, „Patriot”, „Scrânciobul”, „În taverna”); (d.01.06.1876).

Hristo Botev (n. 6 ianuarie 1848, Kalofer, Bulgaria - d. 1 iunie 1876) poet și revoluționar bulgar - foto - ro.wikipedia.org

Hristo Botev  - foto – ro.wikipedia.org

Hristo Botev (n. 6 ianuarie 1848, Kalofer, Bulgaria – d. 1 iunie 1876) fiul lui Hristo Botev Petkov, a fost un poet și revoluționar bulgar. Este considerat cel mai mare poet al Bulgariei.

 

6 ianuarie 1852 - A murit Louis Braille, pedagog francez, inventatorul alfabetului pentru nevazatori care ii poarta numele; (n.04.01.1809).

Louis Braille (n. 4 ianuarie 1809 - d. 6 ianuarie 1852) a fost un pedagog francez care a inventat și dezvoltat alfabetul Braille, de tipărire și scriere pentru nevăzători - (Bust of Louis Braille by Étienne Leroux at the Bibliothèque nationale de France) foto preluat de pe en.wikipedia.org

Bust of Louis Braille by Étienne Leroux at the Bibliothèque nationale de France – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Louis Braille (n. 4 ianuarie 1809 – d. 6 ianuarie, 1852) a fost un pedagog francez care a inventat și dezvoltat alfabetul Braille, de tipărire și scriere pentru nevăzători.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1881 - S-a născut Ion Minulescu, poet simbolist roman; (m. 11 aprilie 1944).

Ion Minulescu (n. 6 ianuarie 1881, București - d. 11 aprilie 1944, București) a fost un poet și prozator român, reprezentant important al simbolismului românesc. Ion Minulescu este numit director general al artelor în 1922 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ion Minulescu – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ion Minulescu (n. 6 ianuarie 1881, București – d. 11 aprilie 1944, București) a fost un poet și prozator român, reprezentant important al simbolismului românesc. Ion Minulescu este numit director general al artelor în 1922. A condus publicațiile simboliste Revista celorlați și Insula. A debutat cu versuri în revista Povestirea vorbii. S-a format sub influența succesivă a lui Duiliu Zamfirescu, Alexandru Macedonski, Ștefan Petică și a simboliștilor francezi și belgieni. A mai scris proză, piese de teatru și cronici dramatice.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1884 - A murit Gregor Johann Mendel, călugăr, botanist şi fondator al stiintei geneticii, cercetător austriac de origine ceha în domeniul transmiterii ereditare a caracterelor (n.22.07.1822, dupa alte surse 20 iulie) .

 

6 ianuarie 1897 - S-a născut la Iaşi scriitorul Ionel Teodoreanu; (d. 1954)

Ionel Teodoreanu (n. 6 ianuarie 1897, Iași, România – d. 3 februarie 1954, București, Republica Populară Română) a fost un romancier și avocat român interbelic, cunoscut mai ales pentru scrierile sale evocatoare ale copilăriei și adolescenței  - Ionel Teodoreanu în perioada apariției Jucăriilor pentru Lily (1919) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ionel Teodoreanu în perioada apariției Jucăriilor pentru Lily (1919) – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ionel Teodoreanu (n. 6 ianuarie 1897, Iași, România – d. 3 februarie 1954, București, Republica Populară Română) a fost un romancier și avocat român interbelic, cunoscut mai ales pentru scrierile sale evocatoare ale copilăriei și adolescenței. Ionel Teodoreanu a debutat în revista Însemnări literare în 1919 cu „Jucării pentru Lily”.

