Articole

Pelaghia (†457)

foto preluat de pe ziarullumina.ro 
articole preluate de pe: ziarullumina.ro; doxologia.ro

 

Sfânta Cuvioasă Pelaghia

Sfânta Pelaghia a trăit în vremea Sinodului al 4-lea Ecumenic de la Calcedon din anul 451, era comediantă a teatrului din Antiohia şi înainte de a cunoaşte credinţa creştină ducea o viaţă de plăcere şi desfrânare.

Înainte de a primi botezul creştin se numea Margareta.

Patriarhul Antiohiei, adunând într-una din zile în cetatea sa un sobor de episcopi, l-a rugat pe unul dintre ei, pe Sfântul Non (din Iliopoli), să rostească celor prezenţi cuvânt de învăţătură.

Pe când vorbea el în faţa bisericii, s-a oprit la uşa locaşului de rugăciune şi vestita comediantă Margareta, înconjurată de un alai mare de tineri şi tinere, îmbrăcaţi în haine scumpe şi purtând brăţări şi inele de aur.

Şi era atât de frumoasă, încât creştinii nu se săturau privind la ea.

Toţi episcopii şi-au întors privirile de la ea, în afară de Episcopul Non, care, privind-o îndelung, a spus:

Dumnezeu, în bunătatea Sa nemărginită, Se va milostivi şi de această femeie, lucrul mâinilor Sale. Luaţi aminte la femeia aceasta de la care eu multă învăţătură am aflat. Socotiţi câte ceasuri a zăbovit ea în camera ei, spălându-se şi împodobindu-se la oglindă cu multă grijă, numai ca să se arate mai frumoasă decât celelalte femei. Iar noi, care dorim să fim bineplăcuţi lui Dumnezeu, ne lenevim şi nu ne silim să împodobim păcătosul nostru suflet, nu ne sârguim să-l spălăm cu lacrimile pocăinţei”.

Margareta, auzind acestea, s-a cutremurat şi a făgăduit că-şi va schimba viaţa.

Bătrânul Episcop Non a botezat-o şi i-a încredinţat-o preacuvioasei diaconiţe Romana să o povăţuiască pe calea cea bună.

Averea pe care o deţinea a împărţit-o servitorilor şi Bisericii, iar la opt zile de la botez a mers în taină la Ierusalim.

Aici, s-a retras în pustiu într-o chilie şi a luat numele Pelaghia.

După trei ani de nevoinţe a răposat cu pace în Domnul.

 

Tropar – Glasul 8

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Pelaghia, duhul tău.

 

Viața Sfintei Cuvioase Pelaghia

Sf. Cuv. Pelaghia (†457) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Cuv. Pelaghia (†457) - foto preluat de pe doxologia.ro

Mare mulțumire suntem datori a da întodeauna Domnului nostru, că nu voiește moartea păcătoșilor, ci așteaptă cu îndelungă răbdare întoarcerea lor spre viață, pentru că minunat lucru s-a făcut în zilele noastre, de care eu, păcătosul Iacov, vă scriu vouă, sfinților frați, ca ascultând și citind acestea, să aveți parte de mult folos.

Prea Sfințitul Arhiepiscop al cetății Antiohia, pentru oarecare trebuințe bisericești, a chemat la sine, din cetățile dimprejur, opt episcopi, între care era și omul lui Dumnezeu, Sfântul Non, episcopul meu, care venise de la Iliopoli și mă luase pe mine cu dânsul. Acesta era un bărbat minunat și un desăvârșit călugăr, care pentru viața cea îmbunătățită fusese luat la episcopie, de la mănăstirea care se numește Tavenisiot. Iar când s-au adunat episcopii în biserica Sfântului Mucenic Iulian, au voit ca să audă de la Non cuvânt de învățătură și au șezut toți lângă ușile bisericii, iar Non a început a grăi învățându-i cele ce erau de folos pentru mântuirea ascultătorilor. Și minunându-se toți de sfânta lui învățătură, iată că, pe lângă ușile bisericii, apăru o femeie din cele necredincioase, care era vestită în toată Antiohia pentru desfrâul ei.

Femeia era îmbrăcată cu haine de mare preț, împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare, iar împrejurul ei mergeau mulțime de fecioare și de tineri, îmbrăcați frumos și purtând brățări de aur. Și fața ei era atât de frumoasă, încât oamenii mireni nu se puteau sătura cu vederea frumuseții ei. Aceasta mergând pe lângă noi a umplut tot văzduhul de plăcută mireasmă aromată, iar episcopul, văzând-o mergând fără rușine, având capul descoperit și pieptul gol, și-a închis ochii și, suspinând în taină, și-a întors fața ca de la un mare păcat. Iar fericitul Non, privea cu tot dinadinsul spre dânsa, până ce a trecut din dreptul privirii lor. Și după aceasta întorcându-se către episcopi, a zis: „Nu cumva iubiți voi frumusețea acestei femei?”. Iar el nerăspunzând, Non și-a plecat capul și, plângând, își aduna în băsmăluță lacrimile sale și își udă pieptul cu ele. Apoi, suspinând din adâncul inimii, iarăși i-a întrebat pe episcopi: „Oare nu v-ați îndulcit cumva privind frumusețea ei?”. Iar ei tăceau. Atunci Non a zis: „Cu adevărat, eu am învățat mult de la dânsa, că pe această femeie Domnul o va pune la înfricoșata Sa judecată și o dată cu dânsa vom fi judecați și noi. Pentru că ce socotiți? Câte ceasuri a zăbovit acea femeie în cămara sa, spălându-se, îmbrăcându-se și îmbodobindu-se în multe feluri, uitându-se în oglindă și având toată grija ca să se arate mai frumoasă decât toate femeile înaintea ochilor vremelnicilor săi curtezani?! Iar noi, având în ceruri pe Mirele cel fără de moarte, nu ne îngrijim să ne împodobim sufletul nostru ticălos care este cu totul necurat, gol și plin de rușine, nu ne sârguim să-l spălăm cu lacrimile pocăinței și să-l îmbrăcăm cu podoaba faptelor bune, ca să se arate plăcut ochilor lui Dumnezeu și să nu fie rușinat și lepădat în vremea nunții Mirelui”.

Făcând această învățătură, fericitul Non m-a luat pe mine, păcătosul său diacon, și am mers în chilia în care locuiam, lângă biserica Sfântului Iulian. Și episcopul meu, intrând în cămara sa, s-a aruncat cu fața la pământ și plângea, zicând: „Doamne, Iisuse Hristoase, iartă-mă pe mine, păcătosul și nevrednicul, căci grija acelei femei pentru împodobirea trupului a întrecut toată grija mea pentru ticălosul meu suflet, pentru că acea femeie, ca să fie plăcută curtezanilor ei celor pierzători, a pus atâta sârguință spre a fi frumoasă, iar eu nu mă sârguiesc ca să fiu plăcut Ție, Dumnezeul meu, ci petrec în lenevie și în neîngrijire. Cu ce față voi privi la Tine, sau cu ce cuvinte mă voi îndrepta înaintea Ta? Vai mie, păcătosul! Pentru că stând înaintea Sfântului Tău Altar, nu-ți aduc Ție podoabele sufletești pe care Tu le ceri de la mine. Acea femeie s-a făgăduit oamenilor celor muritori, întru deșertăciunea sa, ca să se împodobească pentru plăcerea lor și aceasta face, ceea ce a făgăduit; iar eu m-am făgăduit să-ți plac Ție, Dumnezeului meu, dar am mințit lenevindu-mă. Sărac sunt, nerespectând poruncile Tale, deci n-am nădejde de faptele mele, ci întru a Ta milostivire, prin care nădăjduiesc să mă mântuiesc”. Sfântul Non, grăind așa, se tânguia mult și se ruga și pentru femeia aceea, zicând: „Doamne, să nu pierzi zidirea mâinilor Tale, să nu slujească diavolilor niște frumuseți ca acestea, ci întoarce-o pe ea la Tine, ca să se mărească prin ea numele Tău cel sfânt, pentru că Ție toate Îți sunt cu putință”. Trecând ziua aceea, Duminică noaptea după utrenie, sfântul Non, învățătorul meu, a zis către mine: „Frate Iacove, ascultă visul meu care mi s-a arătat în noaptea asta: Mi se părea că stau într-un colț al Sfântului Altar, săvârșind slujba și, iată, mi s-a arătat o porumbiță neagră, necurată și urâtă, care zbura împrejurul meu și nu puteam suferi murdăria ei, iar când diaconul a zis: „Câți sunteți chemați, ieșiți”, porumbița a zburat și n-am mai văzut-o până nu s-a terminat liturghia. Iar după săvârșirea liturghiei, când noi ieșeam din biserică, am văzut acea necurată porumbiță zburând iarăși împrejurul meu și eu, întinzând mâna, am prins-o și am aruncat-o în apa care era în pridvorul bisericii; și acolo acea porumbiță s-a spălat de toată necurățenia, devenind curată și albă ca zăpada și a zburat spre înălțimi, făcându-se nevăzută”. Spunându-mi acest vis, fericitul Non m-a luat și am mers în soborniceasca biserică împreună cu ceilalți arhiepiscopi unde, sărutând pe arhiepiscop, au săvârșit dumnezeiasca Liturghie. Iar după săvârșirea sfintei slujbe arhiepiscopul Antiohiei a poruncit fericitului Non să grăiască învățături pentru popor. Iar el a grăit după înțelepciunea lui Dumnezeu, învățând poporul; și cuvintele lui nu erau alcătuite cu meșteșugul înțelepciunii lumii acesteia, ci simple și înțelese de toți și lucrătoare, pentru că Duhul Sfânt vorbea prin gura lui. Și din cele vorbite se întrezărea înfricoșata judecată a păcătoșilor și răsplătirea drepților. Și tot poporul era atât de umilit de cuvintele lui, încât pământul era ud de lacrimile lor.

Apoi, după rânduiala milostivului Dumnezeu, s-a întâmplat că desfrânata aceea a intrat în biserică, ea care niciodată nu intrase în biserică și nici nu și-a adus niciodată aminte de păcatele sale. Acea desfrânată, auzind învățătura sfântului Non, a înțeles frica de Dumnezeu și, gândind la păcatele sale și la muncă veșnică pentru ele, a început a vărsa pâraie de lacrimi, amintindu-și de păcatele ei. Și având inima zdrobită nu putea să se oprească din plâns și a poruncit la două slugi ale sale, zicându-le: „Așteptați aici și când va ieși acel sfânt bărbat care a grăit învățătura lui Dumnezeu, să mergeți după el și să vedeți unde găzduiește și, întorcându-vă, să-mi spuneți”. Iar tinerii i-au îndeplinit porunca și îi spuseră că acel om găzduiește lângă biserica Sfântului Mucenic Iulian. Și ea, îndată, a scris cu mâna ei următoarea scrisoare către fericitul Non: „Sfântului ucenic al lui Hristos, scriu eu, păcătoasa și ucenica diavolului, această scrisoare: am auzit despre Dumnezeul tău că a plecat din ceruri și S-a pogorât pe pământ, nu pentru cei drepți, ci ca să-i mântuiască pe cei păcătoși. Și atât de mult S-a smerit, încât a mâncat și cu vameșii; El, spre Care heruvimii nu îndrăznesc a privi, a locuit cu păcătoșii și a vorbit cu desfrânatele; deci, domnul meu, de ești adevărat rob a lui Hristos, precum aud de la creștini, nu mă lepăda pe mine care voiesc a veni prin tine către Mântuitorul lumii pentru a vedea sfânta Lui față”.

Trimițând sfântului o astfel de scrisoare, acesta a citit-o și i-a răspuns așa: „Orice plan vei avea tu, să știi că ești arătată lui Dumnezeu și tu și gândul tău și scopul tău, însă îți zic: să nu mă ispitești, căci eu păcătosul sunt slujitorul lui Dumnezeu. De ai cu adevărat bunăvoință să crezi în Dumnezeul meu și dacă dorești să mă vezi, sunt cu mine și ceilalți episcopi, deci vino și mă vei vedea înaintea lor, iar de voi fi singur, nu mă vei putea vedea”. Citind acestea, păcătoasa s-a umplut de mare bucurie și a alergat la biserica Sfântului Iulian și a dat de știre Sfântului Non despre venirea ei. Iar el, ducând cu sine pe ceilalți episcopi, a poruncit femeii să vină înaintea lui.

Femeia, intrând înaintea soborului sfinților episcopi, s-a aruncat la pământ plângând și a sărutat picioarele Sfântului Non, zicând: „Mă rog ție, domnul meu, să urmezi învățătorului tău, Domnului Iisus Hristos, arată-mi darul tău și fă-mă creștină, pentru că eu sunt marea păcatelor și adâncul fărădelegilor, deci, spală-mă pe mine prin Botez”. Atunci toți episcopii și clericii care se aflau acolo aveau fețele scăldate în lacrimi văzând pe acea desfrânată că vine cu atâta pocăință și credință să se pocăiască. Și abia a putut fericitul să o ridice de la picioarele sale, apoi a zis către dânsa: „Pravila bisericească poruncește a nu fi botezată o desfrânată fără garanți, ca să nu se întoarcă iarăși la viața ei desfrânată”. Iar ea, auzind acest răspuns, iarăși s-a aruncat la picioarele lui și ca și păcătoasa din Evanghelie care a spălat picioarele lui Hristos, așa a făcut și aceasta și a spălat picioarele lui Non și le-a șters cu părul capului său, zicând: „Vei da seama lui Dumnezeu pentru sufletul meu, dacă nu mă vei boteza pe mine astăzi; din mâinile tale să ceară Dumnezeu sufletul meu și asupra ta să cadă faptele mele cele rele și de mă vei îndepărta nebotezată vei fi pricinuitor vieții mele desfrânate și necurate. De nu mă vei face pe mine acum străină de faptele mele cele rele, mă voi lepăda de Dumnezeul tău și mă voi închina idolilor. De nu mă vei face pe mine astăzi mireasa lui Hristos și de nu mă vei aduce la Dumnezeul tău, să nu mai ai parte de El și de sfinții Lui”.

