Articole

Pavel I al Constantinopolului (Secolul al IV-lea)

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articole preluate de pe: ro.orthodoxwiki.orgdoxologia.ro

 

Pavel I al Constantinopolului

Cel între sfinți, părintele nostru Pavel Mărturisitorul sau Pavel I al Constantinopolului a trăit în secolul al IV-lea și a slujit ca Arhiepiscop al Constantinopolului (337-339, 341-342, 346-351). Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face pe 6 noiembrie.

Arienii, susținuți de împăratul din răsărit, s-au revoltat la alegerea lui Pavel în acest scaun. Împăratul Constanțiu al II-lea (fiul și urmașul lui Constantin cel Mare) a ținut un sinod care l-a alungat pe Pavel și a ales în locul lui pe Eusebiu de Nicomidia.

La rândul lui, Eusebiu i-a alungat la Roma pe ceilalți episcopi ortodocși. La moartea lui Eusebiu, Pavel s-a reîntors la Constantinopol.

Deși a fost primit cu multă căldură de popor, împăratul Constanțiu l-a exilat din nou la Roma. Împăratul apusean, Constans, l-a trimis pe Pavel la Constantinopol cu o scrisoare de amenințări către omologul său răsăritean, ceea ce a dus la reinstalarea lui Pavel ca arhiepiscop.

După asasinarea lui Constans într-o lovitură de palat (în anul 350), Pavel a fost din nou exilat, dar de data aceasta la Cucusus în Armenia. Acolo, în timp ce slujea Sfânta Liturghie, arienii au venit și l-au ștrangulat cu omoforul.

În 381, împăratul Teodosie cel Mare a adus moaștele Sfântului Pavel la Constantinopol. Aproape o mie de ani mai târziu, în 1326, acestea au fost din nou mutate, de data aceasta la Veneția.

 

Imnografie

Tropar, glasul al 3-lea:

Pentru mărturisirea dumnezeieștii credințe ca alt Pavel pe tine Biserica te-a arătat râvnitor între preoți. Strigă împreună cu tine și Abel și sângele cel drept al lui Zaharia. Părinte Cuvioase, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Condac, glasul al 2-lea:

Luminând pe pământ, ca o stea din cer luminătoare luminezi acum Biserica cea a toată lumea, pentru care și pătimind, sufletul tău, Pavele, ți-ai pus, și ca al lui Zaharia și al lui Abel lămurit strigă sângele tău către Domnul.

 

Viața Sfântului Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului

Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (Secolul al IV-lea) - foto preluat de pe doxologia.ro

Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului (Secolul al IV-lea) – foto preluat de pe doxologia.ro

Când Constantie, fiul marelui Constantin, ținea sceptrul împărăției grecești, arienii au ridicat prigoană asupra celor binecredincioși, având ajutor pe împăratul, care era amăgit de același eres al lor. În acea vreme Biserica lui Hristos era în mare tulburare și necaz, având puțini stâlpi care o întăreau. Căci Sfântul Atanasie al Alexandriei, apărătorul cel mai mare al Ortodoxiei, era izgonit din scaunul său, iar Sfântul Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, își schimbase viața aceasta vremelnică pe cea veșnică.

Când era să moară fericitul Alexandru, oile cele cuvântătoare au înconjurat patul păstorului și-l întrebau: „Părinte, cui ne lași pe noi, fiii tăi? Cine ne va fi nouă păstor în locul tău, care să meargă pe urma ta și să îndrepteze bine Biserica lui Hristos?”.

Atunci patriarhul Alexandru a pus înaintea lor doi bărbați: pe fericitul Pavel, de neam din Tesalonic, care era preot, și pe Macedonie, diaconul. Apoi a zis către dânșii: „Dacă voiți să aveți păstor învățat, strălucind cu faptele cele bune, alegeți pe Pavel; iar dacă voiți numai cu chip frumos și cinstit cu înfrumusețările din afară, să alegeți pe Macedonie”. Acestea zicând către oile sale pururea pomenitul patriarh Alexandru, s-a dus către Domnul.

Apoi făcându-se adunare și sfat pe care din cei doi să-i ridice la scaunul patriarhiei – Pavel sau Macedonie -, era neînțelegere în adunare, adică între cei dreptcredincioși și între arieni, care erau mulți acolo. Dreptcredincioșii voiau pe fericitul Pavel, iar arienii mai mult pe Macedonie. Însă a biruit partea celor dreptcredincioși și a fost ales ca patriarh Sfântul Pavel, în Biserica Sfintei Irina.

Deci, suindu-se pe scaun, a început a paște bine turma cea încredințată lui. Iar împăratul Constantie nu era atunci în Constantinopol, ci în Antiohia, și se făcuse alegerea fără dânsul; de aceea nu voia pe fericitul Pavel. Iar când s-a întors împăratul din Antiohia la Constantinopol, a început a se mânia asupra sfântului patriarh, că se suise fără voia lui pe scaunul arhieresc. Apoi, fiind îndemnat de arieni, a adunat un sobor nedrept și a depus din scaunul patriarhal pe Sfântul Pavel, care era nevinovat și curat cu inima, iar Bisericii lui Hristos de mare folos. Căci și cu înțelepciunea și cu viața, acest fericit părinte era lumina lumii și strălucea în Biserică ca o stea de dimineață în mijlocul norilor.

După detronarea lui, împăratul a pus patriarh pe Evsevie din Nicomidia și iarăși s-a dus în Antiohia. Dar Evsevie fiind eretic, a început a tulbura Biserica cu învățăturile sale cele nedrepte și a o întuneca cu eresul. Deci se sârguia cu toată puterea să șteargă din mărturisirea de credință cuvântul omousion, adică de o ființă, ca să nu se citească cuvintele acestea: născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl. Căci răucredinciosul nu mărturisea pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fi deopotrivă cu Dumnezeu Părintele.

Fericitul Pavel, după detronarea sa, s-a dus la Roma, căci atunci Biserica Romei era în bună credință și papa ținea credința cea dreaptă. Deci, mergând Sfântul Pavel la Roma, a aflat acolo pe marele Atanasie și pe alți episcopi, care erau izgoniți de Evsevie și a rămas împreună cu dânșii. Dar Evsevie, voind ca nici Roma să nu dea pace lui Atanasie și lui Pavel, a scris papei Iuliu al Romei; iar acesta, luând scrisoarea de la Evsevie, a cunoscut în ea mincinoasa clevetire a slujitorilor celor nevinovați ai lui Dumnezeu. Apoi a sfătuit pe Atanasie, pe Pavel și pe ceilalți episcopi, să se ducă la scaunele lor. După aceea a scris către episcopii Răsăritului să-i primească cu dragoste și să nu-i împiedice a-și lua scaunele.

Episcopii, plecând din Roma, au mers fiecare la Biserică sa și au trimis celor ce-i scoseseră pe dânșii, scrisorile pe care le aduseseră de la papă. Iar aceia primindu-le, iarăși se nevoiau să acopere dreptatea cu minciuna și au gândit să adune sobor în Antiohia; iar lui Papa Iuliu se sârguiau a-i răspunde prin scrisoare. Însă Evsevie n-a reușit aceasta, căci a murit cu puțină vreme mai înainte. Iar poporul cel dreptcredincios care era în Constantinopol, primind pe Pavel cu bucurie, l-a dus în biserică. Însă cei ce erau de credința cea rea a lui Arie, văzând că după moartea episcopului lor, Evsevie, cei binecredincioși iarăși au ridicat pe fericitul Pavel la scaunul arhiepiscopiei, s-au adunat în altă biserică și și-au ales episcop pe rău credinciosul Macedonie. Și era atunci tulburare mare în cetate, încât mulți au murit în războaie și în certurile ce se făceau. Apoi a ajuns aceasta și la urechile împăratului Constantie, când era în Antiohia.

Trimițând el pe voievodul Ermoghen în părțile Traciei, i-a poruncit să izgonească pe Pavel din Biserică. Și, venind Ermoghen în Constantinopol, a tulburat toată cetatea, silind pe popor să izgonească pe Sfântul Patriarh Pavel. În această mare tulburare, poporul se împotrivea lui Ermoghen, voievodul. Dar el a vrut ca, cu puterea mâinilor ostășești să izgonească pe Pavel. Atunci, mulțimea poporului cu mare mânie pornindu-se asupra lui, i-a ars casa cu foc, iar pe dânsul l-au ucis.

Auzind împăratul Constantie despre uciderea voievodului Ermoghen, a mers degrabă din Antiohia în Constantinopol și a izgonit pe fericitul Pavel din Biserică și din cetate. Iar pe popor s-a mâniat foarte, căci nu numai pe Pavel l-a primit fără poruncă lui ci și război și tulburare a ridicat pentru dânsul și au murit mulți, ucigând și pe voievod. De aceea a retras jumătate din dăruirea împărătească, pe care tatăl său, binecredinciosul Împărat Constantin, o făcuse cetății. Și dăruirea aceea consta în opt mii de pâini, care se dădeau în fiecare zi. Deci a retras de la cetate patru mii, iar pe Macedonie, luptătorul împotriva Duhului Sfânt, așezându-l episcop al cetății, iarăși s-a dus în Antiohia.

Atunci, fericitul Pavel, plecând către părțile Apusului și venind la dreptcredinciosul Iuliu, Papă al Romei, i-a spus toate ce i s-au întâmplat, precum și împăratului Constans. Iar împăratul Constansa făcut scrisoare către fratele său Constantie, la fel a făcut și papa, că Pavel să fie primit în scaunul său, ca un binecredincios. Deci, luând el scrisoarea de la împărat și de la papă, s-a dus la Constantinopol și a fost primit cu mare bucurie de cei credincioși. Iar scrisorile cele aduse de la Roma, le-a trimis printr-un om însemnat în Antiohia, la împăratul Constantie. Acesta însă a nesocotit scrisoarea fratelui său și s-a mâniat și mai mult asupra fericitului Pavel, pentru că iarăși, fără poruncă lui, a primit scaunul. Apoi, degrabă a trimis poruncă la Constantinopol lui Filip eparhul, poruncindu-i să-l dea jos pe Pavel din scaun și să-l izgonească, și iarăși să pună pe Macedonie.