Debutul editorial l-a avut cu volumul de nuvele „Ulița copilăriei” (1923). Este legat, ca și fratele său Păstorel Teodoreanu, eminent epigramist, de grupul Viața Românească, tutelat de Garabet Ibrăileanu. (“La Medeleni”, “Uliţa copilăriei”; “Loreley”, “Masa umbrelor”).
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1900 - S-a născut Maria de România, Regina Iugoslaviei, fiica regelui Ferdinand al României și soția regelui Alexandru I al Iugoslaviei (d. 1961)

Regina Maria a Iugoslaviei (născută Marie de Hohenzollern-Sigmaringen; n. 6 ianuarie 1900, Gotha – d. 22 iunie 1961, Londra) cunoscută și ca Regina Marija a fost soția regelui Alexandru I al Iugoslaviei. S-a născut în familia regală a României, dobândind prin naștere titlurile de principesă a României și principesă de Hohenzollern-Sigmaringen. Mama sa era Maria de Edinburgh, fiică a prințului Alfred, Duce de Saxa-Coburg și Gotha, fiul Reginei Victoria, iar tatăl Mariei era principele moștenitor Ferdinand al României. În familie era numită Mignon, spre a fi deosebită de mama sa - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Regina Maria a Iugoslaviei - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Regina Maria a Iugoslaviei (născută Marie de Hohenzollern-Sigmaringen; n. 6 ianuarie 1900, Gotha – d. 22 iunie 1961, Londra) cunoscută și ca Regina Marija a fost soția regelui Alexandru I al Iugoslaviei. S-a născut în familia regală a României, dobândind prin naștere titlurile de principesă a României și principesă de Hohenzollern-Sigmaringen.

Mama sa era Maria de Edinburgh, fiică a prințului Alfred, Duce de Saxa-Coburg și Gotha, fiul Reginei Victoria, iar tatăl Mariei era principele moștenitor Ferdinand al României. În familie era numită Mignon, spre a fi deosebită de mama sa.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1907 - S-a născut Ion I. Agârbiceanu, fizician român, membru corespondent al Academiei Române, conducătorul lucrărilor care au dus la realizarea primului laser românesc în 1962, membru corepondent al Academiei Române; (d.09.03.1971).

Ion I. Agârbiceanu (n. 6 ianuarie 1907, Bucium-Șasa, comitatul Alba de Jos - d. 9 martie 1971, Cluj) a fost un fizician român, fiul prozatorului și protopopului Ion Agârbiceanu - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ion I. Agârbiceanu - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ion I. Agârbiceanu (n. 6 ianuarie 1907, Bucium-Șasa, comitatul Alba de Jos – d. 9 martie 1971, Cluj) a fost un fizician român, fiul prozatorului și protopopului Ion Agârbiceanu. Specialist în fizică atomică-spectroscopie, s-a remarcat drept proiectantul primului laser cu gaze din România între anii 1960-1961. A fost membru corespondent al Academiei Române din 1963.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1907 - Educatoarea italiană Maria Montessori a deschis prima sa școală și grădiniță pentru copiii muncitorilor la Roma.

Maria Montessori (n. 31 august 1870, Ancona, Italia - d. 6 mai 1952, Noordwijk, Olanda) a fost medic și pedagog italian, care a creat o metodă specială de educare a copiilor foarte tineri, Metoda Montessori, înființând peste tot în lume școli care aplicau metoda sa (Școli Montessori) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Maria Montessori – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Maria Montessori (n. 31 august 1870, Ancona, Italia — d. 6 mai 1952, Noordwijk, Olanda) a fost medic și pedagog italian, care a creat o metodă specială de educare a copiilor foarte tineri, Metoda Montessori, înființând peste tot în lume școli care aplicau metoda sa (Școli Montessori). Maria Montessori s-a născut la 31 august 1870 în Ancona, Italia și a studiat medicina la Universitatea din Roma.

A fost una din primele femei care au absolvit facultatea de medicină în Italia și una din primele femei medic care au practicat medicina cu succes. A început să aplice multe din ideile sale personale despre educarea copiilor foarte tineri, cu vârste cuprinse între un an și cinci ani, pe când s-a ocupat de copii cu deficiențe mentale.