Atunci toți au preamărit pe iubitorul de oameni Dumnezeu, auzind și văzând pe o desfrânată ca aceasta aprinzându-se cu atâta dumnezeiască râvna. Apoi fericitul m-a trimis îndată pe mine, smeritul Iacov, la arhiepiscop ca să-i spun despre acest lucru, iar el, auzind, s-a bucurat foarte mult și a zis către mine: „Mergi și spune-i episcopului tău așa: Cinstite părinte, pe tine te așteaptă lucrul acesta, pentru că știu bine că ești gura lui Dumnezeu care a zis: de vei scoate cinstit din nevrednic, ca gura mea vei fi”. Și chemând pe Cuvioasa Romana, care era întâia diaconiță bisericească, a trimis-o pe aceasta cu mine.

Venind, am aflat pe Pelaghia zăcând încă la pământ, la picioarele fericitului Non, care abia a ridicat-o, zicându-i: „Scoală-te, fiică, ca să înveți cele ce-ți lipsesc pentru Botez”. Iar ea s-a sculat și episcopul a zis către dânsa: „Mărturisește-ți întâi păcatele”. Iar ea plângând a răspuns: „Dacă-mi voi cerceta conștiința mea, niciun lucru bun nu voi afla și știu că păcatele mele sunt mai multe decât nisipul mării și apa mării nu ajunge pentru spălarea faptelor mele celor necurate. Însă nădăjduiesc spre Dumnezeul tău că-mi va ușura sarcina fărădelegilor mele și va căuta cu milostivire spre mine”. Apoi episcopul a întrebat-o: „Care îți este numele?”. Iar ea a răspuns: „De către păriții mei am fost numită Pelaghia, iar cetățenii Antiohiei mi-au pus numele Margareta, pentru podoabele mele cele frumoase și de mult preț cu care m-au înfrumusețat păcatele mele”.

Atunci episcopul a învățat-o credința și a botezat-o în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, a uns-o cu Sfântul Mir și a împărtășit-o cu preacuratul și de viață făcătorul Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor. Iar Romana, diaconița, i-a fost maică duhovnicească, primind-o din baia Botezului; apoi, luând-o din Biserică, a dus-o în Catechumenie, pentru că și noi găzduiam acolo. Iar fericitul Non a zis către ceilalți episcopi: „Veniți la ospăț, fraților, și să ne bucurăm cu îngerii lui Dumnezeu că am găsit oaia cea pierdută, și să gustăm undelemn și vin cu veselie duhovnicească”. Apoi, venind toți, au mâncat cu cea nou botezată; iar diavolul a început a striga în auzul tuturor și glasul lui se asemăna cu un glas de om tânguindu-se și zicând: „Amar, amar, ce rabd eu de la bârfitorul acesta băutor de vin! O, răule bătrân! Oare nu ți-au ajuns ție cei treizeci de mii de sarazini pe care i-ai răpit de la mine și i-ai botezat? Nu ți-a ajuns ție cetatea Iliopolii care cândva era a mea și toți cei care viețuiau în ea se închinau mie, iar tu i-ai luat de la mine și i-ai dus la Dumnezeul tău? Și acum mi-ai tăiat și cea din urmă nădejde. Ce voi face eu de acum, călugăre înșelător și cu nărav rău? Nu vreau să-ți mai rabd vicleșugurile tale! Blestemată este ziua în care te-ai născut tu, rău bătrân, pentru că pâraiele lacrimilor tale mi-au risipit casa mea și au făcut-o pustie”. Și astfel plângând diavolul, striga înaintea ușilor caselor în care eram și au auzit glasul lui toți cei care erau acolo. Și iarăși a zis diavolul către cea din nou botezată: „Asta mi-ai făcut, doamnă Pelaghia? Și tu ai urmat lui Iuda care fiind în cinste apostolească a vândut pe Domnul său. Asemenea și tu mi-ai făcut”. Atunci episcopul i-a poruncit roabei lui Dumnezeu, Pelaghia, ca să se întărească cu semnul crucii. Iar ea făcând semnul crucii pe fața sa, a zis către diavol: „Să te gonească pe tine Iisus Hristos, care m-a izbăvit de tine”. Și acestea zicându-le, îndată a fugit diavolul.

Apoi, după două zile, în timp ce Pelaghia dormea cu cuvioasa Romana, maică să cea duhovnicească, venind diavolul a deșteptat-o și a început a grăi către dânsa: „Scumpa mea doamnă Margareta, ce rău ți-am făcut eu? Nu te-am îmbogățit eu cu aur și cu argint? Oare nu te-am împodobit eu cu pietre de mare preț, cu salbe și cu haine? Deci, rogu-mă ție, să-mi spui cu ce te-am mâhnit? Eu sunt gata a îndeplini porunca ta, numai tu să nu mă lași să mă fac de râs”. Însă ea, înarmându-se cu semnul sfintei cruci, i-a zis: „Domnul meu Iisus Hristos, care m-a răpit pe mine din ghiarele tale și m-a făcut mireasă a cereștii Sale împărății, Acela să te gonească de la mine”. Și diavolul îndată a pierit, iar Pelaghia a deșteptat-o îndată pe Sfânta Romana, zicându-i: „Roagă-te pentru mine, maica mea, căci mă necăjește pe mine diavolul”. Iar maică a zis către dânsa: „Fiică, să nu te înfricoșezi de el, căci acum se teme el de tine și se cutremură de umbra ta”.

A treia zi după botezul ei, Pelaghia a chemat pe una din slugile sale și i-a zis: „Mergi în casa mea și înscrie toate câte sunt în lăzile mele cu aur și apoi toate podoabele mele să le aduci aici”. Și ducându-se slujnica a făcut toate cele poruncite de Pelaghia. Iar fericită Pelaghia, chemând pe Sfântul episcop Non, i-a dat toate bogățiile în primire, zicându-i: „Aceasta este averea cu care m-a îmbogățit pe mine satana și, iată, o dau toată în sfintele tale mâini, ca să faci cu ea ce vei voi tu, căci mie mi se cade ca de acum să caut bogățiile Domnului meu Iisus Hristos”. Și fericitul episcop, chemând pe economul bisericii, i-a dat înaintea tuturor toată bogăția Pelaghiei, și i-a zis: „Te jur pe tine cu numele Sfintei și nedespărțitei Treimi să nu duci în episcopie nimic din aurul acesta, nici în Biserica lui Dumnezeu să nu duci nimic și nici în casa ta sau a vreunuia din clerici să nu duci nimic, ci tot ce este aici să împarți orfanilor și neputincioșilor, căci așa se cuvine, ca cele ce sunt rău adunate să se împartă bine, iar bogăția strânsă prin păcat să se facă bogăție a dreptății. Și de vei călca acest jurământ, anatema să fie casa ta și partea ta să fie cu cei ce ziceau: „Ia-L, ia-L, răstignește-L pe El”. Iar roaba lui Dumnezeu, Pelaghia, nu și-a oprit nimic din averea aceea pentru hrana sa, căci era hrănită de Cuvioasa Romana diaconița, de vreme ce se jurase că să nu guste din bogățiile păcatului. Apoi, chemând pe toate slugile și slujnicele sale, le-a eliberat, dând fiecăruia destul aur și argint și le-a spus: „Eu, fiilor, vă eliberez din vremelnicele slujbe, iar voi să vă sârguiți să vă eliberați din robia acestei deșarte lumi plină de păcate. Ca, precum în lumea aceasta am petrecut împreună, așa să ne învrednicim a fi împreună și în viața cea fericită”. Și acestea zicând către dânșii, i-a eliberat.

În a opta zi, când trebuia, după obiceiul celor din nou botezați, să scoată hainele cele albe primite la botez, fiind Duminică, Pelaghia s-a sculat foarte de dimineață s-a dezbrăcat de hainele cele albe în care se îmbrăcase la botez și s-a îmbrăcat într-o haină aspră de păr. Și luând pe deasupra o haină veche a fericitului Non, a ieșit în taină din cetatea Antiohiei și nimic nu s-a mai știut de ea. Iar Romana, diaconița, se tânguia cu mâhnire pentru dânsa. Dar Dumnezeu, care le știe pe toate, a descoperit fericitului Non că Pelaghia s-a dus la Ierusalim și Non o mângâia pe Romana, zicându-i: „Nu mai plânge, fiică, ci bucură-te, căci Pelaghia, la fel ca și Maria, calea cea bună și-a ales, de la care nu se va abate”. După puține zile arhiepiscopul ne-a eliberat și ne-am dus la locul nostru. După trei ani am dorit să merg la Ierusalim să mă închin Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos și m-am rugat episcopului meu, fericitul Non, să-mi dea voie să merg acolo. Iar el, dându-mi voie, mi-a zis: „Frate Iacove, când vei merge la sfintele locuri să cauți un călugăr care se numește Pelaghie; acela este famen, dar foarte îmbunătățit și locuiește acolo în ascuns și, aflându-l, să vorbești cu dânsul, pentru că mult te vei folosi de la el, căci este adevăratul rob a lui Hristos și călugăr desăvârșit”. Iar acestea le spunea Non pentru roaba lui Dumnezeu Pelaghia, dar nu m-a lămurit despre dânsa cu de-amănuntul, pentru că Pelaghia, ducându-se la Ierusalim și-a zidit o chilie în muntele Eleonului, unde Domnul nostru se ruga odinioară și, acolo închizându-se, viețuia după Dumnezeu.

Deci, sculându-mă, am mers la sfintele locuri și m-am închinat Sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos și cinstitei Cruci, iar a doua zi am început să-l caut pe monahul cu numele Pelaghie, așa precum mi-a poruncit episcopul meu, și l-am aflat în chilia lui în muntele Eleonului. Chilia nu avea ușă, ci era zidită în toate părțile și numai o fereastră mică am văzut în perete și am bătut în ea; deschizând-o roaba lui Dumnezeu și văzându-mă, m-a recunoscut, însă nu mi-a spus toate despre sine, dar eu n-am mai cunoscut-o, căci cum puteam să recunosc pe aceea care dintr-atâta frumusețe se veștejise ca o floare? Ochii ei se afundaseră adânc în orbite, iar trăsăturile feței ei se schimbaseră din cauza înfrânării peste măsură de la toate. Și toți locuitorii Ierusalimului o luau drept famen și nimeni n-a înțeles că ea este femeie, nici eu însumi n-am știut ceva de dânsa, de vreme ce episcopul meu mi-a spus că este un famen călugăr. Și am fost binecuvântat de dânsa ca de un bărbat călugăr. Iar ea mi-a zis: „Cu adevărat, frate, oare nu ești tu Iacov, diaconul fericitului episcop Non?”. Iar eu m-am minunat că mi-a spus pe nume și că m-a cunoscut că sunt diaconul fericitului Non și i-am răspuns: „Așa este, părintelui meu”. Iar ea mi-a zis: „Să spui episcopului tău să se roage pentru mine, căci cu adevărat este bărbat sfânt și apostol al lui Iisus Hristos”. Și iarăși mi-a mai zis: „Și ție, fratele meu, mă rog ca să te rogi pentru mine”. Și acestea, zicându-mi, a închis ferestruica și a început a citi ceasul al treilea, iar eu, făcându-mi rugăciunea, m-am dus și mult m-am folosit de vederea eicea asemenea cu îngerii și de vorbele ei cele dulci. Apoi, plecând de la dânsa, am umblat prin mănăstire, cercetând pe frați și vorbind cu sfinții bărbați și am avut mult folos și binecuvântări de la dânșii. Și prin toate mănăstirile se dusese vestea despre famenul Pelaghie și toți se foloseau de viața lui și de aceea am dorit să merg iarăși la dânsul și să mă mângâi de vorbă lui cea folositoare de suflet.

După ce am venit iarăși la chilia lui și am bătut în fereastră, am îndrăznit a-l chema pe nume, zicându-i: „Deschide-mi, Avvo Pelaghie!”. Iar el nu mi-a răspuns nimic. Eu am socotit că face rugăciune sau că se odihnește și am așteptat puțin, apoi iarăși am bătut, rugându-l să-mi deschidă, dar iarăși n-a răspuns nimeni; și după puțină vreme am bătut din nou. Și am petrecut așa trei zile, șezând lângă ferăstruică, pentru că am dorit mult să-l văd, să-i văd sfânta lui față și să capăt binecuvântare de la el, dar nu s-a auzit nici un glas. Și am zis atunci în mine: ori s-a dus din chilia aceasta și nu mai este nimeni în ea, ori a murit. Și am îndrăznit a forța ferestruica și l-am văzut zăcând mort la pământ și atunci m-am înspăimântat și am început a plânge, căci nu m-am învrednicit să capăt binecuvântarea lui cea de pe urmă. Și, închizând ferăstruică, am alergat la Ierusalim și am spus sfinților părinți care viețuiau acolo că a murit Avva Pelaghie, famenul. Și îndată vestea a străbătut tot Ierusalimul, cum că Sfântul Pelaghie, monahul cel purtător de semne, a adormit întru Domnul. Apoi s-au adunat călugării din toate mănăstirile și toată cetatea Ierusalimului și Ierihonului și cea din părțile Iordanului, precum și mulțime mare de popor, pentru îngroparea sfintelor lui moaște. Și, spărgând ferestruică, au făcut o intrare cât să poată intra un om, prin care au intrat niște bărbați cucernici și au scos afară cinstitele moaște. Apoi a venit Patriarhul Ierusalimului cu mare mulțime de părinți și au început, după obicei, a unge trupul cu arome și atunci au văzut că famenul era femeie și, înălțând glas cu lacrimi, au strigat, zicând: „Minunat ești între sfinți, Dumnezeule, că ai și pe pământ sfinți ascunși, nu numai bărbați, ci și femei”. Și a voit ca să tăinuiască aceasta de popor, dar n-a putut, de vreme ce Dumnezeu nu voia să tăinuiască, ci să arate și să preamărească pe roaba Sa.