Filip, temându-se de ridicarea poporului, ca să nu-i facă și lui ca lui Ermoghen voievodul, a plănuit să scoată pe Pavel din scaun în taină. De aceea a tăinuit porunca împărătească și a intrat în casă ce era lângă mare, unde se adunau birurile poporului, al cărei nume era Zevxip. Acolo a chemat cu vicleșug la sine pe fericitul Pavel, ca și cum ar fi voit să primească de la el un sfat pentru folosul de obște. Iar el, fiind în fericită nevinovăție, netemându-se de nimic, a mers acolo. Dar eparhul, temându-se de mulțimea mare de popor, care era împrejur și care venise cu Sfântul, n-a făcut nimic pe față, ci în ascuns. Deci, luând pe fericitul Pavel de mină și vorbind cu dânsul, a intrat în camerele cele mai din fund și a poruncit să se deschidă ușile din dos, care erau spre mare. Pe acolo scoțând pe fericitul, i-a spus porunca împărătească, l-a pus în corabia care era pregătită pentru acest lucru și a pornit pe Sfântul degrabă în surghiun. Apoi i-a poruncit să viețuiască în Tesalonic, căci aceea era patria lui și i-a dat voie să umble în toate cetățile cele dimprejur fără temere, numai să nu îndrăznească a se întoarce spre părțile Răsăritului.

După surghiunirea fericitului Pavel, eparhul s-a dus din casa mai sus zisă spre biserică, șezând în caretă cu Macedonie iar mulțime de oaste înarmată îl înconjura. Această faptă ajungând degrabă în auzul poporului, alergară spre biserică toți dreptcredincioșii, precum și arienii, sârguindu-se să se întreacă unii pe alții și să ajungă mai degrabă la biserică. Iar eparhul, fiind aproape de biserică, nu putea să intre într-însa de mulțimea poporului ce se adunase. Deci, a coborât pe Macedonie din caretă, iar ostașii împingeau cu sila poporul, care de multă strâmtoare nu se putea da la o parte. Dar ostașilor, părându-li-se că mulțimea poporului li se împotrivește, s-au mâniat foarte tare și au început a-i ucide cu săbiile, făcând eparhului și lui Macedonie cale către biserică. Deci, au fost omorâți trei mii o sută cincizeci, unii de ostași iar alții înghesuiți de popor. Și tuturor acestor fapte a fost pricinuitor răucredinciosul Macedonie. Acesta a șezut pe scaunul patriarhal după pofta împăratului și cu puterea ostașilor, iar nu după rânduielile bisericești. O astfel de silă și cumplită ucidere au făcut Bisericii, arienii cei fărădelege.

În acea vreme împăratul Constantie a ridicat biserica cea mare a Sfintei Sofia pe care a unit-o prin împrejmuire cu biserica Sfintei Irina, pe care a zidit-o Sfântul Constantin.

După câtva timp, fericitul Pavel și-a pus în gând să meargă de la Tesalonic la Corint și s-a întors la Roma unde, aflând pe Marele Atanasie, i-a spus toate cele ce i se întâmplaseră. Apoi, amândoi au mers și au spus împăratului Constanscele suferite. Iar acesta, cu mare supărare a scris fratelui său să trimită la dânsul din partea Răsăritului trei episcopi, care au fost pentru izgonirea lui Atanasie și a lui Pavel, aducând cu ei și așezământul credinței cel scris.

O scrisoare ca aceea primind de la fratele său, împăratul Constantie, care era în Antiohia, s-a temut de mânia fratelui său și a trimis la dânsul patru episcopi, pe Narcis al Ciliciei, pe Teodor al Traciei, pe Maris al Calcedonului și pe Marcu al Siriei. Aceștia, mergând la Roma la împărat, nu au îndrăznit a se da în vorbă și a disputa cu Atanasie și cu Pavel, tăinuind și credința lor cea eretică, pe care o așezaseră în Antiohia, și alcătuind alta au dat-o împăratului Constans, care era scrisă astfel:

„Credem întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul și Ziditorul tuturor, prin Care toate s-au făcut în cer și pe pământ. Și întru Unul născut Fiul Lui, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel mai înainte de toți vecii din Tatăl născut, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, prin Care toate s-au făcut, cele din cer și de pe pământ, cele văzute și nevăzute, fiind cuvânt și înțelepciune și putere și viață și lumină adevărată, Care în zilele cele mai de pe urmă S-a făcut om pentru noi și S-a născut din Sfânta Fecioară și S-a răstignit și a murit și S-a îngropat și a înviat a treia zi din morți. Și S-a înălțat la cer și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină la sfârșitul veacului să judece viii și morții și să dea fiecăruia după faptele lui. A Cărui împărăție este neîncetată și rămâne în nesfârșitul veac.

Credem încă și în Duhul Sfânt, Care este Mângâietorul pe Care L-a făgăduit Sfinților Apostoli, și după înălțarea Lui la cer a trimis pe Acela prin Care se sfințesc sufletele celor ce cu adevărat și curat cred în Domnul. Iar pe cei ce grăiesc că Fiul este din altă ființă, iar nu din Dumnezeu-Tatăl și cum că ar fi fost o vreme când nu era Fiul, pe aceia nu-i primește Sfânta sobornicească și apostolească Biserică”.

Astfel de așezământ al credinței dând episcopii aceia împăratului și altora mulți, s-au dus din Roma. Iar după trei ani, episcopii Răsăritului, iarăși adunând sobor, au dat alt așezământ al credinței și l-au trimis la episcopii din Italia. Aceștia, pentru mulțimea cuvintelor, nu l-au primit, fiind îndestulați cu acea mărturisire a credinței pe care au așezat-o dumnezeieștii Părinți din Niceea.

Fiind din amândouă părțile multă neunire și tulburare, amândoi împărații au poruncit să se adune sobor în Sardica pentru mărturisirea credinței, precum și pentru Atanasie și Pavel, ca și pentru dânșii să ia sfârșit neînțelegerea. Aceasta a fost în al unsprezecelea an după moartea marelui Constantin. Deci, s-au adunat în Sardica, din partea Apusului, mai mult de trei sute de episcopi, iar din partea Răsăritului, numai șaptezeci și șase. Episcopii Răsăritului nu voiau să primească în sobor disputa celor din Apus, până când nu vor izgoni de la dânșii pe Atanasie și pe Pavel, apărătorii dreptei credințe; căci răsăritenii aceia erau vătămați de eresul lui Arie și se temeau a sta de vorbă cu Atanasie și cu Pavel, apărătorii bunei credințe. Pentru aceea voiau să nu fie aceștia în sfânta adunare. De aceea, Protoghen care era episcop al Sredței și Cuviosul Cudrovie, cum și toți cei ce erau împreună cu dânșii, au zis către răsăriteni: „Nu numai pentru credință ne-am adunat aici, adică să credem că Fiul este de o ființă cu Tatăl, ci și pentru Atanasie și Pavel”.

Auzind acestea, răsăritenii s-au despărțit de apuseni și, întorcându-se, au ajuns la cetatea Filipopoli, care este în Macedonia. Acolo făcând necurată adunare, au îndrăznit a da anatemei învățătura prin care se mărturisea că Fiul este de o ființă cu Tatăl. Apoi acel eres al lor l-au împărțit prin scrisori în toate eparhiile.

Despre aceasta înștiințându-se episcopii sfintei adunări din Sardica, mai întâi au osândit pe acei eretici care au îndrăznit a face o păgânătate ca aceea, apoi pe clevetitorii lui Atanasie și Pavel i-au scos din treptele lor și, întărind așezământul dreptei credințe cel hotărât în Niceea, pe cei ce nu mărturiseau pe Fiul a fi de o ființă cu Tatăl, i-au dat anatemei.

După acestea, împăratul Constansa scris fratelui său Constantie, rugându-l să primească pe Pavel și pe Atanasie în scaunele lor. Apoi îndată a trimis pe Pavel în Constantinopol, dându-i și doi episcopi împreună călători, precum și scrisoarea către fratele său, în care era scris așa: „Atanasie este încă la mine, iar pe Pavel îl trimit la tine pentru ca să-i poruncească stăpânirea ta să-și primească scaunul său. La fel și Atanasie, voiesc să-și primească scaunul său, căci am cunoscut că ei pentru bună credință sunt izgoniți și clevetiți cu minciuni”. Și a adăugat în scrisoare cuvinte și mai amenințătoare: „Dacă nu vei porunci să fie astfel, apoi eu singur cu putere și cu arme voi veni asupra ta și chiar nevoind tu, le voi da bisericile și îi voi pune în scaunele lor”.

Ajungând Sfântul Pavel la împăratul Constantie, i-a dat scrisoarea aceea de la fratele său Constans; iar el, primind-o și citind-o, s-a temut de îngrozirea fratelui său și a izgonit din Biserică pe Macedonie, iar pe fericitul Pavel l-a ridicat în scaun. La fel și pe Atanasie, chemându-l prin scrisorile sale, l-a trimis în Alexandria să-și primească scaunul său. Deci s-a adus bucurie mare creștinilor pentru păstorii lor și au petrecut câtăva vreme mângâindu-se cu învățăturile cele de Dumnezeu insuflate ale acestor învățători mări a toată lumea. Căci Atanasie în Alexandria, iar Pavel în Constantinopol, îndreptând Biserica lui Hristos, luminau lumea cu bună credință și izgoneau întunericul eresului lui Arie.