Și-a perfecționat ideile și aplicarea acestora în practică începând cu 1907, de când a fost numită la conducerea unui grup de creșe și grădinițe dintr-o zonă foarte săracă a orașului Roma. Acolo a început să aplice consecvent ideile sale educaționale, care se concretizaseră între timp într-o adevărată metodă educațională, metoda Montessori.

Mult mai târziu, când metoda sa educațională a devenit larg cunoscută în Italia, Europa și în întreaga lume, generând zeci și zeci de școli Montessori, Maria Montessori a călătorit foarte mult, supervizând sistemul școlilor Montessori, scriind și ținând conferințe.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.orgen.wikipedia.orgmontessoriedu.ro

 

6 ianuarie 1912 - New Mexico a devenit cel de-al 47-lea stat al SUA.

New Mexico, numele oficial State of New Mexico (în română, Statul New Mexico) este unul din cele 50 de state componente ale Statelor Unite ale Americii situat în partea de sud-vest al acestora - foto: ro.wikipedia.org

New Mexico – foto: ro.wikipedia.org

New Mexico, numele oficial State of New Mexico (în română, Statul New Mexico) este unul din cele 50 de state componente ale Statelor Unite ale Americii situat în partea de sud-vest al acestora.

De-a lungul istoriei sale relativ lungi a fost ocupat de populații ale amerindienilor (nativilor americani) din diferite triburi, devenind mult mai recent parte a Imperiului Spaniei sub numele de viceregatul Noii Spanii, apoi o provincie a Mexicului, un teritoriu organizat al Statelor Unite, pentru ca la 6 ianuarie 1912 să devină cel de-al 47-lea stat al Uniunii, cu doar 41 de zile înainte ca Arizona să devină cel de-al 48-lea. New Mexico are cel mai mare procentaj de populație de origine hispanică din toate cele 50 de state, respectiv ocupă locul al doilea, cu 10,99 %, (după Oklahoma, care are 11,31 %) ca procentaj de populație de origine nativ-americană (cele mai largi grupuri fiind Navajo și Pueblo). Ca rezultat, din acest “creuzet” uman, alcătuit din oameni de diferite origini etnice și culturale, a reieșit o componentă demografică și culturală unică bazată pe combinarea influențelor spaniole, mexicane și nativ-americane.

 

6 ianuarie 1918 - Incidentul din gara Chișinău din 6 ianuarie 1918 – Parte a Participarii României la Primul Război Mondial
(Intervenția Armatei Române în Basarabia în 1918)

Gara Chișinău, astfel cum a existat ea până în 1936 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Gara Chișinău, astfel cum a existat ea până în 1936 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Incidentul din gara Chișinău din 6 ianuarie 1918 a reprezentat un incident cu caracter de element central al tentativei autorităților Regatului României de a susține militar Sfatul Țării de la Chișinău – amenințat de o lovitură de forță a bolșevicilor – înainte de dislocarea trupelor române de campanie dincolo de Prut. Incidentul a avut caracter militar și a implicat în calitate de protagoniști un eșalon de voluntari ardeleni sosiți de la Kiev – pregătiți de luptă – și forțe militare bolșevice din capitala Basarabiei ale „Front-Otdel” – filială a RUMCEROD-ului din Odesa. Rezultatul a fost reprezentat de neutralizarea (dezarmarea) unității de voluntari în gara orașului, precum și de stoparea avansului și retragerea forțele române de sprijin care ar fi urmat să contribuie la preluarea Chișinăului, trimise din Regat de către Marele Cartier General.

Contextul politic și strategic al acțiunii a fost reprezentat de două elemente pricipale. Primul a fost asociat cu incapacitatea Consiliului Directorilor Generali ai Basarabiei de a controla situația amenințată de presiunea forțelor bolșevice aflate în curs de organizare pe teritoriul guberniei, neputință care a fost un motiv pentru a solicita ajutor, inclusiv din partea Guvernului României. Al doilea element a fost reprezentat de interesul major al Regatului României de a beneficia – cu acordul reprezentanților Antantei și ai Puterilor Centrale – de stăpânirea militară a teritoriului Moldovei Orientale, în conjunctura favorabilă istoric pentru separarea teritoriului basarabean de Imperiul Rus – care se ivise și în contextul în care Moldova Occidentală, amenințată de foamete, nu se putea aproviziona ca efect al dezordinii din teritoriul situat între Prut și Nistru.