S-a făcut adunare multă de popor și au venit și călugărițele din mănăstirile lor, cu lumânări și cu tămâie și luând în cântări de psalmi cinstitul și sfântul ei trup, cu cinste cuviincioasă, l-au dus în aceeași chilie în care se nevoise și acolo l-au îngropat.

Aceasta este viața celei ce a fost desfrânata și astfel a fost întoarcerea femeii celei piedute, astfel au fost ostenelile și nevoințele ei, prin care a plăcut lui Dumnezeu și prin care fie ca și noi să câștigăm milă în ziua judecății Domnului nostru Iisus Hristos, căruia I se cuvine mărirea cu Tatăl și cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Taisia (Secolul al V-lea)

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articole preluate de pe: ro.orthodoxwiki.org; doxologia.ro

 

Taisia

Sfânta Taisia este o sfântă care a trăit în Egipt în secolul al V-lea.

Prăznuirea ei în Biserica Ortodoxă se face la 8 octombrie.

Rămasă orfană după moartea părinților ei înstăriți, Taisia a dus o viață evlavioasă în Alexandria (Egipt), împărțindu-și averea la săraci și oferind sălaș în casa ei pelerinilor străini și călugărilor care erau în trecere prin Alexandria.

Taisia s-a hotărât să-și dedice viața lui Hristos și să nu se mărite niciodată.

După ce și-a cheltuit toată moștenirea, Taisia a fost tentată să facă rost de mai mulți bani prin orice mijloace, începând să ducă o viață păcătoasă.

Părinții din Sketis de lângă Alexandria auzind de căderea ei, l-au rugat pe Sf. Ioan Colov (prăznuit la 9 noiembrie) să meargă la Taisia și să o convingă să se pocăiască de cele rele.

Ea a fost bună cu noi și acum ar trebui s-o ajutăm”, spuneau ei. „Tu, părinte, ești înțelept. Du-te și încearcă să-i salvezi sufletul iar noi ne vom ruga la Dumnezeu să te ajute”.

Părintele s-a dus la casa Taisiei dar servitorul n-a vrut să-l lase să intre.

Atunci Sf. Ioan i-a spus servitorului să-i transmită stăpânei lui că i-a adus ceva de preț.

Taisia, știind că de multe ori călugării găsesc perle pe malul mării, i-a spus servitorului să-l lase pe Ioan înăuntru.

Sfântul s-a așezat, a privit-o în ochi și a început să plângă.

Taisia l-a întrebat de ce plânge și Sf. Ioan i-a răspuns: „Cum să nu plâng când ai uitat de Mirele Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și faci voia satanei cu faptele tale?

Cuvintele sfântului i-au străpuns sufletul Taisiei ca o săgeată de foc dându-și seama ce viață păcătoasă ducea.

Cu frică, ea l-a întrebat pe sfânt dacă Dumnezeu ar accepta pocăința unei păcătoase ca ea.

Sf. Ioan i-a răspuns că Mântuitorul așteaptă pocăința ei.

De aceea a venit El pe pământ, să caute și să mântuiască pe păcătoși.

El te va primi cu dragoste” a mai adăugat sfântul „și îngerii se vor bucura împreună cu tine”.

După cum Însuși Mântuitorul a spus, „mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește” (Luca 15,7).

Sentimentul de pocăință a pus stăpânire pe ea și văzând în cuvintele sfântului o chemare de la Dumnezeu de a se întoarce la El, Taisia căuta cât mai repede o cale de a-și salva sufletul.

S-a ridicat și a plecat din casă fără nici un cuvânt și fără să lase dispoziții despre ce se va întâmpla cu proprietatea sa, astfel încât s-a mirat și Sf. Ioan de reacția ei.

Urmându-l pe Sf. Ioan în pustie, ea s-a grăbit să se întoarcă la Dumnezeu prin penitență și rugăciune.

La căderea nopții, părintele i-a pregătit Taisiei un culcuș și o pernă din nisip pe care să se odihnească și el a mers puțin mai departe pentru a-și face rugăciunile de seară după care s-a pus și el la odihnă.

Dar la miezul nopții sfântul a fost trezit de o lumină ce venea din cer și o învăluia pe Taisia, în locul unde aceasta dormea.

În lumina minunată el văzu îngerii din cer cum duceau cu ei sufletul Taisiei.

Apropiindu-se de ea, sfântul își dădu seama că Taisia murise.

Sf. Ioan I-a cerut în rugăciune lui Dumnezeu să-i arate dacă Taisia s-a mântuit sau nu.

Atunci un înger al Domnului a venit la el și i-a răspuns: „Avva Ioan, o oră de pocăință din partea ei a făcut cât o mulțime de ani pentru că s-a pocăit din tot sufletul și cu toată zdrobirea de inimă.”

După ce a îngropat trupul sfintei, Sf. Ioan s-a întors la Sketis și le-a spus călugărilor ce s-a întâmplat.

Toți au dat slavă lui Dumnezeu pentru că s-a milostivit de Taisia, care s-a pocăit ca și tâlharul de pe cruce, într-o singură clipă.

 

Posteritatea

Istoria sfintei Taisia a devenit foarte cunoscută și populară sub diferite forme și în multe limbi – greacă, latină, siriacă, slavonă etc.

În diferitele relatări, convertirea ei este atribuită când sfântului Visarion, când sfântului Pafnutie (cuviosul Pafnutie Chebala, prăznuit la 25 februarie), când sfântului Ioan Colov, când sfântului Serapion Sidonitul (prăznuit la 21 martie).

În Patericul egiptean istoria se găsește sub două forme, una la avva Ioan Colov 43 și alta la avva Serapion 1.

 

Viața Sfintei Cuvioase Taisia

Sf. Cuv. Taisia (Secolul al V-lea) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Cuv. Taisia (Secolul al V-lea) - foto preluat de pe doxologia.ro

În părțile Egiptului era o femeie cu obiceiuri rele, necurată și fără rușine. Femeia aceea avea o fiică pe care o chema Taisia, pe care a învățat-o aceleași obiceiuri rele cu care se îndeletnicea și ea. Ducând-o pe fiica ei într-o casă de desfrânare, a dat-o în slujba Satanei, ca să ducă la pieire multe suflete omenești, înșelându-le, cu frumusețea pe care o avea, căci Taisia era foarte frumoasă și se vestise pretudindeni despre frumusețea feței sale, încât mulți, poftind-o, îi aduceau multe averi, aur și argint și haine scumpe și luxoase. Înșelând cu atâta deșertăciune pe îndrăgostiții ei, îi aducea acolo și mulți își pierdeau averea pentru dânsa și ajungeau la sărăcie, iar alții, bătându-se pentru dânsa, au umplut pragurile casei ei de sângele lor. Cuviosul părinte Pafnutie, auzind de acestea, s-a îmbrăcat în haine mirenești și, luând un galben, a mers la locul unde petrecea Taisia și, văzând-o, i-a dat să înțeleagă că vrea să meargă la dânsa. Iar ea, luând galbenul, i-a zis: „Intră în cămara mea”.

Atunci el intrând, a văzut un pat frumos așternut pe care s-a așezat și a zis către Taisia: „Oare ai altă cămară tăinuită, ca să ne închidem în ea, ca să nu ne știe nimeni?”. Iar Taisia i-a zis: „Este, dar dacă te rușinezi de oameni și aici ne putem ascunde de dânșii, căci ușile sunt încuiate și nimeni nu va putea intra aici, nici nu ne va ști nimeni pe noi, iar dacă te temi de Dumnezeu, apoi nu este loc care să poată fi tăinuit dinaintea Lui, măcar de te-ai ascunde și sub pământ, căci și acolo te vede Dumnezeu”. Auzind Pafnutie aceste cuvinte de la dânsa, i-a zis: „Au, doară și tu știi de Dumnezeu?”. Iar ea a răspuns: „Știu și despre Dumnezeu și am auzit și despre împărăția drepților și munca păcătoșilor”. Atunci starețul i-a zis: „Dacă știi pe Dumnezeu, împărăția Sa și muncile păcătoșilor, atunci de ce prihănești pe oameni și pierzi atâtea suflete? Căci nu numai pentru ale tale păcate, ci și pentru ale acelora pe care i-ai prihănit ai să fii întrebată de Dumnezeu și osândita în gheena focului”.

Taisia, auzind acestea, s-a aruncat l-a picioarele starețului, cu plângere, zicând: „Eu mai știu și aceasta, că pentru cei ce greșesc este pocăință și iertare de greșeli și nădăjduiesc că prin rugăciunile tale să mă izbăvesc de greșeli și să câștig mila Domnului. Deci, mă rog ție, așteaptă-mă puțin, numai trei ceasuri și după aceasta voi merge unde îmi vei porunci și voi face ceea ce-mi vei zice”. Iar starețul, arătându-i locul la care avea să o aștepte, s-a dus. Apoi ea, adunându-și toată averea agonisită cu păcatele ei, a cărei valoare era cam de vreo patruzeci de litre de aur, a dus-o în mijlocul cetății și aprinzând un foc și-a pus toate lucrurile și le-a ars înaintea întregului popor, strigând: „Veniți toți cei care ați păcătuit cu mine și vedeți cum ard toate lucrurile pe care mi le-ați dat voi”. Și, arzându-și averea, s-a dus la locul unde o aștepta Pafnutie. Acolo primind-o starețul, a dus-o la o mănăstire de fecioare și a așezat-o pe Taisia într-o chilie mică. Taisia a fos închisă în acea chilie, pironindu-i-se ușa și i-a fost lăsată numai o ferestruică mică prin care i se dădea puțină pâine și apă. Apoi Taisia l-a întrebat pe Sfântul Pafnutie: „Cum mă sfătuiești, părinte, să mă rog lui Dumnezeu?”. Iar starețul i-a răspuns: „Tu nu ești vrednică ca să chemi numele Domnului, nici să-ți ridici mâinile tale spre ceruri, de vreme ce buzele tale sunt pline de necurăție și mâinile tale sunt întinate, ci, numai căutând adeseori spre răsărit, să zici: „Dumnezeule, cela ce m-ai zidit, miluiește-mă!”.

A petrecut Taisia în acea închisoare vreme de trei ani rugându-se lui Dumnezeu așa precum o învățase Pafnutie și o dată pe zi gusta puțină pâine și apă. După trei ani, milostivindu-se de dânsa, Pafnutie s-a dus la marele Antonie, voind să afle dacă Dumnezeu a iertat-o pe Taisia sau nu. Și mergând la Antonie, starețul i-a povestit lui totul despre Taisia, iar Antonie a chemat pe ucenicii săi și le-a poruncit să se închidă fiecare în cămara sa și să se roage lui Dumnezeu toată noaptea ca să i se descopere vreunuia dintre ei ceea ce voia pentru Taisia, care se pocăiește pentru greșelile ei. Și ucenicii au îndeplinit porunca părintelui lor și au milostivit pe Dumnezeu, încât le-a descoperit ceea ce trebuiau să facă pentru Taisia. Această descoperire i-a fost făcută lui Pavel, care era numit de ceilalți prost. Acestui Pavel, pe când stătea noaptea la rugăciune, i s-a arătat o vedenie și a văzut cerurile deschizându-se și acolo a văzut un pat strălucit de mărire, cu așternuturi scumpe, pe care îl păzeau trei fecioare frumoase și pe patul acela era așezată o cunună. Văzând aceasta, Pavel a zis: „Nu este gătit altuia patul acesta și cununa, decât numai pentru părintele meu Antonie”. Și a venit către dânsul un glas, zicându-i: „Nu părintelui Antonie îi sunt pregătite acestea, ci pentru Taisia, care a fost o desfrânată”. Și Pavel, venindu-și în fire, se gândea la acea vedenie, iar a doua zi a spus fericiților părinți Antonie și Pafnutie, iar aceștia, auzind, au preamărit pe Dumnezeu, care primește pe cei ce se pocăiesc cu adevărat.

Pafnutie s-a pregătit și s-a dus la mănăstirea de fecioare unde era închisă Taisia și, deschizând ușa, a vrut s-o scoată de acolo. Iar Taisia se rugă de dânsul, zicând: „Lasă-mă aici, părinte, ca să petrec până la moarte, pentru că multe sunt păcatele mele și încă trebuie să mai plâng pentru ele”. Iar starețul i-a zis: „Acum iubitorul de oameni, Dumnezeu, a primit pocăința ta și ți-a iertat ție păcatele”. Și a scos-o pe Taisia din închisoare. Iar fericită a zis: „Să mă crezi, părinte, că de când am intrat în această închisoare, am pus înaintea ochilor mei cei gânditori toate păcatele mele și, ținând seama de ele, am plâns neîncetat. Și încă nu s-au dus de la ochii mei toate faptele mele cele rele și stându-mi și acum înaintea ochilor, mă înspăimânta că voi fi osândita pentru ele”.

După ieșirea din închisoare, fericită Taisia a petrecut cincisprezece zile și după această a căzut într-o boală în care a zăcut trei zile și după aceasta și-a dat sufletul și cu pace s-a odihnit, cu darul lui Dumnezeu. Și s-a mutat din patul durerii în patul pe care l-a văzut sfântul Pavel cel prost, în ceruri, pat care era pregătit pentru ea, unde se laudă cu cuvioșii întru mărire și se bucură întru așternutul său de veci. Așa ne-a întrecut păcătoasa și desfrânata întru împărăția lui Dumnezeu. O! de nu ne-am lipsi și noi, cu rugăciunile ei, de aceeași Împărăție. Amin.

La ordinea zilei – 8 octombrie 2020

Situația din România – 8 octombrie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

foto preluat de pe www.facebook.com/ministeruldeinterne
articole preluate de pe: www.agerpres.ro;

 

Sărbătorile Zilei de 8 octombrie

Ortodoxe – Sf. Cuv. Taisia și Pelaghia

Greco-catolice – Sf. cuv. Pelaghia

Romano-catolice – Sf. Pelagia, fc. m.