După multă vreme, Magnențiu, povățuitorul oștilor împăratului Constans, sfătuindu-se cu sfetnicii săi, au ucis pe stăpânul lor, pe când era la vânat. Deci, fiind ucis bunul și binecredinciosul împărat al Romei, Consta, îndată arienii și-au înălțat capul și au ridicat prigoană asupra celor binecredincioși. Mai întâi s-au sculat asupra apărătorilor bunei credințe, a dascălilor a toată lumea, asupra lui Atanasie și a lui Pavel. Atunci Atanasie singur a fugit de la scaunul său, temându-se de mânia ereticilor arieni, pentru că îl căutau să-l ucidă. Iar fericitul Pavel a fost trimis la închisoare în cetatea Cucus din Armenia și închis într-o biserică, unde slujind odată dumnezeiasca Liturghie, au năvălit arienii asupra lui și l-au sugrumat cu omoforul lui. Și astfel și-a dat Domnului sufletul său.

Macedonie iarăși s-a suit pe scaunul patriarhal la Constantinopol, aducând nespusă răutate Bisericii lui Dumnezeu, izgonind și ucigând pe cei dreptcredincioși și înlocuind pe episcopi cu eretici de-ai lui. Având ajutător pe eparhul Filip, mulți, în diferite feluri, au fost omorâți, adică aceia care nu voiau să aibă unire cu dânsul. Femeilor celor binecredincioase li s-au tăiat sânii cu cuțitele, iar altora, deschizându-le gura cu fierul, li se punea într-însa cu sila împărtășire arienească. Altora, arienii le tăiau nasurile și urechile și pe alții îi pecetluiau cu fier roșu. Astfel de prigoană era asupra celor binecredincioși, vărsându-se fără cruțare sângele creștinilor.

În acea vreme arienii au ucis cu sabia pe doi clerici, pe Marchian și pe Martirie, care fuseseră notari ai fericitului Pavel și apărători ai bunei credințe. Apoi tirania lui Macedonie s-a întins până la părțile Paflagoniei, auzind cum că sunt acolo mulțime de dreptcredincioși. Deci, a trimis trei sute de ostași înarmați, și în latura aceea, pentru ca să silească cu sabia pe cei binecredincioși la unirea arienească.

Auzind credincioșii care viețuiau în cetatea Mantinei despre venirea ostașilor trimiși de arieni, s-au aprins de râvna. Și, adunându-se toți la un loc, au apucat unii topoare, alții coase, iar alții drugi și au alergat împotriva ostașilor care se apropiau. Apoi făcându-se război între dânșii, a căzut mulțime mare de popor din amândouă părțile, încât puțini dintre ostași au scăpat vii, dar și din cetățeni nu puțini au fost uciși. Acestei vărsări de sânge a fost pricinuitor blestematul eretic Macedonie. Iar când, fără poruncă împărătească, a îndrăznit să dezgroape din pământ moaștele binecredinciosului împărat Constantin cel Mare și a le muta în alt loc, atunci toată Biserica s-a umplut de sânge, căci mulți dintre ei nu voiau acest lucru, pentru care s-a făcut război și ucidere între dânșii.

De aceasta auzind împăratul, s-a mâhnit asupra lui Macedonie și asupra eparhului Filip. Deci, Macedonie a fost scos din scaunul patriarhal, iar Filip din cârmuire. Însă eresul lui Arie și al lui Macedonie se lățea și a făcut rău Bisericii lui Dumnezeu, încă patruzeci de ani, până la împărăția lui Teodosie, când acesta, adunând sobor de Sfinți Părinți la Constantinopol, a nimicit eresul, a ridicat bună credință și a adus cu mare cinste moaștele Sfântului și fericitului mărturisitor al lui Hristos, Pavel, din Cucusa Armeniei, în Constantinopol, slăvind astfel pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh în veci. Amin.

Evenimentele Zilei de 6 noiembrie în Istorie

Revoluția din Octombrie în Nijni Novgorod 

foto preluat de pe ro.wikipedia.org
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com

 

6 noiembrie este a 310-a zi a calendarului gregorian și a 311-a zi în anii bisecți. 55 de zile până la sfârșitul anului.

 

Sărbătorile Zilei de 6 noiembrie

(BOR) Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia

Cel între sfinți, părintele nostru Pavel Mărturisitorul sau Pavel I al Constantinopolului a trăit în secolul al IV-lea și a slujit ca Arhiepiscop al Constantinopolului (337-339, 341-342, 346-351). Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face pe 6 noiembrie.
cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

(BRU) Sf. Paul, arhiepiscop, mărturisitor († 360)

 

(BRC) Sf. Leonard, pustnic (d. 559)

Leonard de Limoges (n. ca. 500 - d. 559) este venerat de creștini, în special de credincioșii catolici, ca sfânt ocrotitor al celor închiși, al vitelor și patron al cailor. Conform legendei, ar fi fost botezat de arhiepiscopul Remigius (Saint Remi) - in imagine, Pictură din secolul al XV-lea reprezentându-l pe Sfântul Sebastian, pe Sfântul Leonard și pe Sfânta Ecaterina - foto: ro.wikipedia.org

Pictură din secolul al XV-lea reprezentându-l pe Sfântul Sebastian, pe Sfântul Leonard și pe Sfânta Ecaterina – foto: ro.wikipedia.org

Leonard de Limoges (n. ca. 500 – d. 559) este venerat de creștini, în special de credincioșii catolici, ca sfânt ocrotitor al celor închiși, al vitelor și patron al cailor. Conform legendei, ar fi fost botezat de arhiepiscopul Remigius (Saint Remi). Pe teritoriul României, Sfântul Leonard este sfântul protector al bisericii din Remetea, Județul Harghita. Este cea mai estică zonă din Europa unde apare cultul acestui sfânt. Biserica a fost costruită în jurul anilor 1770, preot al comunei fiind Dániel Hanzer, originar din Bavaria și cunoscător al culturii franceze, care l-a ales pe Sfântul Leonard (Szent Lénárd) ca protector al bisericii.

 

Ziua internațională pentru prevenirea exploatării mediului în timp de război și conflicte armate

Prin Rezoluţia 56/4 din 5 noiembrie 2001, Adunarea Generală a ONU a declarat ziua de 6 noiembrie a fiecărui an ca Ziua internaţională pentru prevenirea exploatării mediului în timpul războaielor şi conflictelor armate (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict). Rezoluţia ONU privind marcarea Zilei internaţionale pentru prevenirea exploatării mediului în timpul războaielor şi conflictelor armate menţionează faptul că daunele aduse mediului în timpul conflictelor armate afectează ecosistemele şi resursele naturale mult vreme după încheierea lor şi adesea se extind dincolo de limitele teritoriilor naţionale şi afectează generaţiile următoare.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Astăzi în istorie pentru 6 noiembrie

 

Evenimentele Zilei de 6 noiembrie în Istorie:

- 6 noiembrie 1917 – Revoluția Bolșevică din Rusia

 

6 noiembrie 15 e.n. - S-a născut Agrippina Minor Iulia, a patra soție a imparatului roman Claudius.

Agrippina Minor Iulia (n. 7 noiembrie 15 – d. martie 59), a patra soție a împăratului roman Claudius, unchiul ei - foto (Sculptură înfățișând capul Claudiei Octavia, Muzeul Național din Varșovia): ro.wikipedia.org

Sculptură înfățișând capul Claudiei Octavia, Muzeul Național din Varșovia – foto: ro.wikipedia.org

Agrippina Minor Iulia (n. 7 noiembrie 15 – d. martie 59), a patra soție a împăratului roman Claudius, unchiul ei. A fost fiica lui Germanicus și a Agrippinei Major, sora lui Caligula, strănepoata lui Augustus, nepoata lui Marcus Agrippa, nepoata și soția lui Claudius și mama împăratului Nero. Primul sau soţ, Gnaeus Domitius Ahenobarbus, a fost tatăl lui Nero. Acuzata că si-a otrăvit al doilea sot (49), s-a casatorit cu Claudius, unchiul ei şi l-au adoptat pe Nero ca moştenitor al tronului.

I-a otrăvit rivalii fiului ei şi atunci când Claudius a murit în anul 54, a fost suspectata ca l-ar fi otrăvit si pe acesta. A devenit regenta, atunci când Nero s-a urcat pe tronul imperial la vârsta de 16 ani, dar a pierdut treptat puterea. In jurul anului 57 a fost expulzata din Roma de catre fiul sau, imparatul Nero si in cele din urmă a fost omorata în casa ei de la tara, din ordinul acestuia, in anul 59. Circumstanţele care înconjoară moartea Agrippinei sunt totusi incerte, datorită contradicţiilor istorice şi partinirii celor care au scris despre Nero.

 

6 noiembrie 355 - Viitorul împărat Iulian Apostatul primeste titlul de Caesar, de la vărul său Constanțiu al II-lea.
Flavius Claudius Iulianus (nascut in anul 331), a domnit între anii 361 – 363 si este ultimul împărat roman pagan.

Flavius Claudius Iulianus (331 – 26 iunie 363) împărat roman care a domnit între 361 - 363, ultimul împărat roman păgân - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

Flavius Claudius Iulianus - foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Flavius Claudius Iulianus (331 – 26 iunie 363) împărat roman care a domnit între 361 – 363, ultimul împărat roman păgân. A fost fiul lui Iulius Constantinus (fratele vitreg, asasinat în anul 337, al lui Constantin cel Mare). si a abandonat religia crestina in anul 351, în favoarea unui monoteism platonician.

După moartea lui imparatului Constantin al II- lea, la Tarsos la 3 noiembrie 361, Iulian este recunoscut ca unic împărat al imperiului și vine la Constantinopol. Domnia lui stă sub semnul reacției anticreștine și încercărilor de reînviere a cultelor păgâne, a obiceiurilor și moravurilor străbune. Ostilitatea sa fata de crestini mai poate fi observatasi din propria lucrare polemica intitulata “Impotriva galileenilor”.

Politica anticrestina a lui Iulian a facut numeroase victime printre crestini: multi episcopi au fost exilati, au fost distruse biserici (la Panias, la Damasc, in Samaria), unii episcopi au fost masacrati iar in Dobrogea Sf. Emilian a fost martirizat la 18 iulie 362, in localitatea Durostorum (Silistra). In incercarea sa de a reinvia in imperiu cultele pagane, Iulian s-a implicat si într-un proiect de reconstruire a Templului dn Ierusalim. Lucrarile de reconstructie au fost întrerupte de un cutremur de pământ.