Un studiu prealabil de operații, efectuat de locotenent-colonelul Ion Antonescu, a prevăzut ca primă etapă a stabilirii dominației militare române în zonă – înainte de dislocarea unei mari unități peste Prut – o acțiune surpriză destinată să ocupe axa de transport Tighina/Bender – Chișinău – Ungheni. În ceea ce privește preluarea Chișinăului, aceasta ar fi trebuit efectuată cu efective de grăniceri și voluntari ardeleni.

Având forța aproximativă a unui batalion, eșalonul de voluntari ardeleni a ajuns în gara Chișinău în dimineața zilei de 6 ianuarie, în condițiile în care sosirea sa, pregătită din timp, fusese deconspirată „Filialei Forntului” – organizația militară bolșevică de pe plan local, care între timp declanșase un puci pentru a prelua conducerea guberniei. Poziționate din timp, trupele bolșevice au forțat, prin folosirea armamentului individual din dotare și a artileriei, depunerea armelor de către detașamentul de voluntari. Dislocate cu 1 până la 2 zile înainte dincolo de Prut, trupele române de sprijin formate din 5 batalioane (din care 4 destinate direct Chișinăului) au întâmpinat o rezistență militară rusă semnificativă, care a determinat fie retragerea lor prin luptă, fie căderea în prizonierat.

După eșuarea puciului bolșevic din Chișinău, prizonierii supraviețuitori ai eșalonului de la Kiev au fost eliberați de forțele armate locale loiale guvernului moldovenesc. În scurtă vreme 4 divizii românești au fost dislocate în Basarabia și au forțat retragerea unităților militare bolșevice dincolo de Nistru.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1919 - La Tighina, România, apare gazeta pentru luminarea poporului “Tighina“, editată săptămînal pînă la 28 martie 1920.

 

6 ianuarie 1919 - A avut loc la Sibiu, România, Congresul Partidului Social-Democrat Român din Ardeal şi Banat, care adoptă programul partidului; (6-7 ianuarie 1919).

 

6 ianuarie 1919 - A murit Theodore Roosevelt,al 26-lea preşedinte american în perioada 1901–1909, laureat in 1906, al premiului Nobel pentru Pace; (n.27 octombrie 1858).

Theodore Roosevelt, Jr. (27 octombrie 1858 - 6 ianuarie 1919), cunoscut de asemenea ca T.R. sau Teddy (publicului larg, dar niciodată celor apropiați sau familiei), cel de-al douăzeci și cincilea vicepreședinte și cel de-al douăzeci și șaselea președinte al Statelor Unite ale Americii servind două mandate între anii 1901 și 1909 foto: ro.wikipedia.org

Theodore Roosevelt, Jr.
foto: ro.wikipedia.org

Theodore Roosevelt, Jr. (27 octombrie 1858 – 6 ianuarie 1919), cunoscut de asemenea ca T.R. sau Teddy (publicului larg, dar niciodată celor apropiați sau familiei), a fost cel de-al douăzeci și cincilea vicepreședinte și cel de-al douăzeci și șaselea președinte al Statelor Unite ale Americii servind două mandate între anii 1901 și 1909. A fost cel de-al 25-lea vicepreședinte al Statelor Unite înainte de a deveni președinte în urma asasinării președintelui William McKinley. Prin depunerea jurământului de președinte la 42 de ani, Theodore Roosevelt a devenit (și a rămas până în ziua de azi) cel mai tânăr președinte din istoria Statelor Unite.