 

Ziua mondială a vederii

Ziua mondială a vederii (“World Sight Day” – WSD) este marcată anual, în cea de-a doua zi de joi a lunii octombrie, respectiv la 8 octombrie anul acesta. Această zi reprezintă o manifestare ce vizează toţi partenerii implicaţi în prevenirea problemelor de vedere. Scopul zilei mondiale a vederii este acela de a atrage atenţia, la nivel mondial, asupra pacienţilor care suferă din cauza lipsei totale a vederii, asupra numărului crescut de probleme oculare şi asupra pacienţilor care au nevoie de ajutor. Ziua mondială a vederii marchează momentul în care comunitatea internaţională îşi reafirmă angajamentul în direcţia reconsiderării importanţei îngrijirii vederii şi tratării acesteia drept o problemă globală de sănătate publică.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Pro România şi ALDE au decis să fuzioneze; noua formaţiune se va numi Pro România Social Liberal

Pro România şi ALDE au decis să aibă candidaţi comuni la alegerile parlamentare şi să formeze un singur partid – Pro România Social Liberal, a anunţat, joi, liderul Pro România, Victor Ponta.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

Pro România și ALDE au decis joi să fuzioneze, formând partidul Pro România Social Liberal.

https://romania.europalibera.org/a/alde-si-pro-romania-fuzioneaza/30882670.html

FOTO: Inquam Photos

Publicată de Radio Europa Liberă România pe Joi, 8 octombrie 2020

 

Situația din România – 8 octombrie, ora 13.00, informații despre coronavirus, COVID-19 – Grupul de Comunicare Strategică

Până astăzi, 8 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 145.700 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
113.112 pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.130 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 584 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 5.247 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 07.10.2020 (10:00) – 08.10.2020 (10:00) au fost raportate 44 de decese (28 bărbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.491. Dintre acestea, 607 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.598.262 de teste. Dintre acestea, 30.191 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 18.626 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.565 la cerere.

 

În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.770 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus). De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, au decedat.
Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 797 au fost declarați vindecați.

 

În continuare vă prezentăm situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european și global:

Până la data de 7 octombrie 2020, au fost raportate 3.704.683 de cazuri în UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andorra. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Spania, Franţa, Regatul Unit, Italia, și Germania.

Sursă: Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CEPCB) (https://www.ecdc.europa.eu/en)

SITUAȚIE GLOBALĂ LA 7 OCTOMBRIE 2020

CAZURI CONFIRMATE DECEDAȚI VINDECAȚI*

35.848.254 (+324.736) 1.048.181 (+5.783) 25.237.110 (+254.443)

* conform datelor publicate de către Johns Hopkins CSSE – https://systems.jhu.edu/
* datele din paranteze reprezintă numărul de cazuri noi, în intervalul 6 octombrie – 7 octombrie 2020
* CEPCB precizează că actualizările la nivel național sunt publicate pe coordonate diferite de timp și procesate ulterior, ceea ce poate genera discrepanțe între datele zilnice publicate de state și cele publicate de CEPCB.
Grupul de Comunicare Strategică
cititi mai mult pe www.facebook.com/ministeruldeinterne

 

Republica Moldova a înregistrat peste o mie de noi cazuri pentru a doua zi consecutiv

Republica Moldova a înregistrat în ultimele 24 de ore 1.121 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, fiind a doua zi consecutiv când sunt raportate peste o mie de îmbolnăviri. Acest bilanţ a rezultat după efectuarea a 3.728 de teste.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Brazilia a depăşit pragul de 5 milioane de persoane infectate

Brazilia a depăşit marţi pragul de 5 milioane de persoane infectate cu noul coronavirus, iar bilanţul victimelor sale se apropie de 150.000, în contextul în care pandemia de COVID-19 înregistrează un declin în această ţară sud-americană, informează AFP.

Cu 31.553 noi cazuri raportate în ultimele 24 de ore, potrivit Ministerului Sănătăţii, Brazilia numără de acum 5.000.694 de persoane infectate cu SARS-CoV-2, ocupând locul al treilea pe plan mondial după Statele Unite (7,5 milioane) şi India (6,7 milioane).

Brazilia, o ţară cu 212 milioane de locuitori, a înregistrat şi 734 noi decese în ultimele 24 de ore, bilanţul total al victimelor raportate de la începutul epidemiei ajungând astfel la 148.228, comparativ cu 104.555 de decese în India şi 211.108 în Statele Unite.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

ONU trage un semnal de alarmă: Aproape două milioane de bebeluşi morţi la naştere în lume

În lume sunt declaraţi morţi la naştere circa două milioane de bebeluşi anual, sau unul la fiecare 16 secunde, relevă un raport internaţional publicat joi, care trage un semnal de alarmă că această ‘tragedie neglijată’ ar putea să se agraveze şi mai mult pe fondul pandemiei de COVID-19, relatează AFP.

Bilanţul reprezintă circa 1,4% din naşterile survenite în 2019 şi peste 2% din naşteri în 27 de ţări, apreciază ONU, UNICEF, Banca Mondială şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Raportul ONU ia în calcul decesele survenite după cel puţin 28 de săptămâni de gestaţie (adică în al treilea trimestru de sarcină) pentru a permite compararea datelor din diferite ţări.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Poeta americană Louise Glück a câştigat premiul Nobel pentru literatură pe anul 2020

Poeta americană Louise Glück a câştigat joi premiul Nobel pentru literatură pe anul 2020, potrivit unui anunţ făcut de Academia Suedeză din Stockholm.

Laureata din acest an a fost recompensată pentru “vocea ei poetică inconfundabilă care, cu o frumuseţe austeră, face ca existenţa individuală să fie universală”, potrivit comunicatului oficial al Academiei Suedeze.

Poeta şi eseista Louise Glück s-a născut pe 22 aprilie 1943 şi a câştigat numeroase premii literare majore din Statele Unite, precum National Humanities Medal, Pulitzer Prize, National Book Award, National Book Critics Circle Award şi Bollingen Prize.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

Premiul Nobel pentru Literatură 2020 a fost câștigat de către poeta americană Louise…

Publicată de Radio Europa Liberă România pe Joi, 8 octombrie 2020

 

Ştirile zilei – 8 octombrie 2020

Revista Presei din 8 octombrie

 

articole preluate de pe www.agerpres.ro

cititi si:

- Evenimentele Zilei de 8 octombrie în Istorie

Evenimentele Zilei de 8 octombrie în Istorie

Solemnitatea deschiderii Adunării ad-hoc din Ţara Românească (Bucureşti, 8 octombrie 1857)) litografie de Carol Popp de Szathmáry

foto preluat de pe ro.wikipedia.org
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.orgyoutube.com

 

8 octombrie este a 281-a zi a calendarului gregorian și a 282-a zi în anii bisecți.

 

Sărbătorile Zilei de 8 octombrie 

(BOR) Sf. Cuvioasa Pelaghia din Antiohia; Sfânta Taisia

(BRU) Sf. Pelaghia, cuvioasă († secolul al V-lea)

(BRC) Sf. Simeon Bătrânul; Sf. Ioan Calabria

 

Astăzi în istorie pentru 8 octombrie

 

Evenimentele Zilei de 8 octombrie în Istorie:

- 8 octombrie 1857 – Adunarea ad-hoc din Valahia

 

8 octombrie 319 i.Hr. - S-a născut regele Pyrrhus al Epirului, unul dintre cei mai puternici adversari ai Romei.

Pyrrhus din Epir (scris și Pyrrhos sau Pirus). Rege al moloșilor, populație greacă din regiunea Epir (306 - 302 și 297 - 272 î.Hr.) și al Macedoniei (288 - 284, 273 - 272 î.Hr.). S-a remarcat ca un mare general, cunoscute fiind mai ales luptele sale din sudul Italiei împotriva statului roman - foto: ro.wikipedia.org

Pyrrhus din Epir – foto: ro.wikipedia.org

Pyrrhus din Epir (scris și Pyrrhos sau Pirus). Rege al moloșilor, populație greacă din regiunea Epir (306 – 302 și 297 – 272 î.Hr.) și al Macedoniei (288 – 284, 273 – 272 î.Hr.). S-a remarcat ca un mare general, cunoscute fiind mai ales luptele sale din sudul Italiei împotriva statului roman. Chemat de oraşul-stat Tarent în ajutor împotriva expansiunii romanilor, el a obţinut două victorii în luptele cu aceştia, la Heracleia şi Ausculum.

Pierderile mari în rândul armatei sale din bătălia de la Ausculum l-ar fi făcut pe rege să exclame: „Încă o victorie ca aceasta şi suntem pierduţi!” De aici vine expresia „victorie a la Pyrrhus”. Regele epirot este înfrânt de romanii conduşi de Manius Curius Dentatus în lupta de la Beneventum din 275 î.Hr. şi se retrage în patrie. A murit în anul 272 î.Hr. în luptele de stradă din oraşul Argos, în timp ce ducea un război împotriva Spartei şi Messenei, aliatele rivalului său la tronul Macedoniei, Antigonus al II-lea Gonatas.

 

8 octombrie 314 - Împăratul roman Licinius este înfrânt de către Constantin cel Mare in Bătălia de la Cibalae şi pierde teritoriile sale europene.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

The Danubian Provinces of Rome. Cibalae is shown, located in the SE part of Pannonia - foto: en.wikipedia.org

The Danubian Provinces of Rome. Cibalae is shown, located in the SE part of Pannonia – foto: en.wikipedia.org

 

8 octombrie 451 - A început la Calcedon, un oraş din Asia Mică, prima sesiune a Sinodului de la Calcedon care a marcat schisma ortodoxiei orientale față de restul bisericilor creștine. S-a terminat la 1 noiembrie

Fourth Ecumenical Council of Chalcedon, painting by Vasily Surikov - foto: en.wikipedia.org

Fourth Ecumenical Council of Chalcedon, painting by Vasily Surikov – foto: en.wikipedia.org

Al patrulea Sinod Ecumenic s-a ținut la Calcedon (Halkidon) este cunoscut și ca Sinodul de la Calcedon.
Acest important sinod s-a ocupat de două mari chestiuni:

- unele aspecte privind Firea (Natura) și Ipostasul (Persoana) lui Hristos

- organizarea Bisericii.

 

8 octombrie 705 - A murit califul arab musulman Abd al-Malik ibn Marwan (646 – 705) al cincilea calif din Dinastia Omeiazilor.

Abd al-Malik ibn Marwan (646 – 8 October 705) was the 5th Umayyad Caliph - foto (Possibly Abd al-Malik depicted on a coin): en.wikipedia.org

Abd al-Malik ibn Marwan (646 – 8 October 705) was the 5th Umayyad Caliph – foto (Possibly Abd al-Malik depicted on a coin): en.wikipedia.org

A fost fiul califului Marwan I si a efectuat reforme menite sa arabizeze imperiul, a introdus araba ca limbă administrativă în cancelarii, în locul elenei şi al persanei medii, a bătut monede proprii, care le- au înlocuit pe cele bizantine şi sasanide, a efectuat reforme fiscale şi financiare. In timpul domniei sale s-a confruntat cu mai multe răscoale pe cuprinsul califatului.

S-a înconjurat cu oameni de litere, şi a dispus construcţia unor clădiri remarcabile mai ales la Ierusalim. În anii 687-691 au fost înălţate pe Muntele Templului din Ierusalim sanctuarul musulman Haram ash Sharif, cuprinzând Domul sau Cupola Stancii şi Moscheea Al Aksa, pe locul unei bazilici creştine şi în aria locului in care se aflasera Primul şi celui de-al Doilea Templu evreiesc din Ierusalim.

 

8 octombrie 1075 - Dmitar Zvonimir este încoronat rege al Croaţiei.

Demetrius Zvonimir ( died 20 April 1089) was King of Croatia from 1075 until his death in 1089 - foto (Romantic portrait by Kristian Krekovi): en.wikipedia.org

Demetrius Zvonimir ( died 20 April 1089) was King of Croatia from 1075 until his death in 1089 – foto (Romantic portrait by Kristian Krekovi): en.wikipedia.org

In timpul domniei sale (1075–1089) si a inaintasului sau, Petar Kresimir al IV-lea (1058–1074), Regatul Croat medieval a ajuns la maxima sa expansiune în secolul al XI-lea.

 

8 octombrie 1207 - A murit ucis în timpul asedierii Salonicului, Ioniţă Caloian, ţar (1197–1204) al Imperiului româno–bulgar din dinastia Asăneştilor.

Ivan II, known as Kaloyan the Greek-slayer or alternatively as the Roman-slayer, ruled as emperor (tsar) of Bulgaria between 1197 and 1207 - foto (Statue of the Tsar Kaloyan in Varna): en.wikipedia.org

Ivan II, known as Kaloyan the Greek-slayer or alternatively as the Roman-slayer, ruled as emperor (tsar) of Bulgaria between 1197 and 1207 – foto (Statue of the Tsar Kaloyan in Varna): en.wikipedia.org

Caloian a asediat în două rânduri, însă de fiecare dată a eșuat în încercarea de ocupare a orașului, ca urmare fie a retragerii cavaleriei cumane, fie a contraofensivei hotărâte a împăratului de Constantinopol, Henric I.

Bulgaria sub domnia lui Caloian (1197-1207) - foto: ro.wikipedia.org

Bulgaria sub domnia lui Caloian (1197-1207) – foto: ro.wikipedia.org

În 12o7, el a încheiat o alianță antilatină cu Theodor I Laskaris,conducătorul Imperiului Bizantin de Niceea. Pe parcursul aceluiași an, trupe ale lui Ioniță l-au atras într-o ambuscadă pe regele cruciat al Salonicului, Bonifaciu de Montferrat , in urma careia acesta și-a pierdut viața (4 septembrie 1207). Căutând să profite de pe urma acestui eveniment, Caloian s-a îndreptat cu toate forțele sale către Salonic și a început asediul, însă a fost asasinat de către unul dintre comandanții cumani din armată, Monastăr,la începutul lunii octombrie.

 

8 octombrie 1317 - A murit impăratul Fushimi al Japoniei; (n. 1265).

 

8 octombrie 1408 - Privilegiul comercial acordat de Alexandru cel Bun negustorilor in Liov le garanteaza acestora legatura libera cu bazinul pontic prin Moldova, asigurandu-le un adevarat monopol pentru comertul cu zona Marii Negre; actul mentioneaza dreptul de depozit limitat al orasului Suceava.

 

8 octombrie 1434 - Cea mai veche atestare scrisă a Curții domnești din Iași. Cercetarile arheologice au demonstrat insa ca asezarea exista de pe vremea domnitorului Alexandru cel Bun.

 

8 octombrie 1480 - A început de-a lungul râului Ugra un conflict între armatele ruse ale lui Ivan al III-lea și cele tatarasti ale Hoardei de Aur, care a durat până în 11 noiembrie.

Ivan al III-lea cel Mare (n. 22 ianuarie 1440; d. 27 octombrie 1505), din 1462 până în 1503 suveran a întregii Rusii - foto: ro.wikipedia.org

Ivan al III-lea cel Mare (n. 22 ianuarie 1440; d. 27 octombrie 1505), din 1462 până în 1503 suveran a întregii Rusii – foto: ro.wikipedia.org

Hoarda de Aur, anul 1300 - foto: ro.wikipedia.org

Hoarda de Aur, anul 1300 – foto: ro.wikipedia.org

 

8 octombrie 1600 - În San Marino a fost adoptată Constituţia scrisă.

 

8 octombrie 1754 - A decedat scriitorul englez Henry Fielding; (n.22 aprilie 1707).

Henry Fielding (n. 22 aprilie 1707 – d. 8 octombrie 1754), romancier și dramaturg englez cunoscut și recunoscut pentru umorul său sănătos și puterea satirică a scrierilor sale din care se detașează marcant romanul Tom Jones (titlul original, The History of Tom Jones, a Foundling - foto: ro.wikipedia.org

Henry Fielding – foto: ro.wikipedia.org

Henry Fielding (n. 22 aprilie 1707 – d. 8 octombrie 1754) a fost un romancier și dramaturg englez cunoscut și recunoscut pentru umorul său sănătos și puterea satirică a scrierilor sale din care se detașează marcant romanul Tom Jones (titlul original, The History of Tom Jones, a Foundling.Născut lângă Glastonbury în Somerset în 1707, Fielding a fost educat la Eton. Sora sa mai mică, Sarah Fielding, a fost de asemenea o scriitoare de succes. După un episod romantic, care era să-l coste libertatea, Henry Fielding s-a stabilit în Londra unde a început cariera sa literară.

 

8 octombrie 1803 - A murit Vittorio Alfieri, scriitor și filozof italian (n. 1749)

Vittorio Alfieri (n. 16 ianuarie 1749, Asti, Piemont - d. 8 octombrie 1803, Florența), poet, dramaturg și filosof italian. A fost foarte influențat de cultura clasică și de spiritul romantic. Este considerat părintele tragediei italiene - foto (Vittorio Alfieri, pictură de François-Xavier Fabre, Florența, 1793): ro.wikipedia.org

Vittorio Alfieri, pictură de François-Xavier Fabre, Florența, 1793 -foto: ro.wikipedia.org

Vittorio Alfieri (n. 16 ianuarie 1749, Asti, Piemont – d. 8 octombrie 1803, Florența), poet, dramaturg și filosof italian. A fost foarte influențat de cultura clasică și de spiritul romantic. Este considerat părintele tragediei italiene.

 

20 octombrie 1827 - Bătălia de la Navarino – parte a Războiului de Independență al Greciei (1821–1830)

Bătălia de la Navarino (20 octombrie 1827) - parte a Războiului de Independență al Greciei (1821–1830) -  tablou de Ambroise Louis Garneray - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bătălia de la Navarino (20 octombrie 1827) – parte a Războiului de Independență al Greciei (1821–1830) – tablou de Ambroise Louis Garneray – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bătălia navală de la Navarino a avut loc pe 8 octombrie 1827, în timpul Războiului de Independenţă al Greciei (1821 – 1832), în golful Navarino (Pylosul zilelor noastre), pe ţărmul de vest la Peninsulei Peloponez, în Marea Ionică.

O flotă combinată otomano-egipteană a fost distrusă de forţa navală aliată a Imperiului Britanic, Regatului Franei şi Imperiului Rus. Este ultima mare bătălie navală în care au participat în mod exclusiv vase cu pânze. Corăbiile alianţei antiotomane erau mai bine înarmate şi antrenate decât cele turco-egipteano-algeriene, ceea ce a avut ca rezultat o victorie zdrobitoare a Marilor Puteri europene.

Factorul decisiv care a precipitat intervenţia acestor puteri europene în conflictul din Grecia a for ambiţia Rusiei de a-şi extinde teritoriile din regiunea Mării Negre în dauna Imperiului Otoman. De asemenea, un rol important l-a avut starea de spirit a ruşilor favorabilă sprijinirii coreligionarilor ortodocşi greci, care erau într-o neîntreruptă luptă împotriva ocupanţior otomani din 1821.

Intenţiile de extindere a influenţei ruseşti în regiune erau privite ca nişte ameninţări geostrategice majore de către diplomaţia britanică şi austriacă, care a încercat pe toate căile să împiedice intervenţia ţaristă, în speranţa că otomanii erau capabili să pună capăt rebeliunii elene. La sfârşitul anului 1824, pe tronul de la Sankt Petersburg a venit împăratl Nicolae I, care a iniţiat o politică externă mult mai agresivă, ceea ce a forţat Regatul Unit să intervină. Britanicii s-au temut ca ruşii să nu fie capabili să distrugă complet Imperiul Otoman şi să câştige o poziţie hegemonică în Balcani şi Orientul Apropiat.

Regatul Franţei a intrat în coflict dorind să-şi recâştiger rolul conducător în politica europeană, după înfrângerile suferite în timpul războaielor napoleoniene.

Guvernele celor trei puteri se aflau de asemenea sub presiunea opiniei publice favorabile intervenţiei în favoarea grecilor, în special după învazia Peloponezului de către Ibrahim Paşa şi trupele sale egiptene, responsabile de comiterea a numeroase atrocităţi împotriva populaţiei elene.

Cele trei puteri europene au semnat Tratatul de la Londra în 1827, prin care se urmărea să oblige guvernul otoman să acorde autonomie grecilor. Pentru aceasta, puterile europene urmau să-şi deplaseze forţele navale în Mediterana răsăriteană. Bătălia navală a fost mai degrabă rezultatul unui accident. Comandatul flotei aliate, amiralul Edward Codrington a încercat să îl oblige pe Ibrahim să se supună somaţiilor sale.

Distrugerea flotei otomane din Mediterana a salvat Prima Republică Elenă de la pieire. Pentru că se asigure supravieţuirea statului elen a mai fost nevoie de două intervenţii militare: a Rusiei în războiul din 1828 – 1829 şi a Franţei prin campania din Moreea. Prin aceste două intervenţii militare, otomanii au fost obligaţi să se retragă din sudul Greciei, şi a fost asigurată independenţa acesteia.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

8 octombrie 1856 - Autoritățile Chinei in timpul Dinastiei Quing au arestat și au încarcerat douăsprezece persoane de pe nava Arrow, aflata sub pavilionul Hong Kongului, sub acuzația de piraterie, contrabandă și comerț cu opiu, eveniment ce a declanșat Al Doilea Razboi al Opiului , un conflict în care Imperiul Britanic si al Doilea Imperiu Francez z au luptat împotriva Chinei, între 1856 și 1860.

Al Doilea Război al Opiului, denumit și Al Doilea Război Anglo-Chinez, Al Doilea Război din China, Războiul lui Arrow, sau Expediția anglo-franceză în China, conflict în care Imperiul Britanic și al Doilea Imperiu Francez au luptat împotriva Dinastiei Qing din China, între 1856 și 1860 - foto (Podul lui Pa-Li-Kiao, în seara bătăliei, de Émile Bayard): ro.wikipedia.org

Al Doilea Război al Opiului, denumit și Al Doilea Război Anglo-Chinez, Al Doilea Război din China, Războiul lui Arrow, sau Expediția anglo-franceză în China, conflict în care Imperiul Britanic și al Doilea Imperiu Francez au luptat împotriva Dinastiei Qing din China, între 1856 și 1860 – foto (Podul lui Pa-Li-Kiao, în seara bătăliei, de Émile Bayard): ro.wikipedia.org

Fiind infranti, chinezii au fost obligați să plătească despagubiri Regatului Unit și Franței. In plus, Regatul Unit anexa Kowloonul (de lângă Hong Kong) iar comerțul cu opiu a fost legalizat și creștinii au primit drepturi depline, inclusiv cel de a deține proprietăți și de a-și predica credința pe teritoriul Chinei.

 

8 octombrie 1857 - Adunarea Ad-Hoc a Valahiei

Solemnitatea deschiderii Adunării ad-hoc din Ţara Românească (Bucureşti, 8 octombrie 1857) litografie de Carol Popp de Szathmáry - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Solemnitatea deschiderii Adunării ad-hoc din Ţara Românească (Bucureşti, 8 octombrie 1857) litografie de Carol Popp de Szathmáry – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Constantin A. Kretzulescu prezintă o rezoluţie care cuprindea “doleanţele fundamentale” ale românilor, Adunării ad-hoc din Valahia. Aceasta continea cereri asemănătoare Rezoluţiei moldovene votate in 7 octombrie 1857 si exprima “doleanţele fundamentale” ale românilor munteni, arătînd că

”dorinţa cea mai mare, cea mai generală, acea hotărîtă de toate generaţiile trecute, acea care este sufletul generaţiei actuale, acea care, împlinită, va fi fericirea generaţiilor viitoare, este UNIREA PRINCIPATELOR ÎNTR-UN SINGUR STAT, o unire care este firească, legiuită şi neapărată, pentru ca în Moldova şi Valahia suntem acelaşi popor, omogen, identic, ca nici unul altul, pentru că avem acelaşi început, acelaşi nume, aceeaşi limbă, aceeaşi religie, aceeaşi istorie, aceeaşi civilizaţie, aceeaşi instituţii, aceleaşi legi şi obiceiuri, acelaşi temeiuri şi aceleaşi speranţe, aceleaşi trebuinţe, aceeaşi hotare de păzit, aceleaşi dureri de trecut, acelaşi viitor asigurat şi în sfîrşit, aceeaşi misie de îndeplinit“. Pe 9 octombrie 1857, a doua zi după citire, rezoluţia lui C.A.Kretzulescu este adoptată în unanimitate.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

8 octombrie 1860 - Potrivit prevederilor ‘’Diplomei din Octombrie’’ – act organic promulgat de împăratul Franz Joseph I – Transilvania a redevenit stat autonom în cadrul Imperiului habsburgic.

 

8 octombrie 1862 - Otto von Bismark a fost numit ministru al Afacerilor Externe al Prusiei.

Otto Eduard Leopold von Bismarck - Graf von Bismarck (conte), apoi Fürst von Bismarck-Schönhausen (principe) - (n. 1 aprilie 1815, d. 30 iulie 1898), om de stat al Prusiei/Germaniei de la sfârșitul secolului al XIX-lea, precum și o figură dominantă în afacerile mondiale - foto: ro.wikipedia.org

Otto Eduard Leopold von Bismarck – Graf von Bismarck (conte), apoi Fürst von Bismarck-Schönhausen (principe) – (n. 1 aprilie 1815, d. 30 iulie 1898), om de stat al Prusiei/Germaniei de la sfârșitul secolului al XIX-lea, precum și o figură dominantă în afacerile mondiale – foto: ro.wikipedia.org

 

8 octombrie 1869 - A incetat din viata la varsta de 65 de ani, Franklin Pierce, al 14-lea presedinte al SUA.

Franklin Pierce (n. 23 noiembrie 1804 - d. 8 octombrie 1869), militar și politician american, precum și cel de-al patrusprezecelea președinte al Statelor Unite ale Americii, servind un singur mandat prezidențial între 1853 și 1857 - foto: ro.wikipedia.org

Franklin Pierce (n. 23 noiembrie 1804 – d. 8 octombrie 1869), militar și politician american, precum și cel de-al patrusprezecelea președinte al Statelor Unite ale Americii, servind un singur mandat prezidențial între 1853 și 1857 – foto: ro.wikipedia.org

 

8 octombrie 1871 - A izbucnit Marele Incendiu din Chicago care a distrus 17.500 de clădiri în două zile. Marele Incendiu din Chicago a avut loc începând cu ziua de duminică, 8 octombrie şi până marţi, 10 octombrie 1871 şi s-a soldat cu moartea a sute de persoane şi cu distrugerea a circa 10 km² de zonă construită în oraşul Chicago, Illinois. Cauzele incendiului nu sunt cunoscute.

Deşi a fost una dintre cele mai mari catastrofe din Statele Unite în secolul al XIX-lea, reconstrucţia ce a demarat aproape imediat a făcut din Chicago unul dintre cele mai populate şi mai dezvoltate economic oraşe americane. Pe drapelul oraşului Chicago, a doua stea comemorează incendiul.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

8 octombrie 1878 - Dobrogea şi Delta Dunării au intrat oficial în componenţa României.

România 1878-1913 - foto: ro.wikipedia.org

România 1878-1913 – foto: ro.wikipedia.org

 

8 octombrie 1878 - Armata română victorioasă în Războiul de Independență, își face intrarea triumfală în București pe Podul Mogoșoaiei, care de atunci poartă numele de Calea Victoriei.

Intrarea Armatei române în Bucureşti în 1878 - fotografie de Franz Mandy - foto: ro.wikipedia.org

Intrarea Armatei române în Bucureşti în 1878 – fotografie de Franz Mandy – foto: ro.wikipedia.org

 

8 octombrie 1883 - S-a născut Otto Heinrich Warburg, biochimist, medic si fiziolog, laureat al Premiului Nobel pentru fiziologie si medicina în anul 1931; (d. 1.08.1970).

Otto Heinrich Warburg (n. 8 octombrie 1883, Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germania - d. 1 august 1970, Berlin), medic, biochimist și fiziolog german laureat al Premiului Nobel pentru Medicină și Fiziologie în 1931 - foto (Otto Heinrich Warburg în 1931): ro.wikipedia.org

Otto Heinrich Warburg (n. 8 octombrie 1883, Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germania – d. 1 august 1970, Berlin), medic, biochimist și fiziolog german laureat al Premiului Nobel pentru Medicină și Fiziologie în 1931 – foto (Otto Heinrich Warburg în 1931): ro.wikipedia.org

 

8 octombrie 1890 - S-a născut Heinrich Focke, constructor german de avioane, realizator al primul elicopter functional; (d. 1979).

Henrich Focke (8 October 1890 – 25 February 1979) was a German aviation pioneer from Bremen and also a co-founder of the Focke-Wulf company - foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Henrich Focke (8 October 1890 – 25 February 1979) was a German aviation pioneer from Bremen and also a co-founder of the Focke-Wulf company – foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

 

8 octombrie 1895 - S-a născut Juan Domingo Perón, preşedinte în două rânduri al Argentinei (1946–1955; 1973–1976). A fost unul dintre politicienii cei mai influenţi ai Americii Latine, în secolul XX.

Juan Domingo Perón (n. 8 octombrie 1895; d. 1 iulie 1974) om de stat argentinian, de 2 ori președinte al Argentinei, în perioada 1946-1955 și în perioada 1973-1974 - foto: ro.wikipedia.org

Juan Domingo Perón (n. 8 octombrie 1895; d. 1 iulie 1974) om de stat argentinian, de 2 ori președinte al Argentinei, în perioada 1946-1955 și în perioada 1973-1974 – foto: ro.wikipedia.org

Mişcarea politică iniţiată de el, cu accente sociale populiste,care se dorea o posibilă a treia cale, alături de capitalism şi socialism (aşa–numitul peronism), a constituit un model urmat de numeroase ţări aflate în curs de dezvoltare ;(d.01.07 1974) .

 

8 octombrie 1912 - A inceput Primul Război Balcanic (8 octombrie 1912 – 18 mai 1913)

Political boundaries in the Balkans before the First Balkan War (8 October 1912 – 30 May 1913) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Political boundaries in the Balkans before the First Balkan War (8 October 1912 – 30 May 1913) – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Muntenegru a pornit primul război balcanic, declarând război împotriva otomanilor la 8 octombrie 1912. Grecii au ocupat Salonicul, apoi Albania, Epirul, Macedonia și Tracia au căzut în mâinile aliaților, în timp ce otomanii au fost obligați să apere Constantinopolul. Un armistițiu a fost semnat între Bulgaria (care reprezenta și Serbia și Muntenegru) și Imperiul Otoman la 3 decembrie.

Grecia continuat singură războiul, încercând să cucerească Ioannina, participând totuși la conferințele de pace de la Londra. Tratatul de la Londra a adus sfârșitul primului război balcanic, însă disputele teritoriale au rămas nerezolvate. Ca rezultat, cel de-al doilea război balcanic a urmat repede.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

8 octombrie 1914 - A decedat Dimitrie A. Sturdza-Miclăuşanu, istoric şi om politic liberal, de 4 ori prim-ministru al României ; (n.10.03.1833).

Dimitrie A. Sturdza (pe numele complet Dimitrie Alexandru Sturdza-Miclăușanu, n. 10 martie 1833, Miclăușeni, județul Iași – d. 8 octombrie 1914, București), academician, om politic român și de 4 ori prim-ministru al României între anii 1895 - 1909. A fost, de asemenea, președintele Academiei Române, între anii 1882 și 1884 - foto: ro.wikipedia.org

Dimitrie A. Sturdza (pe numele complet Dimitrie Alexandru Sturdza-Miclăușanu, n. 10 martie 1833, Miclăușeni, județul Iași – d. 8 octombrie 1914, București), academician, om politic român și de 4 ori prim-ministru al României între anii 1895 – 1909. A fost, de asemenea, președintele Academiei Române, între anii 1882 și 1884 – foto: ro.wikipedia.org

A fost membru şi presedinte al Academiei Române.

 

8 octombrie 1917 - S-a născut Aurel Savin, teolog și jurist român; (d. 2007).

Aurel Savin (n. 8 octombrie 1917, Jorăști, Galați, România, decedat 11 noiembrie 2007, teolog, jurist și activist al societății civile român, președintele YMCA România - foto: ro.wikipedia.org

Aurel Savin (n. 8 octombrie 1917, Jorăști, Galați, România, decedat 11 noiembrie 2007, teolog, jurist și activist al societății civile român, președintele YMCA România – foto: ro.wikipedia.org

 

8 octombrie 1919 - Prima întrecere aeriana continentala a avut loc in SUA. In competitie au intrat 63 de avioane, acestea avand de parcurs ruta San Francisco – New York. Intrecerea a fost castigata de locotenentul Belvin Maynard, care a zburat la bordul unui aparat Havilland-4 botezat “Hello Frisco”, el parcurgand distanta dus-intors in 24 de ore, 59 de minute, 49 de secunde.

Belvin W. Maynard 1892-1922 - foto: earlyaviators.com

Belvin W. Maynard
1892-1922 – foto: earlyaviators.com

Cursa acestuia a durat insa aproape o saptamana, pilotul american avand nevoie de trei zile sa ajunga din New York pana pe coasta californiana si de alte patru sa se intoarca. Belvin Maynard i-a avut ca insotitori de bord pe mecanicul William Klein si pe ciine Trixie. Pe drum a intampinat numeroase probleme tehnice, insa a reusit sa aduca avionul cu bine la destinatie. Cursa s-a sfarsit tragic pentru 12 piloti, armata americana fiind criticata la acea vreme pentru organizarea evenimentului. Dupa izbanda, Belvin Maynard a fost supranumit “cel mai mare pilot de pe pamant”.

 

8 octombrie 1923 - S-a născut violonistul român Ion Voicu; (d. 1997).

Ion Voicu (n. 8 octombrie 1923, București - d. 24 februarie 1997), celebru violonist român, fost elev al marelui George Enescu - foto: ro.wikipedia.org

Ion Voicu (n. 8 octombrie 1923, București – d. 24 februarie 1997), celebru violonist român, fost elev al marelui George Enescu – foto: ro.wikipedia.org

Artist de reputaţie mondiala, Ion Voicu a fost în perioada 1972-1982 director al Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti ; (d.24.02.1997).

 

8 octombrie 1939 - Germania a anexat vestul Poloniei.

 

8 octombrie 1939 - A murit George Mihail Zamfirescu, scriitor român.(Domnişoara Nastasia”, “Idolul şi Ion Anapoda”, “Maidanul cu dragoste”, “Sfânta mare neruşinare”); (n.13.10.1898).

George Mihail Zamfirescu (n. 1898, București – d. 1939) a fost un scriitor român, continuatorul speciei inaugurată în dramaturgia română de Mihail Sorbul, comedia tragică, prin „Domnișoara Nastasia” (1927), „Idolul și Ion Anapoda” - foto: ro.wikisource.org

George Mihail Zamfirescu (n. 1898, București – d. 1939) a fost un scriitor român, continuatorul speciei inaugurată în dramaturgia română de Mihail Sorbul, comedia tragică, prin „Domnișoara Nastasia” (1927), „Idolul și Ion Anapoda” – foto: ro.wikisource.org

 

8 octombrie 1944 - Armata Română a început operaţiunile militare de pe teritoriul Ungariei; (8.10.1944 – 19.01.1945).

 

8 octombrie 1949 - S-a născut Sigourney Weaver, actriţă americană (“Alien”, „O femeie face carieră”).

Sigourney Weaver (născută Susan Alexandra Weaver; n. 8 octombrie 1949 în Manhattan, New York), actriţă americană - foto (Sigourney Weaver la Premiile Oscar 2010): ro.wikipedia.org

Sigourney Weaver (născută Susan Alexandra Weaver; n. 8 octombrie 1949 în Manhattan, New York), actriţă americană – foto (Sigourney Weaver la Premiile Oscar 2010): ro.wikipedia.org

 

8 octombrie 1954 - A decedat Dimitrie D. Pompeiu, unul dintre creatorii şcolii matematice româneşti, membru al Academiei Române; (n.22.10.1873).

Dimitrie Pompeiu (n. 22 septembrie 1873, Broscăuţi, judeţul Botoşani - d. 8 octombrie 1954, Bucureşti), matematician român, profesor la universităţile din Iaşi, Bucureşti şi Cluj, membru titular al Academiei Române - foto: ro.wikipedia.org

Dimitrie Pompeiu (n. 22 septembrie 1873, Broscăuţi, judeţul Botoşani – d. 8 octombrie 1954, Bucureşti), matematician român, profesor la universităţile din Iaşi, Bucureşti şi Cluj, membru titular al Academiei Române – foto: ro.wikipedia.org

 

8 octombrie 1962 - Algeria este acceptată ca cel de-al 109-lea stat membru al Organizatiei Naţiunilor Unite.

 

8 octombrie 1967 - Revoluţionarul comunist Ernesto Che Guevara şi cativa dintre apropiaţii lui, sunt capturaţi în Bolivia.

Guevara in rural Bolivia, shortly before his death (1967) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Guevara in rural Bolivia, shortly before his death (1967) – foto preluat de pe en.wikipedia.org

La 8 octombrie sunt încercuiți în zona râpei Quebrada del Yuro și Guevara ordonă ca grupul să se despartă în două, unul cu bolnavi fiind trimis mai în spate, iar Che, cu ceilalți rămași, rămâne să țină piept trupelor boliviene. După trei ore de lupte Che este capturat împreună cu Simón Cuba Sarabia.S-a predat după ce a fost rănit la picior, iar pușca i-a fost deteriorată de un glonț. La 9 octombrie guvernul bolivian anunță moartea lui Che Guevara în luptă. În același timp sosește în La Higuera colonelul Joaquín Zenteno Anaya și agentul C.I.A. Félix Rodríguez.

La ora 13 președintele Barrientos dă ordinul de execuție al luptătorilor. Chiar dacă nu și-au justificat niciodată decizia, colaboratorii lui Barrientos cred că îi era teamă de un proces public ce ar fi atras atenția internațională asupra Boliviei, cum s-a întâmplat în cazul lui Régis Debray; el nu voia, de asemenea, ca Che să fie condamnat la o pedeapsă cu închisoarea, apoi eliberat, ca în cazul lui Fidel Castro.

 

8 octombrie 1970 - Scriitorul rus Alexandr Soljeniţîn a primit Premiul Nobel pentru Literatură.

Aleksandr Isaievici Soljenițîn (n. 11 decembrie 1918, Kislovodsk, URSS, d. 3 august 2008, Moscova) romancier rus, activist și dizident anticomunist  - foto: en.wikipedia.org

Aleksandr Soljenițîn – foto: en.wikipedia.org

Aleksandr Isaievici Soljenițîn (n. 11 decembrie 1918, Kislovodsk, Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă – d. 3 august 2008, Moscova, Rusia) a fost un romancier rus, activist și dizident anticomunist, care a făcut cunoscută lumii întregi problema gulagurilor și a lagărelor de muncă forțată din Uniunea Sovietică.

Deși, de cele mai multe ori, scrierile sale erau interzise, a reușit să publice o serie de cărți, dintre care cele mai cunoscute sunt: “Arhipelagul Gulag“, “O zi din viața lui Ivan Denisovici” sau “Pavilionul canceroșilor“. “Pentru forța etică cu care a continuat tradițiile inalienabile ale literaturii rusești”, Soljenițîn a primit Premiul Nobel pentru Literatură în 1970. A fost expulzat din Uniunea Sovietică în 1974, dar s-a întors în Rusia în 1994, după prăbușirea regimului comunist.

 

8 octombrie 1970 - S-a născut Cambridge, Massachusetts, intr-o familie americana instarita, cunoscutul actoramerican Matthew Paige Damon (Matt Damon).

Matthew Paige "Matt" Damon (n. 8 octombrie 1970), actor, scenarist și producător de film american, care a devenit cunoscut pentru rolul din filmul Good Will Hunting (1997), al cărui scenariu l-a scris împreună cu prietenul său Ben Affleck - foto (Matt Damon în 2009): ro.wikipedia.org

Matt Damon în 2009 – foto: ro.wikipedia.org

Matthew Paige “Matt” Damon (n. 8 octombrie 1970), actor, scenarist și producător de film american, care a devenit cunoscut pentru rolul din filmul Good Will Hunting (1997), al cărui scenariu l-a scris împreună cu prietenul său Ben Affleck. Are un frate mai mare care este sculptor.

Damon si-a facut debutul in 1988 in filmul “Mystic Pizza”, regizorii si producatorii l-au remarcat insa doar dupa cinci ani. Rolul jucat in “Courage Under Fire” (1996) a fost cel cu care a reusit sa convinga cu talentul sau. Este castigatorul unui premiu Oscar pentru scenariu original la filmul “Good Will Hunting” (1997) pe care l-a realizat impreuna cu prietenul sau din copilarie, actorul Ben Affleck.

 

8 octombrie 1973 - În urma unei lovituri de stat, a fost răsturnat de la putere preşedintele Greciei, Ghiorghios Papadopoulos.

Georgios Papadopoulos (n. 5 mai 1919 – d. 27 iunie 1999), liderul loviturii de stat militare ce a avut loc în Grecia la 21 aprilie 1967, și conducător al guvernului militar care a condus țara între 1967 și 1973 - foto: greek-islands.us

Georgios Papadopoulos – foto: greek-islands.us

Ghiorghios Papadopoulos (n. 5 mai 1919 – d. 27 iunie 1999) a fost liderul unei lovituri de stat militare, care a avut loc în Grecia la 21 aprilie 1967, și a fost conducător al guvernului militar care a condus țara între anii 1967-1973.

 

8 octombrie 1978 - Australianul Ken Warby a doborat recordul mondial la viteza pe apa, ambarcatiunea sa atingand o viteza de 317 km/h.

 

8 octombrie 1991 - Parlamentul Croatiei a hotarat intreruperea oricarei legaturi intre aceasta tara si Iugoslavia.