Un prieten personal al lui, Ammianus Marcellinus, a scris despre acest efort: „Iulian s-a gândit să reconstruiască cu o cheltuială extravagantă Templul care să fie mândria Ierusalimului încă o dată și l-a angajat în acest sens pe Alypius din Antiohia. Alypius s-a apucat puternic de lucru și a fost secondat de guvernatorul provinciei atunci când bile înspăimântătoare de foc au distrus fundațiile. Aceste [bile] și-au continuat atacurile până când muncitorii, după încercări repetate, nu s-au mai putut apropia mai mult și s-a renunțat la această încercare.”

A adoptat edicte anticreștine, care i – au adus cognomenul de “Apostatul”. Posesor al unei vaste culturi filosofice și filologice, Iulian a lăsat o bogată și multilaterală operă literară scrisă în limba greaca . Rănit în lupta impotrivaîn războiul cu sasanizii de la Maranga,de pe fluviul Tigru, Iulian a murit câteva zile mai târziu, la 26 iunie 363 . Cu el se sfârșește si dinastia întemeiată de Constantin cel Mare.

 

6 noiembrie 1003 - A decedat Papa Ioan al XVII-lea ( numele adevărat era Giovanni Sicco) . A fost papa al Bisericii Romei doar pentru jumătate de an. Se pare că domnia lui a durat din 16 mai până-n 6 noiembrie 1003. Cea mai importantă decizie a lui Ioan al XVII-lea era numirea lui Benedict (Benedetto) în rang de misionar și trimiterea acestuia în Polonia.

 

6 noiembrie 1136 - Lothar al III-lea, impărat al Imperiului Romano-German, interzice pe teritoriul imperiului vinderea iobagilor.

Lothar al III-lea de Supplinburg (n. 1075 — d. 1137), Duce de Saxonia din 1106, Rege al Germaniei din 1125 și Împărat al Sfântului Imperiu Roman din 1133 până la moartea sa - foto: ro.wikipedia.org

Lothar al III-lea de Supplinburg - foto: ro.wikipedia.org

Lothar al III-lea de Supplinburg (n. 1075 — d. 1137), Duce de Saxonia din 1106, Rege al Germaniei din 1125 și Împărat al Sfântului Imperiu Roman din 1133 până la moartea sa.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

6 noiembrie 1231 - A murit impăratul japonez Tsuchimikado; (n. 1 martie 1196). In conformitate cu ordinea traditionala de succesiune la tron, a fost al 83 -lea imparat al Japoniei.

 

6 noiembrie 1494 - S-a născut Soliman Magnificul, sultan al Imperiului Otoman; (d. 5/6 septembrie 1566). A fost al zecelea sultan al Imperiului Otoman si a domnit între anii 1520 – 1566.

Soliman I (n. 6 noiembrie 1494 - d. 5/6 septembrie 1566) sau Suleiman Legiuitorul a fost al zecelea sultan al Imperiului otoman între anii 1520-1566 - foto: ro.wikipedia.org

Soliman I - foto: ro.wikipedia.org

Soliman I (n. 6 noiembrie 1494 – d. 5/6 septembrie 1566) sau Suleiman Legiuitorul a fost al zecelea sultan al Imperiului otoman între anii 1520-1566. La momentul morții lui Soliman, Imperiul Otoman era una dintre marile puteri ale lumii . Cuceririle lui Soliman au adus sub controlul Imperiului marile orașe musulmane Mecca, Medina, Jerusalim, Damasc, Bagdad), multe din Tarile Balcanice (ajungând până în Croația și Ungaria, la granita Austriei din prezent) , și cea mai mare parte din Africa de Nord. Expansiunea în Europa, a dat turcilor o pozitie puternică în balanța de putere europeană.

 

6 noiembrie 1528 - Conchistadorul Alvar Nunez Cabeza de Vaca, a devenit primul european care a ajuns pe teritoriul actualului Texas.

Álvar Núñez Cabeza de Vaca (n. cca. 1488/1490, Jerez de la Frontera – d. ca. 1557/1558, Valladolid), explorator spaniol al Lumii Noi, unul dintre cei patru supraviețuitori ai expediției Narváez. El este considerat a fi un proto-antropolog, datorită descrierilor detaliate ale numeroaselor triburi de amerindieni, studii publicate în 1542 sub titlul La Relación (Relatarea), denumită mai târziu Naufragios (Naufragiile) - foto: en.wikipedia.org

Álvar Núñez Cabeza de Vaca - foto: en.wikipedia.org

Álvar Núñez Cabeza de Vaca (n. cca. 1488/1490, Jerez de la Frontera – d. ca. 1557/1558, Valladolid), explorator spaniol al Lumii Noi, unul dintre cei patru supraviețuitori ai expediției Narváez. El este considerat a fi un proto-antropolog, datorită descrierilor detaliate ale numeroaselor triburi de amerindieni, studii publicate în 1542 sub titlul La Relación (Relatarea), denumită mai târziu Naufragios (Naufragiile).

 

6 noiembrie 1632 - Războiul de treizeci de ani - Suedezii înving în Batalia de la Lützen, dar regele lor, Gustav al II-lea Adolf, moare în luptă in timpul luptei.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

The Battle of Lützen by Carl Wahlbom shows the death of King Gustavus Adolphus on 16 November 1632 - foto: en.wikipedia.org

The Battle of Lützen by Carl Wahlbom shows the death of King Gustavus Adolphus on 16 November 1632 – foto: en.wikipedia.org

 

6 noiembrie 1661 - S-a născut Carol al II-lea al Spaniei (d. 1700)

Carol al II-lea al Spaniei (Carlos Segundo) (6 noiembrie 1661, Madrid - 1 noiembrie 1700, Madrid), rege al Spaniei, Napoli, Siciliei, aproape întregii Italii (mai puțin Piemontul, Statele Papale și Veneția), și suveran al imperiului spaniol de peste mări, de la Mexic până la Filipine - foto: ro.wikipedia.org

Carol al II-lea al Spaniei - foto: ro.wikipedia.org

Carol al II-lea al Spaniei (Carlos Segundo) (6 noiembrie 1661, Madrid – 1 noiembrie 1700, Madrid), rege al Spaniei, Napoli, Siciliei, aproape întregii Italii (mai puțin Piemontul, Statele Papale și Veneția), și suveran al imperiului spaniol de peste mări, de la Mexic până la Filipine.

 

6 noiembrie 1771 - S-a născut Alois Senefelder, inventatorul austriac a litografiei; (d. 1834).

Johann Alois Senefelder (6 November 1771 – 26 February 1834) was a German actor and playwright who invented the printing technique of lithography in 1796 - foto: en.wikipedia.org

Johann Alois Senefelder - foto: en.wikipedia.org

Alois Senefelder (născut la 06 noiembrie 1771, Praga si a murit 26 februarie 1834 la München).

 

6 noiembrie 1784 - Pe 6/7 noiembrie are loc asediul nereuşit al Devei în timpul răscoalei ţăranilor iobagi din Transilvania. În timpul acestei lupte 44 de ţărani sunt luaţi prizonieri şi executaţi. O ceată de ţărani distruge curtea din Săvîrşin, alta înaintează pe valea Mureşului şi intră în comitatul Sibiului.

 

6 noiembrie 1789 - Papa Pius al VI- lea il numeşte pe John Carroll, primul episcop catolic in Statele Unite ale Americii.

 

6 noiembrie 1796 - A murtit împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei și a urcat pe tron a fiului ei, Pavel I al Rusiei.

Ecaterina a II-a (de asemenea cunoscută şi ca Ecaterina cea Mare, n. 2 mai [ S.V. 21 aprilie] 1729, Stettin (Szczecin), d. Polonia — 6 noiembrie 1796, Sankt-Petersburg, Rusia) născută Sophie Augusta Fredericka de Anhalt-Zerbst, a fost împărăteasă a Rusiei de la 9 iulie 1762 (stil nou) după asasinarea soţului ei, Petru al III-lea al Rusiei, până la moartea ei, la 17 noiembrie 1796 (stil nou) - Oil on canvas portrait of Empress Catherine the Great by Russian painter Fyodor Rokotov - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ecaterina a II-a – Oil on canvas portrait of Empress Catherine the Great by Russian painter Fyodor Rokotov – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Ecaterina a II-a, de asemenea cunoscută și ca Ecaterina cea Mare (n. 2 mai [ S.V. 21 aprilie] 1729, Stettin (Szczecin), d. Polonia — 6 noiembrie 1796, Sankt-Petersburg, Rusia) născută Sophie Augusta Fredericka de Anhalt-Zerbst, împărăteasă a Rusiei de la 9 iulie 1762 (stil nou) după asasinarea soțului ei, Petru al III-lea al Rusiei, până la moartea ei, la 17 noiembrie 1796 (stil nou)

La 11 februarie 1792, timp în care Moldova era ocupată de armata rusă, Ecaterina a II- a a Rusiei a semnat un “ukaz” prin care Gavriil Bănulescu-Bodoni (rector al Seminarului din Poltava), a fost numit Mitropolit al Moldovei (si Munteniei). În scurt timp, “Mitropolitul” a fost “instalat” de comandantul suprem al armatei ruse de ocupaţie, generalul Cehovsky.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org si en.wikipedia.org

Pavel (1 octombrie (S.V 20 septembrie) 1754 – 23 martie (S.V 11 martie) 1801), împărat al Rusiei în perioada 1796 - 1801 (Portrait of Russian Emperor Paul I  of Russia by Stepan Shchukin) foto preluat de pe commons.wikimedia.org

Portrait of Russian Emperor Paul I of Russia by Stepan Shchukin – foto preluat de pe commons.wikimedia.org

Pavel (1 octombrie (S.V 20 septembrie) 1754 – 23 martie (S.V 11 martie) 1801), împărat al Rusiei în perioada 1796 – 1801. Pavel a devenit împărat după ce Ecaterina a suferit un accident vascular la 5 noiembrie 1796 și a murit fără să-și recapete cunoștința. Prima lui măsură a fost să se intereseze dacă există un testament al Ecaterinei, așa cum existau zvonuri prin care el ar fi fost îndepărtat de la succesiune în favoarea fiului său cel mare, Alexandru. Aceste temeri, probabil, au contribuit la promulgarea de către Pavel a “Legilor paveline“, care instituie principiul strict al primogeniturii în Casa Romanov și nu au fost modificate de către succesorii săi.