 

6 ianuarie 1924 - S-a nascut Kim Dae-jung, fost preşedinte al Coreei de Sud; (d. 2009).

 

6 ianuarie 1926 - A fost infiintata compania aeriana germana “Lufthansa” (Deutsche Luft Hansa – D.L.H.; din 1953, Deutsche Lufthansa A.G.).

Deutsche Lufthansa AG este cea mai mare companie aeriană germană și din Europa. Numele provine de la Luft (germană "aer"), și Hansa (Liga hanseatică) - foto: ro.wikipedia.org

Deutsche Lufthansa AG – foto: ro.wikipedia.org

Deutsche Lufthansa AG este cea mai mare companie aeriană germană și din Europa. Numele provine de la Luft (germană “aer”), și Hansa (Liga hanseatică)

 

6 ianuarie 1927 - S-a nascut baritonul român David Ohanesian; (d. 30 septembrie 2007).

 

6 ianuarie 1929 - Alexandru I Karagheorghevici – rege al Serbiei, Croaţiei şi Sloveniei (1921-1929), rege al Iugoslaviei (1929-1934) – a abolit Constituţia, a dizolvat guvernul şi a instaurat un regim de dictatură.

Alexandru I, numit și Alexandru I Karađorđević sau Alexandru Unificatorul (n. 16 decembrie 1888, Cetinje – d. 9 octombrie 1934, Marsilia) a fost întâiul rege al Regatului Iugoslaviei, fiind înainte, între anii 1921–1929, suveran al Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor. La Belgrad, pe data de 8 iunie 1922, Alexandru s-a căsătorit cu Principesa Maria de România, fiica Regelui Ferdinand al României și a Reginei Maria. Împreună au avut 3 băieți:

- Prințul Petru (1923 – 1970)
- Prințul Tomislav (1928 – 2000)
- Prințul Andrei (1929 – 1990).

La 6 ianuarie 1929 Alexandru a schimbat denumirea țării în Regatul Iugoslaviei. Pe data de 8 octombrie 1934, Alexandru a fost asasinat de un revoluționar bulgar în timp ce se afla într-o vizită de stat în Franța, în portul Marsilia. Revoluționarul acționase în numele unei organizații macedonene și a fost la rândul său ucis imediat după comiterea crimei.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1929 - Ferma Sheffield din New York a introdus ambalajul din carton, înlocuind clasica sticlă de lapte.

 

6 ianuarie 1932 - A încetat din viaţă Iacob Negruzzi, scriitor român, membru al Academiei Române (n. 1842)

Iacob Negruzzi (n. 31 decembrie 1842, Iaşi - d. 6 ianuarie 1932, Bucureşti) a fost scriitor, dramaturg, critic literar, jurist, profesor, politician, preşedinte al Academiei Române - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Iacob Negruzzi - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Iacob Negruzzi (n. 31 decembrie 1842, Iaşi – d. 6 ianuarie 1932, Bucureşti) a fost scriitor, dramaturg, critic literar, jurist, profesor, politician, secretarul “Junimii” şi redactorul “Convorbirilor literare”, preşedinte al Academiei Române (1910-1913; 1923-1926)
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1938 - S-a născut celebrul cântăreţ italian Adriano Celentano.

Adriano Celentano (n. 6 ianuarie 1938, Milano, Italia) este un cantautor , muzician, actor și moderator TV italian. El are cele mai mari vânzări dintre toți cântăreții italieni de sex masculin - (Celentano with an Eko guitar) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Celentano with an Eko guitar - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Adriano Celentano (n. 6 ianuarie 1938, Milano, Italia) este un cantautor , muzician, actor și moderator TV italian. El are cele mai mari vânzări dintre toți cântăreții italieni de sex masculin.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1940 - S-a născut la Craiova renumita cântăreaţă de muzică uşoară română Doina Badea; (d. 1977).