 

8 octombrie 1992 - A murit politicianul german Willy Brandt, fost cancelar al Republicii feder5ale Germania si laureat al Premiului Nobel; (n. 18 decembrie 1913).

Willy Brandt, născut Herbert Ernst Karl Frahm, (n. 18 decembrie 1913, Lübeck – d. 8 octombrie 1992, Unkel), om politic german. A fost cancelar al Germaniei în perioada 21 octombrie 1969 - 7 mai 1974, din partea SPD - foto:  ro.wikipedia.org

Willy Brandt – foto: ro.wikipedia.org

Willy Brandt, născut Herbert Ernst Karl Frahm, (n. 18 decembrie 1913, Lübeck – d. 8 octombrie 1992, Unkel), om politic german. A fost cancelar al Germaniei în perioada 21 octombrie 1969 – 7 mai 1974, din partea SPD.

 

8 octombrie 1993 - Au început, la Viena, lucrarile primei reuniuni la nivel inalt organizate de Consiliul Europei de la crearea sa, dedicata drepturilor omului, in special protectiei minoritatilor. “Declaratia de la Viena”, documentul acestei reuniuni, a inscris intentia Consiliului Europei de cooperare cu toate tarile europene fidele principiilor democratiei, mai ales cu tarile europene din fostul bloc comunist.

 

8 octombrie 1993 - Naţiunile Unite ridică sancţiunile economice aplicate Africii de Sud, dupa ce aceasta tara a abolit legislatia segregationista impotriva populatiei majoritare de culoare.

 

8 octombrie 1997 - Aproape 90 de revolutionari, condusi de Dan Iosif, au intrat in greva foamei, in Piata Revolutiei din Bucuresti, pentru a protesta fata de proiectul de modificare a Legii 42/1990, inaintat de Guvern Parlamentului, pe 22 septembrie si care prevedea restrangerea drepturilor acordate luptatorilor din decembrie 1989.

 

8 octombrie 2000 - Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluţie care condamnă “folosirea excesivă a forţei” împotriva palestinienilor de către Israel.

 

8 octombrie 2001 - România îşi reiterează sprijinul faţă de SUA şi NATO în lupta impotriva terorismului.

 

8 octombrie 2004 - A murit Jacques Derrida, filosof francez, promotor al teoriei deconstructiviste; (n. 15 iulie 1930).

Jacques Derrida (15 iulie 1930 – 8 octombrie 2004), filosof francez născut în Algeria într-o familie de evrei. Este părintele deconstrucției - foto: ro.wikipedia.org

Jacques Derrida – foto: ro.wikipedia.org

Jacques Derrida (15 iulie 1930 – 8 octombrie 2004), filosof francez născut în Algeria într-o familie de evrei. Este părintele deconstrucției.

 

8 octombrie 2008 - A decedat George Emil Palade, medic şi om de ştiinţă american de origine română, laureat al Premiului Nobel pentru fiziologie şi medicină în 1974; (n. 19 noiembrie 1912).

George Emil Palade (n. 19 noiembrie 1912, Iași, România – d. 7 octombrie 2008, Del Mar, SUA), a fost un medic și om de știință american de origine română, specialist în domeniul biologiei celulare, laureat în 1974 al premiului Nobel pentru fiziologie și medicină. În 1986 i-a fost conferită în Statele Unite National Medal of Science („Medalia Națională pentru Știință”) în biologie pentru: „descoperiri fundamentale (de pionierat) în domeniul unei serii esențiale de structuri supracomplexe, cu înaltă organizare, prezente în toate celulele vii” - foto: ucsdnews.ucsd.edu

George Emil Palade – foto: ucsdnews.ucsd.edu

George Emil Palade (n. 19 noiembrie 1912, Iași, România – d. 7 octombrie 2008, Del Mar, SUA), a fost un medic și om de știință american de origine română, specialist în domeniul biologiei celulare, laureat în 1974 al premiului Nobel pentru fiziologie și medicină. În 1986 i-a fost conferită în Statele Unite National Medal of Science („Medalia Națională pentru Știință”) în biologie pentru: „descoperiri fundamentale (de pionierat) în domeniul unei serii esențiale de structuri supracomplexe, cu înaltă organizare, prezente în toate celulele vii
cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

8 octombrie 2009 - Premiul Nobel pentru literatură pe 2009 a fost atribuit scriitoarei germane originare din România, Herta Muller (n. 1953), ale cărei scrieri prezintă viaţa sub dictatura comunistă în România.

Herta Müller receiving her Nobel Prize from His Majesty King Carl XVI Gustaf of Sweden at the Stockholm Concert Hall, 10 December 2009. Copyright © The Nobel Foundation 2009 Photo: Frida Westhol (preluat de pe nobelprize.org)

Herta Müller receiving her Nobel Prize from His Majesty King Carl XVI Gustaf of Sweden at the Stockholm Concert Hall, 10 December 2009. Copyright © The Nobel Foundation 2009
Photo: Frida Westhol (preluat de pe nobelprize.org)

Herta Müller (n. 17 august 1953, Nițchidorf, fosta Regiune Timișoara, actualul județul Timiș) este o scriitoare germană de limbă germană și română, originară din România, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 2009.

 

8 octombrie 2019 - Premiul Nobel pentru Fizică a fost decernat „pentru contribuții la înțelegerea evoluției Universului și a locului Pământului în Cosmos” cercetătorilor: James Peebles „pentru descoperiri teoretice în cosmologia fizică”, și Michel Mayor și Didier Queloz „pentru descoperirea unei exoplanete pe orbită în jurul unei stele asemănătoare Soarelui”.

Premiul Nobel pentru Fizică 2019 a fost câștigat de cercetătorii James Peebles, Michel Mayor și Didier Queloz, pentru “noi perspective privind locul nostru în univers”, a anunțat marți, 8 octombrie, Comitetul Nobel reunit la sediul Institutului Karolinska din Stockholm.
James Peebles – cercetător la Princeton University, USA – este premiat pentru descoperirile teoretice în cosmologia fizică.

Oamenii de știință Michel Mayor – University of Geneva, Elveția, și Didier Queloz – University of Geneva, Elveția, și University of Cambridge, Marea Britanie primesc distincția pentru descoperirea unei exoplanete ce orbitează în jurul unei stele similare soarelui, a explicat Comitetul Nobel.

 

8 octombrie 2020 - Premiul Nobel pentru Literatură a fost decernat poetei și eseistei Louise Glück (foto) „pentru vocea sa poetică inconfundabilă care, cu frumusețe austeră, face ca existența individuală să devină universală”.

Premiul Nobel pentru Literatură 2020 a fost câștigat de către poeta americană Louise…

Publicată de Radio Europa Liberă România pe Joi, 8 octombrie 2020

Poeta americană Louise Glück a câştigat joi premiul Nobel pentru literatură pe anul 2020, potrivit unui anunţ făcut de Academia Suedeză din Stockholm. Laureata din acest an a fost recompensată pentru “vocea ei poetică inconfundabilă care, cu o frumuseţe austeră, face ca existenţa individuală să fie universală“, potrivit comunicatului oficial al Academiei Suedeze. Poeta şi eseista Louise Glück s-a născut pe 22 aprilie 1943 şi a câştigat numeroase premii literare majore din Statele Unite, precum National Humanities Medal, Pulitzer Prize, National Book Award, National Book Critics Circle Award şi Bollingen Prize.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

8 octombrie 2020 - La Ordinea Zilei

Adunările Ad-Hoc (7 – 8 octombrie 1857)

Solemnitatea deschiderii Adunării ad-hoc din Ţara Românească (Bucureşti, 8 octombrie 1857) litografie de Carol Popp de Szathmáry

foto preluat de pe ro.wikipedia.org
articole preluat de pe ro.wikipedia.orgcersipamantromanesc.wordpress.com

 

Adunările Ad-Hoc (7 – 8 octombrie 1857)

Adunările Ad-Hoc, mai cunoscute sub numele neoficial de Divanuri Ad-Hoc, au fost adunări consultative convocate în 7 octombrie 1857 în Moldova și în 8 octombrie 1857 în Valahia, cu scopul de a exprima voința populației cu privire la organizarea definitivă a principatelor. Ele erau alcătuite din reprezentanți ai bisericii, ai marii boierimi, ai burgheziei si ai țărănimii clăcașe.

 

Contextul istoric

Tratatul de la Paris (13/25 februarie – 18/30 martie 1856) care pune capăt Războiului Crimeii, pe lângă alte clauze referitoare la Principatele Române, prevedea:

Art. 24 Majestatea Sa Sultanul promite să convoace imediat, în fiecare din cele două principate, un Divan ad hoc compus de așa manieră încât să constituie reprezentarea cât mai exactă a intereselor tuturor claselor societății. Aceste Divane sunt chemate să exprime voința populației referitoare la organizarea definitivă a Principatelor. O instrucțiune a Congresului va regla raporturile Comisiei cu aceste Divane.”

Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești (1859-1878) au fost un stat român format prin unirea dintre Moldova și Țara Românească în 1859 sub un singur domnitor. Statul acoperea regiunile istorice Oltenia, Muntenia, și Moldova. La început, a cuprins și sudul Basarabiei (zona Cahul, Bolgrad și Ismail), dar după 1877 a pierdut acest teritoriu, primind în schimb Dobrogea de Nord. Unirea politică din 1859–1866 dintre cele două principate a fost primul pas politic spre crearea României ca un singur stat (unitar), în 1881. Cei doi domnitori ai Principatelor Unite au fost Alexandru Ioan Cuza și apoi Carol I - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești (1859-1878) au fost un stat român format prin unirea dintre Moldova și Țara Românească în 1859 sub un singur domnitor. Statul acoperea regiunile istorice Oltenia, Muntenia, și Moldova. La început, a cuprins și sudul Basarabiei (zona Cahul, Bolgrad și Ismail), dar după 1877 a pierdut acest teritoriu, primind în schimb Dobrogea de Nord. Unirea politică din 1859–1866 dintre cele două principate a fost primul pas politic spre crearea României ca un singur stat (unitar), în 1881. Cei doi domnitori ai Principatelor Unite au fost Alexandru Ioan Cuza și apoi Carol I – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Congresul de pace de la Paris (13/25 februarie – 18/30 martie 1856), care punea capăt războiului Crimeii după înfrângerea Rusiei de către o alianţă a marilor puteri europene din care făceau parte Anglia, Franţa, Turcia şi Regatul Sardiniei, a luat o serie de hotărâri importante pentru viitorul Principatelor Române şi al poporului român.

Principatele Române Moldova şi Ţara Românească (Valahia) intrau sub garanția colectivă a puterilor europene. Se avea în vedere revizuirea legilor lor fundamentale, alegerea unor Adunări ad-hoc care să exprime atitudinea românilor în privința Unirii, integrarea în granițele Moldovei a trei județe din sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad, Ismail), trimiterea în Principate a unei Comisii Europene cu misiunea de a propune „bazele viitoarei lor organizări”, libertatea navigației pe Dunăre, ș.a.

Ad hoc este o expresie latină cu sensul de „pentru aceasta” („anume pentru acest scop”), folosită printre altele pentru a caracteriza un organ înfiinţat spre a exercita o misiune cu caracter temporar, de circumstanţă. Într-un sens foarte general, ad hoc semnifică o soluţie adoptată pentru un scop precis, spre deosebire de o soluţie permanentă sau îndelung elaborată.

Situaţia s-a schimbat fundamental în cele două ţări române, după înlocuirea domnitorilor de până atunci cu locţiitorii de domn, caimacami, în Moldova, Teodor Balş (iulie 1856-1 martie 1857), după moartea acestuia fiind numit Nicolae Conache-Vogoridi (martie 1857-toamna lui 1858), ambii antiunionişti, şi în Ţara Românească Alexandru Ghica (iulie 1856-toamna lui 1858) favorabil Unirii, ce au avut drept scop principal organizarea alegerilor pentru Divanurile ad-hoc.

Turcia, Rusia şi Austria, au pus în aplicare planuri de sprijinire şi finanţare a unor acţiuni de blocare a Partidei Unioniste din cele două ţări române şi de împiedicare a Unirii, inclusiv prin falsificarea alegerilor, coruperea decidenţilor politici şi lovituri de stat.

 

Adunarea Ad-Hoc a Moldovei

Dacă în Valahia majoritatea covârșitoare a opiniei publice susținea ideea Unirii, în Moldova lucrurile se arătau mai complicate. Partida unionistă, reprezentată de personalități ca Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Manolache Costache Epureanu, Anastasie Panu etc. avea în fața ei opoziția separatiștilor moldoveni (Nicolae Istrate, ideologul mișcării separatiste, Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi etc.)., care doreau menținerea separării, motivîndu-și opțiunea prin posibila decădere a Iașilor și a Moldovei, odată cu mutarea capitalei la București.

Comitetul unionist din Iasi 1) Dimitrie Ralet, 2) Constantin Negri, 3) Anastasie Panu, 4) MihailKogâlniceanu, 5) Arhimandritul Neofit Scriban, 6) Manolachi Costache-Iepureanu, 7) Dimitrie Kracti, 8) Petru Mavrogheni, 9) Dimitrie Cozadini, 10) Constantin Hurmuzachi, 11) Dimitrie A. Sturdza - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Comitetul unionist din Iasi 1) Dimitrie Ralet, 2) Constantin Negri, 3) Anastasie Panu, 4) MihailKogâlniceanu, 5) Arhimandritul Neofit Scriban, 6) Manolachi Costache-Iepureanu, 7) Dimitrie Kracti, 8) Petru Mavrogheni, 9) Dimitrie Cozadini, 10) Constantin Hurmuzachi, 11) Dimitrie A. Sturdza – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Reacţiunea separatistă din Moldova a organizat alegerile la 7/19 iulie, dar le-a falsificat grosolan, ceea ce a dus la o stare de tensiune care i-a determinat până şi pe unii dintre deputaţii aleşi cu sprijinul autorităţilor caimacamului Vogoride să renunţe la mandatele pe care le obţinuseră în mod fraudulos. Caimacamul Vogoride, care aspira la tronul Moldovei falsificase alegerile pentru Divanul ad-hoc al Moldovei, permiţând câştigarea acestora de către forţele antiunioniste; scoaterea unioniştilor din cursă fusese pusă în aplicare prin înlocuirea listelor electorale ale unioniştilor cu cele ale antiunioniştilor.

După ce Vogoride, caimacanul Moldovei, orbit de promisiunile de preamărire făcute de otomani, a reuşit să impună prin fals voinţa antiunionistă soţia sa, Ecaterina (Cocuţa) Conachi a descoperit corespondenţa acestuia cu Poarta Otomană, şi a înmânat-o fratelui său vitreg, Costache Negri care a dat în vileag complotul antiunionist în presa din ţară şi din străinătate.

Publicarea acestor scrisori compromiţătoare în ziarul belgian „L’Etoile d’Orient” (în Moldova ele circulând sub denumirea Estract de scrisori secrete trimise caimacamului Moldovei de deosebite feţe politice), la aceasta adăugându-se şi demisia răsunătoare a lui Alexandru Ioan Cuza din funcţia de pârcălab de Galaţi, a provocat o criză diplomatică de proporţii, care a putut fi stopată numai după celebra „întâlnire de la Osborne” a conducătorilor Franţei şi Marii Britanii şi, bineînţeles, după ce Poarta a cedat, acceptând organizarea unor noi alegeri.

Noile alegeri, organizate la 22 septembrie 1857, au adus victoria zdrobitoare a unioniştilor în Divanul Ad-hoc al Moldovei (din cei 85 de deputaţi, numai doi s-au pronunţat împotriva unirii). După noile alegeri pentru Adunările ad-hoc din Moldova şi cele din Valahia, au fost aleşi reprezentanți ai bisericii, marii boierimi, burgheziei, țărănimii clăcașe, care au făcut propuneri referitoare la înfăptuirea unirii Principatelor Române. Prin documentele aprobate de aceste adunări, au fost puse bazele fuzionării celor două principate.

Divanul ad-hoc al Moldovei (7 octombrie 1857) a fost format dintr-un număr de 85 de deputați, aleși în cinci colegii: cler, mari proprietari, mici proprietari, reprezentanți ai orașelor și reprezentanți ai satelor. Componența divanului era următoarea: 8 reprezentanți ai clerului, 28 de reprezentanți ai marilor proprietari, 14 reprezentanți ai micilor proprietari, 15 reprezentanți ai populației rurale și 20 reprezentanți ai populației urbane - foto: ro.wikipedia.org

Divanul ad-hoc al Moldovei (7 octombrie 1857) – foto: ro.wikipedia.org

Lista membrilor Divanului Ad-hoc al Moldovei

Divanul ad-hoc al Moldovei a fost format dintr-un număr de 85 de deputați, aleși în cinci colegii: cler, mari proprietari, mici proprietari, reprezentanți ai orașelor și reprezentanți ai satelor. Componența divanului era următoarea: 8 reprezentanți ai clerului, 28 de reprezentanți ai marilor proprietari, 14 reprezentanți ai micilor proprietari, 15 reprezentanți ai populației rurale și 20 reprezentanți ai populației urbane.

 

Adunarea Ad-Hoc a Valahiei

Lucrările Adunării ad-hoc a Valahiei, s-au desfăşurat în perioada 30 septembrie – 10 decembrie sub preşedenţia formală a mitropolitului şi cea efectivă a vicepreşedintelui Nicolae Golescu.

Nicolae Constantin Golescu (n. 1810, Câmpulung Muscel - d. 10 decembrie 1877, București) a fost un om politic și prim-ministru al României în 1868 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Nicolae Constantin Golescu (n. 1810, Câmpulung Muscel – d. 10 decembrie 1877, București) a fost un om politic și prim-ministru al României în 1868 - cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

Cler

- Mitropolitul Nifon

- Episcopul Filoteiu de Buzău

- Episcopul Clement de Argeș

- Episcopul Calinic de Râmnic

- Arhimandritul Ieronim, egumenul Mănăstirii Bistrița

- Arhimandritul Atanasie, egumenul Mănăstirii Sadova

- Protopopul Ioan, deputatul clerului din București

- Protopopul Constantin, deputatul clerului din Argeș

- Protopopul Vasile, deputatul clerului din Buzău

- Protopopul Constantin, deputatul clerului din Râmnic

În Ţara Românească, evenimentele s-au desfăşurat natural, spre Unire, conform dorinţei populaţiei, istoria consemnând inexistenţa unei stări conflictuale între autorităţi şi populaţie, în timpul căimăcămiei unioniste. Lucrările Divanului ad-hoc din Ţara Românească s-au deschis la 30 septembrie 1857, fiind precedate de un Te Deum săvârşit de mitropolitul Mitropolitul Nifon în Catedrala mitropolitană.

Înainte de începerea lucrărilor, mitropolitul Ungrovlahiei a ţinut o scurtă predică, în care îi îndemna pe ascultători să conştientizeze importanţa istorică a adunării: „Priviţi-vă, Domnilor, şi veţi vedea că toţi suntem români; aceleaşi sentimente ne leagă, acelaşi sânge ne uneşte. Toţi avem o patrie înainte, să avem un cuget şi un scop“.

Solemnitatea deschiderii Adunării ad-hoc din Ţara Românească (Bucureşti, 8 octombrie 1857) litografie de Carol Popp de Szathmáry - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Solemnitatea deschiderii Adunării ad-hoc din Ţara Românească (Bucureşti, 8 octombrie 1857) litografie de Carol Popp de Szathmáry – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

Evoluția evenimentelor

În zilele de 7 și 9 octombrie 1857 sunt elaborate Rezoluțiile celor două Adunări ad-hoc. Hotărârile celor două adunări aveau, cu redactări ușor diferite, solicitări comune, prin care se cereau::

- respectarea vechilor capitulații dintre țările române și Înalta Poartă, din 1393, 1460, 1513 și 1634, care prevedeau că acestea sunt teritorii neocupate și independente;

- unirea Principatelor într-un singur stat, cu numele de România;

- prinț străin cu tron ereditar, ales dintr-o dinastie domnitoare a Europei apusene, ai cărui succesori să fie crescuți în religia țării;

- neutralitatea pământului Principatelor (Adunarea Ad-Hoc a Moldovei);

- o Adunare obștească pe bază electorală cât mai largă (ambele adunări) „după datinele cele mai vechi ale țării” (Adunarea Ad-Hoc a Valahiei)

Toate acestea sub garanția colectivă a puterilor care au subscris Tratatul de la Paris (13/25 februarie – 18/30 martie 1856)

.”Dorința cea mai mare, cea mai generală, aceea hotărâtă de toate generațiile trecute, aceea care este sufletul generației actuale, aceea care împlinită va face fericirea generațiilor viitoare este Unirea Principatelor într-un singur stat…”, spunea cu acest prilej Mihail Kogălniceanu.

O comisie a Puterilor Garante, printre care Rusia, Franța și Anglia, a analizat hotărârile celor Două Divanuri. Întrunite în capitala Franței pentru a lua în discuție cererile celor două Divanuri ad-hoc (10/22 mai – 7/19 august 1858), puterile europene au adoptat Convenția de la Paris:

Articolul 1 - prevedea unirea parțială a principatelor Moldovei și Valahiei sub denumirea „Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei”, care rămâneau sub suzeranitatea „Maiestății Sale Sultanul” și sub protecția celor șapte puteri;

Articolul 2 - garanta autonomia Principatelor.

Articolul 3 - prevedea alegerea unor domni (hospodari) separați în cele două principate.

Articolele 4, 5 și 6 - explicau modalitatea de exercitare a puterii executive de către hospodar și cooperarea lor cu adunările elective separate și cu Comisia Centrală de la Focșani.

Articolul 8 - stabilea valoarea tributului datorat Porții și anume 1.500.000 de piaștri pentru Moldova și 2.500.000 de piaștri pentru Valahia.

Articolele 10 – 14 - stipulau modalitatea de alegere a hospodarilor și drepturile și obligațiile lor.

Articolul 27 - stabilea formarea unei „Comisii centrale” la Focșani, formată din câte 8 membri pentru fiecare Principat.

Articolul 38 - stabilea înființarea unei Înalte Curți de Justiție și Casație, comună ambelor Principate, cu sediul la Focșani.

Articolele 42 – 44 - stabileau formarea unei miliții (armate) comune, al cărei comandant urma să fie numit alternativ de către domnitorii celor două Principate.

– Se prevedeau principii de organizare și modernizare a viitorului stat (separația puterilor în stat, desființarea privilegiilor de clasă, egalitatea în fața legii, drepturi politice pentru creștini, libertatea individuală);

– Dreptul de vot ramânea cenzitar.

 

Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza

În istoria modernă a României, funcționând efectiv între anii 1857- 1859, adunările ad-hoc ale celor două state românești, Țara Românească și Moldova, care au fost mandatate conform actelor normative ale Congresului de pace de la Paris din 1856, au devenit celebre prin folosirea cu eleganță a ceea ce nu fusese stipulat în condițiile inițiale ale Unirii Principatelor, impuse de către Marile Puteri de atunci. Profitând ingenios de o greșeală generată de frazeologia juridică a timpului, (era impusă alegerea a doi domni, dar nu împiedica o persoană să candideze simultan în ambele țări), adunările ad-hoc au ales în loc de doi domni, pe același, Alexandru Ioan Cuza, dar de două ori, la 5 ianuarie, respectiv 24 ianuarie 1859.

Alexandru Ioan Cuza (sau Alexandru Ioan I; n. 20 martie 1820, Bârlad, Principatul Moldovei, astăzi în România – 15 mai 1873, Heidelberg, Germania), Domnitor al Moldovei (până în 1862), Domnitor al Ţării Româneşti (până în 1862), primul domnitor al Principatelor Unite şi al statului naţional România (1862-1866), in imagine, Alexandru Ioan Cuza, by Carol Popp de Szathmáry - foto: ro.wikipedia.org

Alexandru Ioan Cuza (sau Alexandru Ioan I; n. 20 martie 1820, Bârlad, Principatul Moldovei, astăzi în România – 15 mai 1873, Heidelberg, Germania), Domnitor al Moldovei (până în 1862), Domnitor al Ţării Româneşti (până în 1862), primul domnitor al Principatelor Unite şi al statului naţional România (1862-1866), in imagine, Alexandru Ioan Cuza, by Carol Popp de Szathmáry - cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

După încheierea Convenției de la Paris, care avea să joace rolul unei veritabile Constituții a Principatelor, au urmat alegerile pentru Adunările Elective, care urmau să îi desemneze pe cei doi domni. În Moldova a fost ales în unanimitate, la 5/17 ianuarie 1859, liderul unionist Alexandru Ioan Cuza, reprezentantul „Partidei Naționale”.

Reprezentanții acestei grupări ce avea ca obiectiv unirea Moldovei cu Țara Românească au oscilat o vreme între a avea un candidat al lor și a-l susține pe Grigore Sturza, fiul fostului domnitor Mihail Sturza, și agent al Rusiei. Acesta, susținut de Rusia prin intermediul bancherului evreu Șmul Rabinovici și agentului panslavist polonez Nieczuka Wierzbicki, care a adus la Iași câteva sute de mercenari, viza și el unirea celor două țări, dar sub domnia sa și sub forma unui stat-marionetă care să facă jocurile Imperiului Rus.

Cu două zile înainte de votul pentru alegerea domnitorului, unioniștii au înțeles jocul lui Sturza și au hotărât să-l respingă și să desemneze un candidat al lor. După dispute aprinse, a fost acceptat comandantul micii armate moldovene, Alexandru Ioan Cuza (care nu participase la întâlnire).

La adunarea propriu-zisă, Cuza a fost prezentat drept variantă de compromis între conservatorii filoruși și liberalii pro-occidentali (francofili). Oamenii lui Sturza au fost surprinși să constate că acesta este respins și în schimb adunarea îl votează în unanimitate pe Cuza. Gruparea lor, susținută de mercenarii polonezi ai lui Wierzbicki, care plănuia să acționeze doar pentru a liniști eventualele proteste împotriva alegerii lui Sturza și apoi pentru a forța alegerea sa în Țara Românească, s-a văzut obligată să treacă la ofensivă.

S-a pus premiu pentru uciderea liderilor unioniști Mihail Kogălniceanu, Anastasie Panu și Manolache Epureanu (pe al căror sprijin Sturza conta, dar care au votat pentru Cuza) și a domnitorului Cuza. Complotul a fost însă dejucat după ce a fost deconspirat de Alecu von Onciul și Iacob Antosz, iar ancheta a dovedit ulterior implicarea Rusiei.

Întrucât în textul Convenției nu se stipula ca domnii aleși în cele două Principate să fie persoane separate, liderii unioniști au decis ca alesul Moldovei să fie desemnat și în Țara Românească. Acolo însă, Cuza era susținut doar de liberali, în timp ce conservatorii dețineau 46 din cele 72 mandate.

În această situație, liberalii radicali au inițiat, prin intermediul tribunilor, o vie agitație în rândul populației Capitalei și al țăranilor din împrejurimi. O mulțime de peste 30 000 oameni s-a aflat în preajma Adunării. Unul dintre tribuni, I.G. Valentineanu, nota că poporul era gata „să năvălească în Cameră și să o silească a proclama ales pe alesul Moldovei”.

Într-o ședință secretă a Adunării, deputatul Vasile Boerescu a propus la 24 ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru I. Cuza, aceasta fiind acceptată în unanimitate. Astfel s-a făcut primul pas către definitivarea Unirii Principatelor Române. Țările au intrat de atunci într-o uniune personală. Conceptul era cunoscut la acea vreme, dar nu însemna nimic în ce privește o unire politică. Lupte politice, influenţe străine şi corupţie existau si atunci. Şi totuşi ei au reuşit…

"Proclamarea Unirii" (24 ianuarie 1859) de Theodor Aman - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

“Proclamarea Unirii” (24 ianuarie 1859) de Theodor Aman – foto preluat de pe ro.wikipedia.org