Armata, atunci gata să atace Persia, în conformitate cu ultimele ordine ale Ecaterinei, a fost rechemată în capitală în termen de o lună de la ascensiunea lui Pavel. Tatăl său, Petru, a fost reînhumat cu mare pompă în Catedrala Sfinții Petru și Pavel din Sankt Petersburg. Zvonurilor legate de nelegitimitatea sa, Pavel le-a răspuns prin inscripția în limba rusă de pe monumentul lui Petru I ridicat în timpul domnie lui Pavel, în apropiere de castelul St. Michael:

Pentru străbunic de la strănepot“, o aluzie subtilă la declarația în latină a Ecaterinei “PETRO PRIMO CATHERINA SECUNDA” de pe faimoasa statuie a lui Petru “Călărețul din bronz” din St. Petersburg. Împăratul Pavel a fost idealist și capabil de mare generozitate dar și mercantil și capabil de răzbunare. Pe parcursul primului an al domniei lui, Pavel a inversat multe dintre politicile dure ale mamei sale.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org si en.wikipedia.org

 

6 noiembrie 1814 - S-a născut Adolphe Sax (Antoine-Joseph), inventator de instrumente muzicale (saxofon), francez de origine belgiană (d. 1894)

Adolphe Sax, pe numele său Antoine Joseph Sax (n. 6 noiembrie 1814, Dinant, Belgia – d. 4 februarie 1894, Paris, Franța) a fost un inventator belgian, fabricant de instrumente muzicale și muzician; el a inventat saxhornul și în 1846 saxofonul - (Sax in the 1850s) foto preluat de pe en.wikipedia.org

Adolphe Sax in the 1850s – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Adolphe Sax, pe numele său Antoine Joseph Sax (n. 6 noiembrie 1814, Dinant, Belgia – d. 4 februarie 1894, Paris, Franța) a fost un inventator belgian, fabricant de instrumente muzicale și muzician; el a inventat saxhornul și în 1846 saxofonul.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; www.agerpres.ro; en.wikipedia.org

 

6 noiembrie 1825 - S-a născut arhitectul francez Charles Garnier, cunoscut pentru proiectele pe baza cărora au fost construite Opera din Paris și cazinoul din Monte Carlo; (d. 1898).

Charles Garnier (n. 6 noiembrie 1825, Paris — d. 3 august 1898, Paris), arhitect francez al istorismului. Lucrarea sa principală este cunoscuta Opéra Garnier (numită și Palais Garnier), construită între anii 1861 - 1874 în manieră neo-baroc - foto (Charles Garnier in 1868 (lithograph after a painting by Paul Baudry)): ro.wikipedia.org

Charles Garnier in 1868 (lithograph after a painting by Paul Baudry – foto: ro.wikipedia.org

Charles Garnier (n. 6 noiembrie 1825, Paris — d. 3 august 1898, Paris), arhitect francez al istorismului. Lucrarea sa principală este cunoscuta Opéra Garnier (numită și Palais Garnier), construită între anii 1861 – 1874 în manieră neo-baroc.

 

6 noiembrie 1835 - S-a născut celebrul criminalist Cesare Lombroso, medic si antropolog italian precursor al criminologiei moderne (autorul lucrarii „Omul criminal”) ; (d. 19 octombrie 1909)

Ezechia Marco Lombroso, cunoscut ca Cesare Lombroso (n. 6 noiembrie 1835 - d. 19 octombrie 1909), a fost un criminolog și medic italian. A fost fondator al Școlii Italiene Pozitiviste de Criminologie - foto: ro.wikipedia.org

Ezechia Marco Lombroso - foto: ro.wikipedia.org

Ezechia Marco Lombroso, cunoscut ca Cesare Lombroso (n. 6 noiembrie 1835 – d. 19 octombrie 1909), a fost un criminolog și medic italian. A fost fondator al Școlii Italiene Pozitiviste de Criminologie Este cunoscut pentru teoria pe care a elaborat-o în domeniul criminologiei și care a avut la bază darwinismul social și pozitivismul lui Auguste Comte. Astfel, considera criminalul ca având înnăscută tendința spre infracțiune și care poate fi observabilă în cadrul trăsăturilor fizice ale feței. Ulterior, această teorie avea să fie contestată, fiind infirmată de rezultatele științifice.

 

6 noiembrie 1836 - A decedat regele Carol al X- lea al Franţei; (n. 1757).

Carol al X-lea al Franței (n. 9 octombrie 1757 – d. 6 noiembrie 1836) a fost rege al Franței și al Navarrei între 1824 și 1830 - Portrait by François Gérard (1825) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Carol al X-lea al Franței – Portrait by François Gérard (1825) – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Carol al X-lea al Franței (n. 9 octombrie 1757 – d. 6 noiembrie 1836) a fost rege al Franței și al Navarrei între 1824 și 1830.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

6 noiembrie 1844 - Este adoptată prima constituţie a Republicii Dominicane.

 

6 noiembrie 1851 - S-a născut Charles Dow, jurnalist si economist american, cel care a folosit pentru prima data indicii bursieri; “Indicele Dow” (d. 04.12.1902).

 

6 noiembrie 1854 - S-a născut compozitorul american John Philip Sousa ; (d. 6 martie 1932).

John Philip Sousa (n. 6 noiembrie 1854 - d. 6 martie 1932), important compozitor american al epocii romantice târzii, cunoscut și pentru marșurile americane patriotice și militare. A fost supranumit Regele Marșului - foto (Sousa in 1900): en.wikipedia.org

Sousa in 1900 – foto: en.wikipedia.org

John Philip Sousa (n. 6 noiembrie 1854 – d. 6 martie 1932), important compozitor american al epocii romantice târzii, cunoscut și pentru marșurile americane patriotice și militare. A fost supranumit Regele Marșului. S-a născut la Washington, D.C. din părinți de descendență portugheză și germană. Și-a început educația muzicală cântând la vioară de la vârsta de șase ani. Către 1875 a învățat să cânte la toate instrumentele de suflat. A fost căsătorit și a avut trei copii. A murit la vârsta de 77 ani în Pennsylvania, dar a fost înmormântat tot în Washington.

 

6 noiembrie 1856 - S-a născut Marele Duce Nicolae Nicolaevici al Rusiei (d. 1929)

Marele duce Nicolai Nicolaevici (cel Tânăr) Romanov (6 noiembrie 1856 – 5 ianuarie 1929), general rus din timpul primului război mondial.

 

6 noiembrie 1860 - Abraham Lincoln este ales al 16-lea președinte al SUA, primul republican care deține această funcție.

„Candidatul Traversă” - candiatura lui Lincoln din 1860 descrisă ca fiind susținută de chestiunea sclaviei - un sclav în stânga, și de organizația de partid (în dreapta) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

„Candidatul Traversă” – candiatura lui Lincoln din 1860 descrisă ca fiind susținută de chestiunea sclaviei – un sclav în stânga, și de organizația de partid (în dreapta) – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Abraham Lincoln (n. 12 februarie 1809, Hodgenville, Kentucky, SUA – d. 15 aprilie 1865, Washington, D.C., SUA), al șaisprezecelea președinte al Statelor Unite ale Americii, funcție pe care a exercitat-o începând cu luna martie 1861 și până la asasinarea sa în aprilie 1865. Lincoln a condus Statele Unite în timpul Războiului Civil—cel mai sângeros conflict al său, dar și cea mai mare criză morală, constituțională și politică. Prin aceasta, el a conservat Uniunea, a abolit sclavia, a întărit guvernul federal și a modernizat economia.

La 6 noiembrie 1860, Lincoln a fost ales al 16-lea președinte al Statelor Unite, învingându-i pe democratul Stephen A. Douglas, pe John C. Breckinridge care candida din partea democraților din Sud, și pe John Bell de la noul Partid Uniunea Constituțională⁠. A fost primul președinte dat de Partidul Republican. Victoria sa s-a datorat în întregime puternicei susțineri din Nord și din Vest; în 10 din cele 15 state sclavagiste nu a apărut pe niciun buletin de vot, și a câștigat doar două din cele 996 de comitate din tot Sudul.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

6 noiembrie 1861 - Jefferson Davis a fost ales în funcția de președinte al Statelor Confederate ale Americii, stat efemer existent în timpul Războiului Civil American.

Jefferson Finis Davis (n. 3 iunie 1808 – d. 6 decembrie 1889) a fost un politician american care a servit ca preşedinte al Statelor Confederate ale Americii pentru întreaga sa istorie, între 1861 şi 1865, de-a lungul Războiului civil american - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Jefferson Davis – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Jefferson Finis Davis (n. 3 iunie 1808 – d. 6 decembrie 1889) a fost un politician american care a servit ca preşedinte al Statelor Confederate ale Americii pentru întreaga sa istorie, între 1861 și 1865, de-a lungul Războiului civil american.

După absolvirea școlii militare West Point, Davis a luptat în războiul mexicano-american în calitate de colonel al unui regiment de voluntari, fiind ulterior ministru de război al celui de-al 14-lea președinte american Franklin Pierce. Înainte, precum și după mandatul său de United States Secretary of War, Pierce a servit ca senator al Senatului Uniunii din partea statului Mississippi. În calitate de senator, el a fost împotriva secesiunii și credea că fiecare stat era suveran și avea dreptul incontestabil de a se retrage din Uniune.