Doina Badea (n. 6 ianuarie 1940, Craiova – d. 4 martie 1977, București), a fost o cântăreață de muzică ușoară. A absolvit Școala Populară de Artă din Craiova și imediat a început colaborarea cu Corul Filarmonicii de Stat «Oltenia», cu care a avut mai multe turnee și spectacole. A colaborat cu teatre muzicale și de revistă din țară. A debutat în 1960, pe scena teatrului din Deva și s-a remarcat prin vocea ei deosebită, gravă, puternică și cu un ambitus puternic.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.orgwww.agerpres.ro

 

6 ianuarie 1942 - Compania aviatica „Pan American Airlines” devine prima companie aeriană comercială care efectuează zboruri în jurul lumii .

 

6 ianuarie 1950 - Prin Decretul nr.6/6 ianuarie 1950, promulgat de Prezidiul Marii Adunari Nationale, la 13 ianuarie 1950, se hotăra înfiinţarea in Republica Populara Romana a coloniilor (lagărelor) de muncă. Lagărele şi-au început activitatea la 14 ianuarie 1950. Între 1950-1954, au fost internate oficial în lagărele de muncă 22077 de persoane.

 

6 ianuarie 1955 - S-a născut Rowan Atkinson, actor britanic, cel care va deveni cunoscut in lumea intreaga sub numele de Mr. Bean.

Rowan Sebastian Atkinson (n. 6 ianuarie 1955, Consett, comitatul Durham, Regatul Unit) este un actor și comic britanic, devenit celebru prin personajul Mr. Bean. A fost ales de The Observer ca unul dintre cei mai amuzanți 50 actori din comedie britanică, și printre cei mai buni 50 de actori de comedie din toate timpurile, într-un sondaj din 2005 despre comedianți.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org; www.youtube.com

 

6 ianuarie 1969 - S-a născut Ilie Dumitrescu, fotbalist român.

Ilie Dumitrescu (n. 6 ianuarie 1969, București) este un fost jucător român de fotbal, actual antrenor. A cunoscut consacrarea ca fotbalist la Steaua București. A mai jucat în Anglia, Spania și Mexic. A făcut parte din lotul echipei naționale a României cu ocazia realizării celei mai mare performanțe a acesteia, sfertul de finală jucat la Mondialul din 1994.

Ca antrenor, a pregătit printre altele echipele grecești AEK Atena și PAOK Salonic, dar și fosta sa echipă, Steaua București. În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru rezultatele obținute la campionatele europene și mondiale din perioada 1990-2000 și pentru întreaga activitate.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; www.agerpres.ro

 

6 ianuarie 1981 - A murit Archibald Joseph Cronin, scriitor britanic (“Citadela”); (n.19.07.1896).

 

6 ianuarie 1990 - A fost reînfiinţat oficial Partidul Naţional Liberal din Romania.

6 ianuarie 1990: A fost reînfiinţat oficial Partidul Naţional Liberal din Romania - foto: ro.wikipedia.org

Partidul Naţional Liberal din Romania – foto: ro.wikipedia.org

Partidul Național Liberal (PNL) este unul din principalele partide din România și totodată cea mai veche formațiune politică din țară. A fost înființat sub acest nume la 24 mai 1875. Din cele 87 de guverne ale României, 30 au fost conduse de premieri liberali.

De numele și istoria Partidului Național Liberal se leagă cele mai importante evenimente din istoria modernă a României: instaurarea monarhiei constituționale (1866), obținerea independenței de stat (1877), ridicarea României la rang de regat (1881), Războiul de întregire a neamului și crearea României Mari (1918), adoptarea Constituției din 1923, și relansarea economică după criza din 1929–1933. În toată această perioadă, liberalismul a devenit fundamentul ideologic pe care s-a construit România modernă.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

6 ianuarie 1990 - A murit Pavel Alexeevici Cerenkov, fizician sovietic, laureat al Premiului Nobel (n. 1904)

Pavel Alexeevici Cerenkov (n. 28 iulie 1904 — d. 6 ianuarie 1990) a fost un fizician sovietic de mare reputație, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1958 pentru descoperirea fenomenului denumit în onoarea sa efect Cerenkov - foto: ro.wikipedia.org

Pavel Alexeevici Cerenkov – foto: ro.wikipedia.org

Pavel Alexeevici Cerenkov (n. 28 iulie 1904 — d. 6 ianuarie 1990) a fost un fizician sovietic de mare reputație, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1958 pentru descoperirea fenomenului denumit în onoarea sa efect Cerenkov.

 

6 ianuarie 1993 - A murit trompetistul John Birks (Dizzy) Gillespie, personalitate a istoriei jazz-ului (“Closer to the Source 86″, “Summertime”); (n.21.10.1917).

 

6 ianuarie 1993 - A murit Rudolf Nureev, balerin şi coregraf rus. Din 1961, s-a autoexilat în Franţa. A fost directorul Operei din Paris între anii 1983-1989 ; (n.17.03.1938).

 

6 ianuarie 1994 - Dubla medaliată olimpică americană Nancy Kerrigan a fost atacată și lovită în piciorul stâng de o persoană plătită de fostul soț al rivalei sale, Tonya Harding.

Nancy Ann Kerrigan (n. 13 octombrie 1969, Woburn, Massachusetts, SUA) este o patinatoare americană, dublă medaliată olimpică la patinaj artistic în 1992 și 1994 și campioană națională a SUA în 1993 - foto: ro.wikipedia.org

Nancy Ann Kerrigan – foto: ro.wikipedia.org

Nancy Ann Kerrigan (n. 13 octombrie 1969, Woburn, Massachusetts, SUA) este o patinatoare americană, dublă medaliată olimpică la patinaj artistic în 1992 și 1994 și campioană națională a SUA în 1993.

 

6 ianuarie 2003 - Începe procesul intentat lui Zacarias Moussaoui, singura persoană pusă sub acuzaţie până în prezent pentru Atentatele de la 11 septembrie 2001 de la New York. A fost condamnat de un tribunal american la inchisoare pe viata, fara posibilitatea reducerii pedepsei.

 

6 ianuarie 2004 - A început construcția la Burj Khalifa. A fost terminată la 2 decembrie 2009 si inaugurată la 4 ianuarie 2010.

Burj Khalifa (română Turnul Khalifa), denumit anterior Burj Dubai, este un zgârie-nori din Dubai, cea mai înaltă clădire (structură arhitectonică) construită vreodată de om, măsurând 828 m înălțime. Construcția a început la 6 ianuarie 2004, exteriorul fiind finalizat la 1 octombrie 2009; clădirea a fost inaugurată oficial la data de 4 ianuarie 2010. Costurile totale ale proiectului au fost de 1,4 miliarde de dolari. La data de 9 februarie 2010, platforma de observație de la etajul 124 a fost închisă publicului din cauza unei defecțiuni electrice.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org; www.burjkhalifa.ae

 

6 ianuarie 2007 - La Bâlea Lac, judeţul Sibiu s-a inaugurat prima biserică de gheaţă din România.

Biserica de Gheaţă a fost ridicată pentru prima dată în 2007, în sălbăticia Munţilor Făgăraş, la Bâlea Lac, chiar pe locul unde Nicolae Ceauşescu plănuia să îşi ridice hotelul numit Palatul Cristal. Primul eveniment religios din această biserică a fost botezul lui Christoff, băiatul patronului Hotelului de Gheaţă. Această biserică din Munţii Făgăraş se numără printre puţinele de acest fel din lume.

Accesul la complexul turistic de gheaţă de la Bâlea Lac, unic în România, se face doar cu telecabina. Turiştii pot merge cu maşina pe Transfăgărăşan până la Bâlea Cascadă, de unde este posibil transportul pe cablu. Un drum dus-întors cu telecabina la Bâlea costă 60 de lei de persoană.

 

articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com