In ianuarie 1861, Davis a demisionat din Senat, după ce a fost anunțat că statul Mississippi declarase că s-a separat de Uniune. În următoarea lună a fost numit provizoriu președinte al Statelor Confederale ale Americii. În luna noiembrie, a aceluiași an, a fost ales președinte pentru un mandat de șase ani. În timpul mandatului său, Davis nu a găsit o strategie de a învinge Uniunea mai mare, mai populată și mai dezvoltată din punct de vedere industrial. Insistența lui Davis în ceea ce privește independența, chiar și în fața evidente a înfrângerii, a prelungit războiul.

După ce a fost capturat în 1865, Davis a fost acuzat de trădare, și, deși nu a fost judecat, i s-a retras dreptul de a candida. Această limitare a fost ridicată în anul 1978, după 89 de ani de la moartea sa. Deși nu a fost dezonorat, după razboi el a fost înlocuit în inimile sudiștilor cu generalul Confederației, Robert E. Lee.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

6 noiembrie 1861 - S-a născut in Canada James Naismith, inventatorul baschetului.

James A. Naismith, (n. 6 noiembrie 1861 – 28 noiembrie 1939), pedagog, medic, preot prezbiterian și antrenor canadian, inventatorul jocului de baschet, primul care a introdus casca de protecție în fotbalul american și primul antrenor care a ansamblat și condus o echipă de baschet formată din 5 (cinci) jucători - foto: ro.wikipedia.org

James A. Naismith – foto: ro.wikipedia.org

James A. Naismith, (n. 6 noiembrie 1861 – 28 noiembrie 1939), pedagog, medic, preot prezbiterian și antrenor canadian, inventatorul jocului de baschet, primul care a introdus casca de protecție în fotbalul american și primul antrenor care a ansamblat și condus o echipă de baschet formată din 5 (cinci) jucători.

A creat popularul joc in 1891 la cererea sefului Departamentului de Educatie Fizica al Springfield College din statutul american Massachusetts, avand la dispozitie doua saptamani pentru a inventa un joc de echipa in sala, care sa ofere elevilor posibilitatea de a face miscare si in timpul iernii. Misiunea nu a fost usoara pentru Naismith, dar pe ultima suta de metri I-a venit ideea sa creeze un joc simplu, cu numai 13 reguli, care sa implice aruncarea mingii la un cos suspendat.

La inceput mingea era cea folosita pentru jucul de fotbal. Abia in 1893, s-a folosit o minge de dimensiuni mai mari, precum si modelul de cos folosit azi, confectionat dintr-un inel de fier pe care era prinsa o plasa. Fara sa fie nevoie de multa mediatizare, sportul a inceput sa aiba rapid succes, profesorii de educatie fizica incurajandu-si elevii sa il practice.

Cu toatea acestea a fost nevoie de timp pana baschetul sa devina din activitate recreationala sport, insa datorita popularitatii sale in 1936 a devenit sport olimpic. Numele lui Naismith a fost inclus in 1959 in Basketball Hall of Fame. A decedat in ziua de 28 noiembrie 1939.

 

6 noiembrie 1865 - S-a născut patologul scotian, William Boog Leishman, fost director general al serviciilor medicale ale armatei britanice, intre anii 1923 – 1926. A fost descoperitorul vaccinului contra febrei tifoide; (d. 02.06.1926).

 

6 noiembrie 1880 - S-a născut Robert Musil, romancier austriac (d. 1942)

Robert Mathias Edler von Musil (n. 6 noiembrie 1880, Klagenfurt am Wörthersee, Austria – d. 15 aprilie 1942, Geneva, Geneva, Elveția) a fost un scriitor austriac - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Robert Musil – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Robert Mathias Edler von Musil (n. 6 noiembrie 1880, Klagenfurt am Wörthersee, Austria – d. 15 aprilie 1942, Geneva, Geneva, Elveția) a fost un scriitor austriac. Capodopera care l-a și consacrat în spațiul literar și cultural german, Omul fără însușiri (germ. Der Mann ohne Eigenschaften, 1930-1933), l-a plasat printre cei mai importanți romancieri ai secolului XX, alături de Marcel Proust (În căutarea timpului pierdut) și James Joyce (Ulise).
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; en.wikipedia.org

 

6 noiembrie 1883 - Tratatul de aderare a României la Tripla Alianță (româno-austro-ungar) a fost ratificat de regele Carol I.

The Triple Alliance in 1913 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

The Triple Alliance in 1913 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Tripla Alianță sau Puterile Centrale, cum mai este cunoscută, a fost încheiată între Germania, Austro-Ungaria și Italia, astfel luând naștere una dintre cele mai faimoase alianțe din întreaga istorie. Alianța a fost încheiată la inițiativa cancelarului Otto von Bismarck (“cancelarul de fier” al Germaniei), fiind, inițial, una de ordin defensiv, adică doar în cazul în care Franța ar fi atacat pe unul din membrii acesteia, ceilalți ar fi fost nevoiți să intervină și să declare război Franței.

La baza acestei alianțe stă tratatul secret negociat de von Bismarck cu Austro-Ungaria în 1879, care sporea puterea în zonă a celor două state. Austro-Ungaria câștiga un aliat puternic în lupta de rezistență dusă împotriva expansionismului rusesc, iar Germania devenea și mai puternică în cadrul eventualelor conflicte cu Franța, refăcută după încheierea războiului din 1870-1871.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

6 noiembrie 1888 - Benjamin Harrison a fost ales cel de-al douăzeci și treilea președinte al Statelor Unite ale Americii.

Benjamin Harrison (n. 20 august 1833 - d. 13 martie 1901) a fost cel de-al douăzeci și treilea președinte al Statelor Unite ale Americii, în funcție pentru un singur mandat între 1889 și 1893 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Benjamin Harrison – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Benjamin Harrison (n. 20 august 1833 – d. 13 martie 1901) a fost cel de-al douăzeci și treilea președinte al Statelor Unite ale Americii, în funcție pentru un singur mandat între 1889 și 1893. Originar din statul Indiana, Harrison a fost înaintea mandatului prezidențial senator de Indiana. Benjamin Harrison este nepotul președintelui William Henry Harrison. A participat la Războiul civil în calitate de colonel de infanterie, pentru scurt timp și general de brigadă. A câștigat mandatul prezidențial prin voturile electorilor, deși a pierdut alegerile populare.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

6 noiembrie 1893 - A încetat din viaţă compozitorul rus Piotr Ilici Ceaikovski (balet: “Lacul lebedelor”, “Spărgătorul de nuci”, “Frumoasa din pădurea adormită”; opere: “Evgheni Oneghin”, “Mazepa”, “Dama de pică” etc) ; (n.07.05.1840).

Piotr Ilici Ceaikovski, în limba rusă Пётр Ильи́ч Чайко́вский, (n. 25 aprilie, pe stil nou 7 mai 1840, Kamsko-Wotkinski Sawod, azi orașul Ceaikovski - d. 25 octombrie, pe stil nou 6 noiembrie 1893, Sankt Petersburg), compozitor rus. A alcătuit simfonii, concerte, opere, balete și muzică de cameră. Unele dintre acestea fac parte din repertoriul clasic al multor concerte populare și teatre muzicale  - foto (Ceaikovski în 1874): cersipamantromanesc.wordpress.com

Ceaikovski în 1874 – foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Piotr Ilici Ceaikovski, în limba rusă Пётр Ильи́ч Чайко́вский, (n. 25 aprilie, pe stil nou 7 mai 1840, Kamsko-Wotkinski Sawod, azi orașul Ceaikovski – d. 25 octombrie, pe stil nou 6 noiembrie 1893, Sankt Petersburg), compozitor rus. A alcătuit simfonii, concerte, opere, balete și muzică de cameră. Unele dintre acestea fac parte din repertoriul clasic al multor concerte populare și teatre muzicale.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; www.agerpres.ro; en.wikipedia.org

 

6 noiembrie 1905 - La Pittsburgh a fost deschis primul cinematograf permanent din SUA, numit „Nickel Odeon”, deoarece intrarea se făcea pe baza unei monede de nichel de 5 cenţi; zilnic, de la 8 la 24, se prezentau spectacole de 20 de minute. Într–un singur an vor apărea peste o mie de asemenea săli.

 

6 noiembrie 1914 - S-a născut Alexandru Mitru, prozator român (d. 1989)

Alexandru Mitru (n. 6 noiembrie 1914, Craiova, România – d. 19 decembrie 1989, Bucureşti, RS România) a fost un prozator român, autor de literatură pentru copii şi tineret - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Alexandru Mitru – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Alexandru Mitru (n. 6 noiembrie 1914, Craiova, România – d. 19 decembrie 1989, București, RS România) a fost un prozator român, autor de literatură pentru copii și tineret. Printre scrierile sale se numără Legendele Olimpului și volumul de povești Căciula fermecată. Legendele Olimpului, ciclu de povestiri inspirate din miturile grecilor, au jucat un rol însemnat în apropierea publicului tânăr din România de bazele gândirii și de istoria mitică a Greciei Antice.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; www.agerpres.ro

 

6 noiembrie 1917 - A izbucnit Revoluția Bolșevică din Rusia – Revoluția din Octombrie (25 octombrie s.v. / 7 noiembrie s.n 1917)

Revoluția din Octombrie (25 octombrie s.v. / 7 noiembrie s.n 1917) (Red Guards at Vulkan factory in 1917) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Revoluția din Octombrie (25 octombrie s.v. / 7 noiembrie s.n 1917) (Red Guards at Vulkan factory in 1917) – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Evenimentul istoric cunoscut ca Revoluția din Octombrie sau Revoluția bolșevică, a fost lovitura de stat prin care bolșevicii au preluat puterea cu forța de la guvernul lui Kerenski, și care a inaugurat a doua fază a Revoluției Ruse din 1917. Lovitura de stat a fost organizată de bolșevici sub conducerea lui Vladimir Ilici Lenin și este considerată a fi prima revoluție comunistă din secolul al XX-lea (deși, strict cronologic vorbind, este a doua, ea având loc după revoluția bolșevică reușită de la Tallin, prin care bolșevicii estoni conduși de Jaan Anvelt capturează puterea cu două zile înaintea revoluției bolșevicilor ruși la Petrograd, social-democrații radicali estonieni pierzând-o mai târziu, datorită invaziei armatelor kaiserului), revoluție bazată pe ideile lui Karl Marx. Cele mai importante activități revoluționare au fost controlate de Comitetul Militar Revoluționar al Sovietului din Petrograd.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

6 noiembrie 1917 - În Primul Război Mondial, armata canadiană a ocupat orașul Passchendaele de lângă Ypres, Belgia.

Bătălia de la Passchendaele - A treia bătălie de la Ypres (31 iulie – 6 noiembrie 1917) - Parte din Frontului de Vest din Primul Război Mondial - Tunari australieni pe o potecă din scânduri în pădurea Château de lângă Hooge, 29 octombrie 1917. Foto: Frank Hurley - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bătălia de la Passchendaele – A treia bătălie de la Ypres (31 iulie – 6 noiembrie 1917) – Parte din Frontului de Vest din Primul Război Mondial – Tunari australieni pe o potecă din scânduri în pădurea Château de lângă Hooge, 29 octombrie 1917. Foto: Frank Hurley – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Bătălia de la Passchendaele (31 iulie – 6/10 noiembrie 1917) a fost una din marile bătălii ale Primului Război Mondial, având loc între iulie şi noiembrie 1917. Într-o serie de operaţiuni, trupele Antantei sub comandă britanică au atacat armata germană. Bătălia a avut ca obiectiv controlul asupra satului Passchendaele (astăzi, Passendale) de lângă oraşul Ypres din Flandra de Vest, Belgia.

Obiectivele apărătorilor erau „uzarea inamicului” şi „asigurarea coastei belgiene şi conectarea cu frontiera olandeză”. Haig se aştepta la trei faze, capturarea dealurilor Passchendaele, înaintarea spre Roulers şi Operaţiunea Hush — o debarcare de amfibii combinată cu un atac de-a lungul coastei de la Nieuport. Ofensiva a servit şi la distragerea atenţiei armatei germane de la francezii din Aisne, care sufereau din cauza revoltelor soldaţilor.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

6 noiembrie 1918 - A fost creat în Lublin sub conducerea socialistuui Ignacy Daszyński, Guvernul Provizoriu al Republicii Polonia. La 10 noiembrie, Józef Piłsudski, recent eliberat din închisoare de autoritățile germane de la Magdeburg, a revenit la Varșovia. În ziua următoare, datorită popularității sale și a sprijinului din partea majorității partidelor politice, Consiliul a numit pe Piłsudski, comandant șef al forțelor armate poloneze.

 

6 noiembrie 1919 - S-a născut Christoph Probst, membru al grupului de rezistenţă antinazist “Trandafirul Alb”. A murit executat in ziua de 22.02.1943.

 

6 noiembrie 1921 - Gruparea lui Pantelimon Halippa a convocat la Chişinău un Congres al Partidului Ţărănesc Basarabean, la care n-a participat gruparea lui Ion Inculeţ, iar A. Crihan, a fost împuternicit să facă o declaraţie din partea acestei grupări. Congresul a pledat pentru fuziunea cu Partidul Ţărănesc din vechiul Regat.

 

6 noiembrie 1925 - A murit impăratul Khai Định al Vietnamului; (n. 8 octombrie 1885). A domnit doar nouă ani intre 1916-1925.

 

6 noiembrie 1936 - S-a născut in stul Clocusna, judetul Hotin, regatul Romania, Emil Loteanu, regizor de film, scenarist şi poet din Republica Moldova; (m. 18 aprilie 2003).

Emil Loteanu (n. 6 noiembrie 1936, Clocuşna, judeţul Hotin, Regatul României, astăzi în raionul Ocniţa, Republica Moldova - d. 18 aprilie 2003, Moscova, Rusia) a fost un actor, regizor, scenarist, poet şi scriitor moldovean. Printre filmele regizate de el amintim Poienile roşii (1966), Lăutarii (1971), Şatra (1975), Gingaşa şi tandra mea fiară (1978), Anna Pavlova (1983) şi Luceafărul (1986). A fost declarat drept „cel mai bun regizor al secolului XX din cinematografia moldovenească” - foto: ro.wikipedia.org

Emil Loteanu – foto: ro.wikipedia.org

Emil Loteanu (n. 6 noiembrie 1936, Clocuşna, judeţul Hotin, Regatul României, astăzi în raionul Ocniţa, Republica Moldova – d. 18 aprilie 2003, Moscova, Rusia) a fost un actor, regizor, scenarist, poet şi scriitor moldovean. A debutat în cinematografie în anul doi de studenție, semnând scenariul și regia la filmele documentare de scurt metraj Hora mare (1959), Amintiri din copilărie (1960), Piatra, timpul, cântecul (1961). Emil Loteanu este autorul a peste 20 de filme, la realizarea cărora a participat atât prin regizarea lor, cât și prin scrierea de scenarii.

Printre filmele regizate de el amintim Poienile roşii (1966), Lăutarii (1971), Şatra (1975), Gingaşa şi tandra mea fiară (1978), Anna Pavlova (1983) şi Luceafărul (1986). A devenit popular in Romania cu filmele de lung metraj Poienile roșii (1966), Lăutarii (1971) si Șatra (Mosfilm, 1975). A fost declarat drept „cel mai bun regizor al secolului XX din cinematografia moldovenească

 

6 noiembrie 1938 - S-a născut Dumitru Rusu, pictor român, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România.

 

6 noiembrie 1940 - S-a născut Mihai Zamfir, istoric literar, prozator, critic literar român (“Introducere în opera lui Al. Macedonski”, “Gândirea românească în epoca paşoptistă”).

 

6 noiembrie 1943 - S-a născut Petre Geambaşu, solist vocal de muzica usoara si instrumentist roman (chitară, pian).

 

6 noiembrie 1943 - Al Doilea Război Mondial: Armata Rosie Sovietica recucereste orasul Kiev. Înainte de a se retrage, germanii distrug cele mai multe dintre obiectivele strategice importante ale oraşului.

 

6 noiembrie 1944 - S-a născut Ioan Robu, arhiepiscopul romano-catolic de București, membru de onoare al Academiei Române.

 

6 noiembrie 1946 - S-a născut actrita americana Sally Field.

Sally Field (n.6 noiembrie 1946) este o actriţă americană de film laureată a premiilor Oscar şi Globul de Aur - in imagine, Sally Field in 1981 - foto: en.wikipedia.org

Sally Field in 1981 – foto: en.wikipedia.org

Sally Field (n.6 noiembrie 1946) este o actriţă americană de film laureată a premiilor Oscar şi Globul de Aur.

 

6 noiembrie 1947 - S-a născut criticul literar român Alex Ștefănescu („Dialog în bibliotecă”); (n.Lugoj).

 

6 noiembrie 1947 - În cadrul ședinței Consiliului de Miniștri, se anunță demisia miniștrilor aparținând PNL, aripa Tătărescu.

 

6 noiembrie 1952 - S-a născut scriiorul american Michael Cunningham. A castigat in 1998 Premiul Pulitzer pentru fictiune.

 

 

 

6 noiembrie 1962 - Adunarea Getnerală a ONU a condamnat printr-o rezoluţie regimul de segregare rasială -apartheid- din Africa de Sud.

 

6 noiembrie 1964 - A murit Hans von Euler-Chelpin, chimist german (n. 1873)

Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin (n. 15 februarie 1873, Augsburg, Bavaria, Imperiul German – d. 6 noiembrie 1964, Stockholm, Suedia) a fost un chimist german, laureat al Premiului Nobel pentru chimie (1929) - Euler-Chelpin, May 1934 - foto preluat de pe en.wikipedia.org

 Euler-Chelpin, May 1934 – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin (n. 15 februarie 1873, Augsburg, Bavaria, Imperiul German – d. 6/7 noiembrie 1964, Stockholm, Suedia) a fost un chimist german, laureat al Premiului Nobel pentru chimie (1929).
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

6 noiembrie 1965 - Cuba comunista şi Statele Unite cad de acord în mod oficial să înfiinteze un pod aerian pentru cubanezii care doresc să se stabileasca în Statele Unite. Pina in 1971, 250.000 de cubanezi si-au parasit tara.

 

6 noiembrie 1970 - S-a născut actorul american Ethan Hawke.

 

6 noiembrie 1976 - A murit Ilie Lazăr, jurist și politician român (n. 1895)

Ilie Lazăr (n. 12 decembrie 1895, Giulești, județul Maramureș - d. 6 noiembrie 1976, Cluj) a fost un jurist și om politic român, fruntaș al Partidului Național Țărănesc în perioada interbelică și garda de corp a lui Iuliu Maniu - foto preluat de pe www.memorialsighet.ro

Ilie Lazăr - foto preluat de pe www.memorialsighet.ro

Ilie Lazăr (n. 12 decembrie 1895, Giulești, județul Maramureș – d. 6 noiembrie 1976, Cluj) a fost un jurist și om politic român, fruntaș al Partidului Național Țărănesc în perioada interbelică și garda de corp a lui Iuliu Maniu.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

6 noiembrie 1984 - Ronald Reagan este reales în funcția de președinte al SUA, învingându-l pe candidatul democrat Walter F. Mondale.

Ronald Wilson Reagan, cunoscut mai ales ca Ronald Reagan, (n. 6 februarie 1911, Tampico, Illinois - d. 5 iunie 2004, Los Angeles, California) cel de-al patruzecilea președinte al Statelor Unite ale Americii  foto: ro.wikipedia.org

Ronald Reagan - foto: ro.wikipedia.org

Ronald Wilson Reagan, cunoscut mai ales ca Ronald Reagan, (n. 6 februarie 1911, Tampico, Illinois – d. 5 iunie 2004, Los Angeles, California) cel de-al patruzecilea președinte al Statelor Unite ale Americii.

 

6 noiembrie 1988 - A decedat in Bucuresti acad. prof. univ. dr. doc. Theodor V. Ionescu (n. 8 februarie 1899 in Dorohoi, județul Botoșani), fizician și inventator român care a făcut descoperiri remarcabile în fizica plasmei, fizica ionosferei, cuplaje de ioni cu electroni în plasme dense, maseri, amplificare cu magnetroni,efectul Zeeman, efecte legate de fuziunea nucleară controlată, mecanisme cuantice ale emisiei în plasme fierbinți.

Theodor V. Ionescu (n. 8 februarie 1899, Dorohoi, județul Botoșani - d. 6 noiembrie 1988, București), fizician și inventator român - foto: ro.wikipedia.org

Theodor V. Ionescu - foto: ro.wikipedia.org

Theodor V. Ionescu (n. 8 februarie 1899, Dorohoi, județul Botoșani – d. 6 noiembrie 1988, București), fizician și inventator român.

 

6 noiembrie 1993 - Federico Mayor Zaragoza a fost reales pentru încă şase ani în funcţia de director al UNESCO.

 

6 noiembrie 1993 - A murit istoricul literar Alexandru Piru (“Literatura româna veche”, “Istoria literaturii române de la început pina astazi”); (n.22.08.1917).Se pare ca familia sa a avea o ascendenţă aromână.

Alexandru Piru (n. 22 august 1917, jud. Bacău - d. 1993, Bucureşti) a fost un critic şi istoric literar român, profesor de literatură la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti. A fost senator român în legislatura 1990-1992 ales în Bucureşti pe listele partidului FSN - foto: ro.wikipedia.org

Alexandru Piru - foto: ro.wikipedia.org

Alexandru Piru (n. 22 august 1917, Mărgineni, Bacău – d. 1993, București) a fost un critic și istoric literar român, profesor de literatură la Facultatea de Litere a Universității din București. A fost senator român în legislatura 1990-1992 ales în București pe listele partidului FSN. În cadrul activității sale parlamentare, Alexandru Piru a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Statul Israel, Republica Populară Chineză și Republica Franceză-Senat.

A fost unul dintre asistenții lui George Călinescu, alături de Dinu Pillat și Adrian Marino, până la „radierea” (îndepărtarea) acestuia din Facultate, și a îngrijit re-editarea monumentalei Istorii a literaturii române de la origini și pînă în prezent, semnând prefața ediției a doua, publicată în 1982 de Editura Minerva.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; www.agerpres.ro; en.wikipedia.org

 

6 noiembrie 1999 - În cadrul unui referendum constituțional, australienii resping cu 54% din voturi , instaurarea republicii in aceasta țara.

 

6 noiembrie 2005 - A decedat scriitorul, scenaristul si politicianul român Petre Salcudeanu; ( d. 6 noiembrie 2005).

Petre Sălcudeanu (n. 8 septembrie 1930 - d. 6 noiembrie 2005), scriitor, scenarist de film și om politic român - foto: jurnaluldedrajna.ro

Petre Sălcudeanu - foto: jurnaluldedrajna.ro

Petre Sălcudeanu (n. 8 septembrie 1930 – d. 6 noiembrie 2005), scriitor, scenarist de film și om politic român. A absolvit Facultatea de Critică și Literatură din Moscova și Facultatea de Filozofie din București si a ocupat funcția de ministru al Culturii din România în anul 1993 și a fost un membru fondator al Uniunii Scriitorilor din Romania. Romanul sau Biblioteca din Alexandria i-a adus Premiul Uniunii Scriitorilor și al Academiei Romane. Este creatorul personajului de ficțiune Bunicul, ce figureaza ca protagonist al unei serii de romane polițiste pe teme criminalistice.

 

6 noiembrie 2012 - A decedat patriarhul Maxim al Bulgariei; (n. 1914).

 

6 noiembrie 2020 - La Ordinea Zilei

La ordinea zilei – 6 noiembrie 2020

Arafat: Guvernul a adoptat noi măsuri care vor fi aplicate la nivel naţional, începând de luni

foto preluat de pe www.agerpres.ro

 

Sărbătorile Zilei de 6 Noiembrie

Ortodoxe – Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia

Greco-catolice – Sf. aep. Pavel Mărturisitorul

Romano-catolice – Sf. Leonard, pustnic

 

Ziua internaţională pentru prevenirea exploatării mediului în timpul războaielor şi conflictelor armate (ONU)

La 5 noiembrie 2001, Adunarea Generală a ONU a hotărât, prin Rezoluţia 56/4, marcarea la 6 noiembrie, în fiecare an, a Zilei internaţionale pentru prevenirea exploatării mediului în timpul războaielor şi conflictelor armate (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict).
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Guvernul a adoptat noi măsuri care vor fi aplicate la nivel naţional, începând de luni

Guvernul a adoptat joi seara o hotărâre şi o ordonanţă de urgenţă care prevăd noi măsuri la nivel naţional pentru limitarea răspândirii cazurilor de COVID-19 şi care urmează să intre în vigoare de luni, pentru o perioadă de 30 de zile, a declarat, vineri, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Ieri au fost adoptate la Guvern un proiect de hotărâre de Guvern şi un proiect de ordonanţă de urgenţă. Bineînţeles, sub rezerva observaţiilor care urmează să vină de la Consiliul Legislativ, dacă vor fi observaţii, dacă nu, atunci ele vor intra în vigoare începând cu ziua de luni. La finalul celor 30 de zile urmează să se facă o nouă evaluare şi, bineînţeles, să fie adaptate măsurile în baza rezultatelor pe care le vom avea“, a informat Arafat.

El a precizat că, potrivit noilor reglementări, masca de protecţie sanitară trebuie purtată şi în spaţiile deschise, indiferent de incidenţa COVID-19, iar magazinele se vor închide la ora 21,00.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Parlamentare2020/ Începe campania electorală; măsuri speciale – în pandemie

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din acest an începe vineri şi se va încheia pe data de 5 decembrie, la ora 7,00. În străinătate, alegerile parlamentare se vor desfăşura în zilele de 5 şi 6 decembrie, iar pe teritoriul României în ziua de 6 decembrie, între orele 7,00 şi 21,00. La fel ca la alegerile locale, campania electorală pentru scrutinul parlamentar se desfăşoară cu măsuri speciale, impuse de pandemia de coronavirus.

Astfel, în cazul evenimentelor/ întrunirilor desfăşurate în spaţiu închis a fost impusă limita de participanţi la maximum 20, iar în cazul celor care au loc în aer liber – la maximum 50. În ceea ce priveşte acţiunile desfăşurate pe stradă, s-a impus limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, iar în cazul acţiunilor din uşă în uşă – limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

 

Coronavirus: Germania înregistrează un nou record de cazuri, cu 21.506 de contagieri în 24 de ore

Germania a înregistrat un nou maxim de contagieri depăşind 20.000 de cazuri confirmate cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, în timp ce numărul deceselor a ajuns la 166, conform datelor publicate de Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor infecţioase (RKI), citate de EFE.

Autorităţile sanitare au raportat 21.506 noi cazuri într-o singură zi, astfel încât numărul total al infectărilor confirmate în întreaga ţară a crescut la 619.089 de la depistarea primului caz la sfârşitul lunii ianuarie, iar bilanţul total al deceselor a ajuns la 11.096 de morţi.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Coronavirus: Peste 12 milioane de cazuri raportate în Europa, dintre care aproape 300.000 de decese (AFP)

 

Coronavirus: Explozie de contagieri în SUA, cu un record de 123.085 de cazuri în 24 de ore

Statele Unite au atins joi cifra de 9.600.324 de cazuri confirmate de infectare cu SARS-CoV-2 şi 234.876 de decese provocate de COVID-19, potrivit unui bilanţ independent al Universităţii Johns Hopkins, relatează vineri EFE. Potrivit bilanţului de la ora locală 20:00 (01:00 GMT vineri), s-au înregistrat cu 1.226 mai multe decese decât joi şi 123.085 noi contagieri, doborând astfel recordul de cazuri înregistrat pentru a doua zi consecutivă.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Marea Britanie: Peste 100 de arestări la Londra pentru încălcarea noilor restricţii

Poliţia londoneză a anunţat joi seară că a arestat 104 persoane în capitala britanică pentru încălcarea măsurilor de izolare dispuse pentru limitarea transmiterii coronavirusului, transmite Reuters. Oamenii s-au adunat în centrul Londrei în pofida noilor restricţii.

‘În această seară, o mulţime de oameni au ales să ignore noile reglementări, să se comporte iresponsabil şi să se întâlnească într-un mod periculos. Mai multe de 100 dintre aceste persoane au fost arestate şi vor trebui să se confrunte cu consecinţele faptelor lor’, a transmis poliţia metropolitană. ‘Ne aşteptăm ca numărul de arestări să crească pe măsură ce operaţiunile poliţiei continuă pe parcursul nopţii’, a adăugat aceeaşi sursă.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Furtuna Eta a provocat noi inundaţii în America Centrală, cel puţin 27 de persoane şi-au pierdut viaţa

Furtuna Eta a provocat joi noi inundaţii în America Centrală, unde bilanţul deceselor a ajuns la cel puţin 27, deşi autorităţile estimează că ar putea fi mult mai mare, informează DPA. Eta a atins ţărmul cu puterea unui uragan marţi, pe teritoriul Nicaragua, după care a pătruns în Honduras miercuri, retrogradată la rangul de depresiune tropicală.

Cele 27 de decese au fost înregistrate în Honduras, Guatemala, Panama, Costa Rica şi Nicaragua. Preşedintele Guatemalei, Alejandro Giammattei, a spus că alte 50 de persoane e posibil să-şi fi pierdut viaţa după ce 25 de case s-au prăbuşit sub o alunecare masivă de teren produsă în San Cristobal Verapaz, în regiunea centrală a ţării.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

Ştirile zilei – 6 noiembrie 2020

Revista Presei din 6 noiembrie

 

citit si:

- Evenimentele Zilei de 6 noiembrie în Istorie

- Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului