Articole

Tudor Vladimirescu (1780 – 1821)

Tudor Vladimirescu (portret făcut de Theodor Aman după moartea lui Tudor și bazat pe mărturiile Pandurilor)

foto preluat de pe basilica.ro
articole preluate de pe: ro.wikipedia.orgcertitudinea.rohistoria.ro

 

Tudor Vladimirescu (n. 1780, Vladimir – d. S.V. 7 iunie 1821 Târgoviște) a fost o figură emblematică pentru istoria Țării Românești la începutul secolului al XIX-lea, fiind conducătorul Revoluției de la 1821 și al pandurilor.

 

Biografie

S-a născut în satul Vladimiri (Gorj), într-o familie de moșneni. A învățat carte și limba greacă în casa boierului aromân Ioniță Glogoveanu, din Craiova, care a făcut din inteligentul și destoinicul băiat administrator de moșie și care l-a întrebuințat în afacerile de negoț, mai ales la exportul de vite.

Tudor Vladimirescu și-a constituit o avere prin cumpărare de pământ, făcând comerț pe cont propriu. S-a emancipat din slujba lui Glogoveanu intrând în rândurile pandurilor – armată cu obligații semipermanente – și participă la războiul ruso-turc din 1806 – 1812, recompensat de oficialitățile ruse cu ordinul de cavalerie Ordinul Vladimir, clasa a III-a.

În 1806 a fost numit vătaf de plai la Cloșani, adică administrator al unui district de munte, funcție pe care o va deține până în 1820. În perioada 14 iunie-26 decembrie 1814 a efectuat o călătorie la Viena, în perioada Congresului de Pace de la Viena (1814-1815), pentru a lichida moștenirea soției lui Nicolae Glogoveanu (fiul lui Ioniță Glogoveanu), decedată la Viena, și pentru a-i aduce în țară fetița.

Cunoscător al limbii germane, Tudor Vladimirescu a putut să urmărească problemele politice care se dezbăteau în presă în capitala Imperiului Austriac. Întors în țară la începutul anului 1815, Tudor a aflat că garnizoana otomană din Ada-Kaleh, care cutreierase județele Mehedinți și Gorj, distrusese și gospodăria lui de la Cerneți și îi luase toate bucatele.

Prezent apoi în capitala țării pentru susținerea unui proces de moșie în fața Divanului, Tudor află de hotărârea Eteriei de a porni mișcarea de eliberare a Greciei. Considerând momentul prielnic pentru a ridica poporul la luptă, are unele discuții cu reprezentanții Eteriei pentru cooperare militară, pentru ca „pandurii să înlesnească trecerea lui Ipsilanti peste Dunăre“.

Tudor Vladimirescu (n. 1780, Vladimir, Vladimir, Gorj, România – d. 28 mai 1821, Târgovişte, Ţara Românească) a fost o figură emblematică pentru istoria Ţării Româneşti, de la începutul secolului al XIX-lea, fiind conducătorul Revoluţiei de la 1821, al pandurilor şi domn al Ţării Româneşti (portret făcut de Theodor Aman după moartea lui Tudor și bazat pe mărturiile Pandurilor) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Tudor Vladimirescu (portret făcut de Theodor Aman după moartea lui Tudor și bazat pe mărturiile Pandurilor) – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

Cererile norodului românesc (17 ianuarie 1821)

Cererile norodului românesc a fost un document cu caracter constituțional elaborat de Tudor Vladimirescu la 17 ianuarie 1821. În cele peste 30 de puncte ale acestui act, se evidenția scopul revoluției de la 1821, ca fiind acela de a se pune capăt amestecului puterilor străine în treburile interne ale țării, ca și realizarea unor reforme. Se insista asupra înființării unui stat obștesc, domn pământean, ales de cler și boieri.

Domnul țării să nu aducă cu înălțimea sa aicea în țară mai mulți boieri greci decât patru, adică un postelnic mare i un cămăraș i un portar și un grămatic mare.

Toate scaunele arhierești și toate mănăstirile țării să fie apărate cu totul de către călugări greci, rămâind pe sama țării, precum este legat și precum să coprinde în hatișeriful răposatului întru fericire împăratul sultan Selim din anul 1802.

Din șase dăjdii, care s-au întocmit de către măria sa domnul Caragea, două să lipsească cu totul, iar patru să rămâie după aceiași legătură socotindu-se pe trei luni, una.

Toate câte s-au întocmit și s-au făcut de către răposat întru fericire domnul Alexandru Șuțu să strice cu totul, și să rămâie toți streinii și toate cumpăniile precum s-au întocmit de către măria sa domnul Caragea; cum și toate ludile câte s-au mai adăogat pe la județe de către numitul domn Suțu să scază; iar anaforalile1 și întăririle ce s-au făcut de către acel domn asupra arătatelor madele2, în fața norodului, să arză toate; precum și oieritul și dijmăritul și vinăriciu, să nu fie slobod a să mai adăuga măcar un bănuț piste legătura ce s-au făcut de către domnul Caragea.[…]

Toate dregătoriile țării, atât cele politicești, cât și cele bisericești, de la cea mare până la cea mai mică, să nu să mai orânduiască prin dare de bani, pentru ca să poată lipsi jafurile din țară.

Asemenea și toate dările preoțești să scază, după cuviință. Și preoți cu dare de bani să nu mai facă, ci numai care va fi destoinic și unde face trebuință.

Zapcii prin plăși să nu fie slobod a să orândui câte doi, ci numai câte unul, și acela să fie pământean, și prin chezășie că nu va face jaf.

Caftane cu bani să înceteze cu totul de a să mai face, ci numai după slujbă.

Poslușnicii să lipsească cu totul, fiindcă este numai un catahrisis al țării și folos al jefuitorilor; precum și toți scutelnicii.

Dregătoria spătării cei mari, dimpreună cu toți dregătorii și toți slujitorii spătărești, să lipsească cu totul, fiindcă este de mare stricăciune țării, despre partea jafurilor, cu căpităniile lor cele spătărești.

Țara să fie volnică a-ș face și a ținea patru mii de ostași panduri cu căpeteniile lor și două sute arnăuți, scutiți de toate dările, și cu leafă ușoară, a cărora leafă să economisească din veniturile mănăstirilor.

Toate lefile streinilor să lipsească cu totul.

Toți dregători judecătoriilor și ai calemurilor să împuțineze, rămâind numai precum au fost în vechime; și lefile să le fie ușoare.

Asemenea și havaetu jălbilor și cărților de judecată să scază.

Prăvilniceasca Condică a domnului Caragea să lipsească cu totul, nefiind făcută cu voința a tot norodul; iar a domnului Ipsilant să rămâie bună și să urmeze.

(Documente privind istoria României. Răscoala din 1821, coord. A. Oțetea), I, București,

Tudor Vladimirescu trecand Oltul - foto preluat de pe agero-stuttgart.de

Tudor Vladimirescu trecand Oltul – foto preluat de pe agero-stuttgart.de

A semnat o înțelegere cu Comitetul de oblăduire prin care Tudor urma să ridice „norodul la arme“, având drept obiectiv înlăturarea regimului fanariot. Conținutul prea revoluționar al „Proclamației de la Padeș“ i-a speriat pe boieri, care trimit corpuri de oaste pentru a-l opri. Adresându-i-se lui Nicolae Văcărescu, unul dintre cei însărcinați cu înfrângerea oștirii pandurilor, Tudor arată că „pesemne dumneata pă norod cu al căror sânge s-au hrănit și s-au poleit tot neamul boieresc, îl socotești nimic, și numai pe jefuitori îi numeri patrie… Dar cum nu socotiți dumneavoastră că patria se cheamă poporul, iar nu tagma jefuitorilor“. Diplomat, Tudor asigură în permanență pașalele de la Dunăre și Poarta Otomană că poporul s-a revoltat din cauza „cumplitelor patimi ce suferă din partea unirii pământenilor boieri, cu cei după vremi trimiși domni și ocârmuitori acestui norod“.

 

Proclamația de la Padeș (23 ianuarie S.N./4 februarie 1821 S.V.)

“Cătră tot norodul omenesc din Bucureşti şi din celelalte oraşe şi sate ale Ţării Româneşti, multă sănătate!  Fraţilor lăcuitori ai Ţării Româneşti, veri de ce neam veţi fi!

Nici o pravilă nu opreşte pe om de a întâmpina răul cu rău! Şarpele, când îţi iasă înainte, dai cu ciomagul de-l loveşti, ca să-ţi aperi viaţa, care mai de multe ori nu să primejduieşte din muşcarea lui!

Dar pre bălaurii care ne înghit de vii, căpeteniile noastre zic, atât cele bisăriceşti, cât şi cele politiceşti, până când să-i suferim a ne suge sângele din noi? Până când să le fim robi?

Daca răul nu este primit lui Dumnezeu, stricătorii făcătorilor de rău bun lucru fac înaintea lui Dumnezeu! Că bun este Dumnezeu şi ca să ne asemănăm lui trebuie să facem bine! Iar acesta nu se face până nu să strică răul. Până nu vine iarna, primăvară nu se face!

Au vrut Dumnezeu să se facă lumină? Aceia s-au făcut, după ce au lipsit întunericul!
Vechilul lui Dumnezeu, prea puternicul nostru împărat, voieşte ca noi, ca nişte credincioşi ai lui, să trăim bine. Dar nu ne lasă răul, ce ni-l pun peste cap căpeteniile noastre!

Veniţi dar, fraţilor, cu toţii, cu rău să pierdem pe cei răi, ca să ne fie nouă bine! Şi să se aleagă din căpeteniile noastre cei care pot să fie buni. Aceia sunt ai noştri şi cu noi dimpreună vor lucra binele, ca să le fie şi lor bine, precum ne sunt făgăduiţi!

Nu vă leneviți, ci siliți dă veniți în grabă cu toții; care veți avea arme, cu arme, iar care nu veți avea arme, cu furci de fier și lănci; să vă faceți de grabă și să veniți unde veți auzi că se află adunarea cea orânduită pentru binele și folosul a toată țara.

Şi ce vă vor povățui mai marii Adunării aceia să urmați și unde vă vor chema ei acolo să mergeți. Că ne ajunge, fraților, atâta vreme de când lacrămile de pe obrazele noastre nu s-au uscat.

Şi iar să știți că nimenea dintre noi nu este slobod [...], ca să să atingă macar de un graunți, de binele sau de casa vreunui neguțător, oroșan sau țăran sau de al vreunui lăcuitor, decât numai binele și averile cele rău agonisite ale tiranilor boieri să să jertfească: însă al cărora nu vor urma nouă – precum sunt făgăduiți – numai al acelora să să ia pentru folosul de obște!”

Tudor Vladimirescu si pandurii sai la Bucuresti (1821) - foto preluat de pe historia.ro

Tudor Vladimirescu si pandurii sai la Bucuresti (1821) – foto preluat de pe historia.ro

 

Intrând în București în fruntea „adunării poporului“, este primit cu entuziasm de către masele populare din capitală. Preia de fapt, în primăvara anului 1821, conducerea țării, fiind numit de popor „Domnul Tudor“. Prezența lui Alexandru Ipsilanti la București în fruntea unei armate nedisciplinate, după ce acțiunea lui fusese dezavuată, ca și a românilor de altfel, de către Rusia, l-au pus într-o situație dificilă. Tudor îi cere conducătorului Eteriei să treacă Dunărea, așa cum promisese inițial, pentru ca Țara Românească să nu fie transformată în teatru de război.

Pe 21 martie 1821, Tudor Vladimirescu intra în Bucureşti, ţinând în mână o pâine mare, semn al păcii şi belşugului. Până pe 23 martie, a continuat tratativele cu boierii, finalizate cu două documente. În primul rând, mitropolitul ţării, episcopii de Argeş şi Buzău, împreună cu alţi 53 de dregători, îi dau lui Tudor o „carte de adeverire”, în care afirmă că: „pornirea dumnealui slugerului Teodor Vladimirescu nu este rea şi vătămătoare, nici în parte fiecăruia, nici patriei, ci folositoare şi izbăvitoare”.

La rândul său, Tudor dă un „jurământ” scris prin care se angajează să recunoască ca reprezentant legal al ţării „vremelnica ocârmuire” (practic, boierii rămaşi în Bucureşti), în care figura centrală era marele vistier Alexandru Filipescu-Vulpe. În realitate, „vremelnica ocârmuire” reprezenta aparenţa puterii, iar Tudor – realitatea ei. Sau, cum sugestiv nota cronicarul Dobrescu: „Tudor era poruncitor ţării”.

Mişcarea lui Tudor Vladimirescu (de fapt, un război, având în vedere strategia şi regulile militare după care s-a desfăşurat) începuse pe 23 ianuarie 1821 la Padeş, unde el a citit celebra proclamaţie. Pe 28 februarie, Tudor a părăsit tabăra de la Ţânţăreni, pornind în marş către Bucureşti. Între timp, cópii ale Prclamaţiei de la Padeş au fost trimise în toată Oltenia, fapt care a contribuit la o masivă adeziune a populaţiei la mişcarea iniţiată de el. În zilele de 16 şi 20 martie, înainte de intrarea sa “oficială” în Capitală, Tudor Vladimirescu a adresat locuitorilor Bucureştiului, acelaşi mesaj:

„Proclamaţia către bucureşteni” (16 martie 1821)

Către toţi locuitorii din oraşiul Bucureştilor, parte bisericească şi mirenească, boierească şi negustorească, şi către tot norodul.

Pricinile care m-au silit a apuca armele, sânt: pierderea privilegiurilor noastre şi jafurile cele nesuferite care le pătimea fraţii noştri. Mai naintea intrării mele în Bucureşti, cu cale am socotit să vă vestesc mai întâi ca din partea norodului uitare de istov celor mai nainte lucrate; şi să vă chiem pe toţi ca să vă uniţi cu norodul şi să lucraţi cu toţii dinpreună obşteasca fericire, făr’ de care norocire în parte nu poate fi.

Fraţilor! Câţi n-aţi lăsat să se stingă în inimile dv. sfânta dragoste cea către patrie, aduceţi-vă aminte că sunteţi părţi ale unui neam; şi că, câte bunătăţi aveţi, sânt resplătiri din partea neamului către strămoşii noştrii pentru slujbele ce au făcut. Ca să fim şi noi vrednici acestei cinstiri ale neamului, datorie netăgăduită avem să uităm patimele cele dobitoceşti şi vrăjbele care ne-au defăimat atât, încât să nu mai fim vrednici a ne numi neam. Să ne unim dar cu toţii, mici şi mari, şi ca nişte fraţi, fii ai unia maici, să lucrăm cu toţii împreună, fieştecare după destoinicia sa, câştigarea şi naşterea a doua a dreptăţilor noastre.

Vericarele va îndrăzni a face cea mai mică împotrivire în lucrarea acestei naşteri de al doilea, unul ca acela, fraţilor, să se pedepsească cumplit ca să cunoască adevăraţii patrioţi şi osârdia celor ce voiesc a sluji patriei cu dreptate şi făr’de vicleşug, cu cale am găsit a se întări legătura cea de obşte pentru binele norodului şi prin jurământ, care să şi trimite ca să-l iscăliţi, adeveraţii fii ai patriei.”

 

Moartea

Conducătorii eteriștilor au pus la cale un complot pentru a-l îndepărta. Ridicat prin trădare de la Golești, la 21 mai Tudor a fost ucis de șefii eteriștilor la Târgoviște, în noaptea de 27 spre 28 mai, învinuit probabil de colaborare cu otomanii împotriva eteriștilor, fapt pe care istoria nu l-a confirmat niciodată. L-a avut ca dușman pe redutabilul locotenent-colonel Dimitrie Papazoglu, decorat la Paris de Alexandru I pentru merite deosebite în executarea de hărți militare.

 

Rude

Tudor Vladimirescu a avut un frate (Papa) și o soră (Constandina) ai căror descendenți trăiesc și în ziua de azi în Oltenia.

 

Legende

Destinul lui tragic, romanțat desigur, a devenit (în 1962) sursă de inspirație pentru scenaristul Mihnea Gheorghiu și regizorul Lucian Bratu, care au realizat un lung metraj artistic cu Emanoil Petruț în rolul titular.

 

cititi mai mult despre Tudor Vladimirescu si pe: enciclopediaromaniei.ro; en.wikipedia.org;

 

Evenimentele Zilei de 27 mai în Istorie

Ţările aflate la 1600 sub domnia lui Mihai Viteazul (1600)

foto preluat de pe ro.wikipedia.org
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.orgyoutube.com

 

27 mai este a 147-a zi a calendarului gregorian.

 

Sărbătorile Zilei de 27 mai

(BOR) Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Eladie şi Terapont, Episcopul Sardiei, Sf. Mărturisitor Ioan Rusul

Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul a trăit în secolele III – IV, fiind contemporan cu Sfinţii Mucenici Pasicrat şi Valentin. A primit mucenicia în vremea Marii Persecuţii din vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian, în anul 304. Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în ziua de 27 mai - foto: doxologia.ro

Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul – foto: doxologia.ro

Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul a trăit în secolele III – IV, fiind contemporan cu Sfinţii Mucenici Pasicrat şi Valentin. A primit mucenicia în vremea Marii Persecuţii din vremea împăraţilor Diocleţian şi Maximian, în anul 304. Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în ziua de 27 mai.
cititi mai mult pe unitischimbam.ro

 

(BRU) Sf. Eladiu, episcop, martir († secolul al VI-lea – secolul al VII-lea)

 

(BRC) Sf. Augustin din Canterbury, episcop

Augustin (n. primul trimestru al secolului VI - d. 26 mai 604) a fost primul arhiepiscop de Canterbury, și primul primat al Kentului - foto: ro.wikipedia.org

Augustin – foto: ro.wikipedia.org

Augustin (n. primul trimestru al secolului VI – d. 26 mai 604) a fost primul arhiepiscop de Canterbury, și primul primat al Kentului. Este considerat sfânt în Biserica Anglicană, Catolică și Ortodoxă. Inițial a fost abate al abației benedictine Sfântul Andrei din Roma, iar apoi, a fost trimis de către papa Grigore cel Mare să-i convertească pe englezi (care căzuseră din nou în idolatrie) la creștinism.

Împreună cu 40 de călugări, Sfântul Augustin a ajuns în Anglia, unde l-a convertit la creștinsim pe regele Ethelbert (care avea o soție creștină pe nume Berta). În acelați an a organizat Biserica în 12 dioceze. Datorită succeselor sale, Augustin a primit noi colaboratori și a fost numit arhiespiscop primat al Angliei. Augustin a reușit să întemeieze alte 2 episcopii: Episcopia de Londra și Episcopia de Rochester, episcopi fiind Mellitus și Iustus.

În anul 603 nu a reușit să rezolve neînțelegile între Biserica Romană și Biserica Celtică din Țara Galilor și Scoția, cu privire la anumite sacramente și data Paștelui. Aceste probleme au fost rezolvate odată cu Sinodul de la Whitby din 664. Astfel, activitatea misionară a Sfântului Augustin a fost extrem de importantă pentru introducerea creștinismului în Anglia. Sfântul Augustin de Canterbury a murit pe 26 mai 604.

 

Rusia – Ziua Eliberării

Nicaragua – Ziua Armatei

Nigeria – Ziua Copiilor

Turcia – Ziua Libertății și Constituției (1960, 1961)

 

Astăzi în istorie pentru 27 mai

 

Evenimentele Zilei de 27 mai în Istorie:

- 27 mai 1600 – Domnul Mihai Viteazul a realizat sub sceptrul sau, prima unire politică a celor trei principate româneşti;

- 27 mai 1919 – A început Răscoala de la Tighina (27 – 28 mai 1919)

 

27 mai 366 -  A murit Procopius, uzurpator al împăratului roman Valens (n. 326)

Procopius (n. 326 în Cilicia; d. 27 mai 366) a fost un uzurpator împotriva împăratului Valens. După Ammianus Marcellinus, el era văr de mamă cu Iulian Apostatul. Procopius a luat parte la campania împotriva perșilor din 363. La moartea lui Iulian, Procopius ar fi trebuit să fie desemnat împărat, dar trupele l-au ales pe generalul Iovian. La moartea lui Iovian și la reîmărțirea imperiului, Procopius s-a declarat împărat pe 28 septembrie 365 și a preluat controlul provincilor Tracia și Bithinia. A fost prins în bătălia de la Thyatira și mai târziu executat din ordinul lui Valens pe 27 mai 366. A nu fi confundat cu istoricul din timpul lui Iustinian I, Procopius din Cezareea.

 

27 mai 866 - A murit Ordoño I de Asturia (n. 831)

Ordoño I de Asturia (c. 821 – 27 May 866) a fost rege al Asturiei între 850 și 866. A fost fiul regelui Ramiro I si tatăl lui Alfonso al III -lea Asturias.

 

 27 mai 927 - A murit Simeon I al Bulgariei (n. 865)

Simeon (sau Simon) I cel Mare a fost un domnitor al Bulgariei între 893 și 927, în timpul Primului Imperiu Bulgar. Campaniile reușite ale lui Simeon împotriva Bizanțului, maghiarilor și sârbilor au condus Bulgaria la cea mai mare extindere teritorială a sa din toate timpurile, transformând-o în cel mai puternic stat din vremea respectivă din Europa răsăriteană. Domnia sa a coincis în același timp cu o perioadă de nemaiîntâlnită prosperitate culturală și deschidere, numită ulterior “Epoca de Aur” a culturii bulgare.

Sub domnia lui Simeon, Bulgaria și-a extins teritoriul în regiunea dintre Marea Egee, Marea Adriatică și Marea Neagră, iar noua capitală a Bulgariei, Preslav se spune că rivaliza cu însuși Constantinopolul. Recent, independenta Biserica Ortodoxă Bulgară a devenit prima patriarhie în afara Pentarhiei, iar traducerea în limba bulgară a textelor creștine s-a răspândit în tot spațiul slav al epocii. Pe la jumătatea domniei sale, Simeon a adoptat titlul de împărat (țar), înlocuindu-l pe cel de prinț (cneaz).

 

27 mai 1199 - Ioan este încoronat rege al Angliei.

Ioan (John) Plantagenetul (24 decembrie 1166 – 19 octombrie 1216) a fost rege al Angliei din 6 aprilie 1199 până la moartea sa (19 octombrie 1216). A fost și duce al Normandiei (1199-1204). Era fiul regelui Henric al II-lea al Angliei și al Eleonorei de Aquitainia. I-a succedat la tron fratelui său Richard Inimă de Leu. Porecla sa „Ioan fără de Țară” (engl. John Lackland) provine din faptul că la moartea tatălui său era încă minor, iar legea engleză prevedea că fiii mai mici ai regilor decedați nu puteau să dețină domenii („țări”) de care nu s-ar fi putut îngriji. Contemporanii săi l-au considerat un rege slab. A pierdut Ducatul Normandiei și, sub presiunea aristocrației engleze, a semnat Magna Charta Libertatum, fundamentul democrației engleze.

Ioan a devenit rege după moartea fratelui său Richard Inimă de Leu, petrecută în timpul asediului castelului Châlus-Chabrol din Limousin, Franța, la 6 aprilie 1199. Ioan a fost recunoscut ca duce al Normandiei la 25 aprilie, iar la 27 mai al aceluiași an a fost încoronat la Londra, în Catedrala Westminster, ca rege al Angliei. În anul următor (1200) a reușit să încheie un tratat cu regele Filip al II-lea al Franței prin care acesta îi recunoaștea lui Ioan posesia domeniilor continentale angevine (tratatul de pace de Le Goulet).

Baronii din Poitou, considerându-se în mai multe situații nedreptățiți de către Ioan, s-au adresat regele Filip al II-lea al Franței, care era suzeranul lui Ioan pentru posesiunile continentale ale acestuia. În 1202 Ioan a fost chemat la curtea Franței pentru a răspunde acuzațiilor formulate împotriva sa, dar a refuzat să se prezinte. Conform legii feudale, regele Franței a pronunțat comisiei la commise (confiscarea) domeniilor lui Ioan.

Mai rămânea însă și realizarea efectivă a acestei confiscări; în acest scop, la instigarea lui Filip al II-lea, au izbucnit răscoale împotriva lui Ioan în Anjou, Touraine, Poitou și Maine – un nou război anglo- francez începuse. Inițial, Ioan a dobândit cîteva victorii, dar penuria de resurse militare și modul în care i-a tratat pe nobilii din Normandia și Anjou, a dus în final la prăbușirea „imperiului angevin” din nordul Franței, în 1204. Ioan și-a petrecut o mare parte din următorii zece ani încercând să recâștige aceste domenii, simultan cu reformarea forțelor sale armate și refacerea alianțelor continentale.

 

 27 mai 1328 - Filip al VI-lea este incoronat rege al Frantei.

Regele Filip  al VI -lea - foto preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com

Regele Filip al VI -lea – foto preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com

Regele Filip al VI-lea s-a nascut in 1293 si a fost fiul lui Charles I de France, Conte de Valois si al Margueritei d’Anjou . A murit la data de 22 August 1350.

 

 27 mai 1332 - S-a născut istoricul si filosoful arab Abdul Rahman Ibn Khaldun.

Abdul Rahman Ibn Khaldun, istoric si filosof arab - foto preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com

Abdul Rahman Ibn Khaldun, istoric si filosof arab – foto preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com

A decedat la Cairo pe 17 martie 1406 si a fost autorul unor carti valoroase, printre care „Muqaddima” (Introducere la istoria universală) și o Autobiografie. Este adesea considerat ca fondatorul sociologiei și unul dintre cei mai mari scriitori ai lumii islamice a Evului Mediu. Ibn Khaldun este considerat cel mai mare istoric musulman premodern.

 

 27 mai 1510 - Prima atestare documentară a localității Comarnic, județul Prahova.

Comarnic, județul Prahova - foto: miscarea.net

Comarnic, județul Prahova – foto: miscarea.net

 

27 mai 1564 - A murit reformatorul religios Jean Calvin.

Jean Calvin - foto preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com

Jean Calvin – foto preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com

A fost unul din iniţiatorii Reformei protestante; (n. 1509).

 

27 mai 1570 - Diaconul Coresi a terminat tiparirea Psaltirii romanesti, care face parte din seria de scrieri imprimate de carturarul roman in tiparnita sa din Scheii Brasovului.

Statue of Coresi — in Saint Nicholas church cemetery, in the Şchei district of Braşov, Transylvania. Statue by Ion Meiu - foto - ro.wikipedia.org

Statue of Coresi — in Saint Nicholas church cemetery, in the Şchei district of Braşov, Transylvania. Statue by Ion Meiu – foto – ro.wikipedia.org

 

27 mai 1600 - Mihai Viteazul devine „domn al Țării Românești și al Ardealului și a toată Țara Moldovei“, realizând prima unire politică a celor trei țări române.

"Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia" (1 noiembrie 1599) - Constantin Lecca - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

“Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia” (1 noiembrie 1599) – Constantin Lecca – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Dupa unificarea sub sceptrul sau a tarilor romane, M. Viteazul nu a reusit sa stea la carma acestora decat cîteva luni. La începutul lui septembrie 1600 stările previlegiate din Transilvania se rascoală împotriva Domniei sale. În ajutorul lor a venit oastea Imperială şi în urma luptei de la 18 septembrie de la Miraslău, Mihai pierde Ardealul.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

27 mai 1703 - A fost întemeiat oraşul Sankt Petersburg, viitoare capitală a Imperiului ţarist.

Petru cel Mare și planurile orașului Sankt Petersburg - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Petru cel Mare și planurile orașului Sankt Petersburg – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

În anul 1700, Rusia a început impotriva Suediei, un război care a durat 21 de ani şi s-a numit – Războiul Nordic. Rusia a avut drept aliaţi în acest război Danemarca şi Saxonia. Deja în anul 1702, armata rusă a cucerit cetatea Noteburg. Aceasta a reprezentat prima mare victorie în război, în cinstea căreia Petru a redenumit Noterburgul, în Shliselburg (”oraşul-cheie”). După un an, ruşii având succes, au cucerit încă o cetate, care era considerată de necucerit – cetatea Nieshantz, in ziua de 1 mai. Această victorie le-a deschis calea către delta Nevei, către mare.

Tarul Petru I (Petru cel Mare) n. 9 iunie 1672 – d. 8 februarie 1725 - foto preluat de pe cersipamantromanesc.com

Tarul Petru I (Petru cel Mare) n. 9 iunie 1672 – d. 8 februarie 1725 – foto preluat de pe cersipamantromanesc.com

Consiliul militar, în frunte cu Petru I a decis, că această cetate nu merită refortificată: Nieshantz, după cum spunea însuşi ţarul ”nu este suficient de puternică de la însăşi natura”. Pe lângă aceasta, cetatea era poziţionată suficient de departe de mare, astfel încât suedezii aveau posibilitatea de a se întări pe una dintre insulele deltei Nevei, iar ruşii oricum ar fi rămas rupţi de litoral.

Cercetând personal insulele deltei, Petru a găsit exact ceea ce îşi dorea: Insula Iepurilor, care era aşezata la despărţirea Nevei în două braţe, în imediata apropiere a mării. Din toate părţile insula era scăldată de ape, ceea ce reprezenta un element de apărare naturală în caz de asediu. Iar de pe insulă, puteau fi bombardate corăbiile duşmane din orice direcţie n-ar fi încercat ele să pătrundă pe râu.

În data de 16 (27) mai a anului 1703, de ziua Sfintei Treimi, pe insulă s-au pus bazele unei cetăţi. Anume această zi este considerată drept dată de întemeiere a Sanct-Petersburg-ului. Însă numele său, cetatea şi l-a primit în data de 29 iunie, de ziua lui Petru, când aici au fost puse temeliile bisericii cu hramul Sfinţilor Petru şi Pavel. Petru a numit cetatea ”Sanct-Piterburh”, acelaşi nume obţinându-l şi oraşul ce a început să se dezvolte în jurul Insulei Iepurilor.

Imediat după construirea cetăţii pe malurile Nevei, timp de 3 zile a fost construită o casă de lemn pentru Petru. Ţarul a vrut ca noua sa locuinţă să se asemene construcţiilor olandeze, care i-au plăcut atât de mult, fapt pentru care, cu vopsele din ulei pereţii casei de lemn au fost vopsiţi sub formă de cărămizi. Noul oraş a început să crească alături de cetate, pe Insula Mestecenilor.

Deja în noiembrie 1703, aici a fost pusă temelia primei catedrale a oraşului – în memoria faptului, că bazele cetăţii au fost puse de ziua Sfintei Treimi, această catedrală a fost numita Troitzkaya. Anume aici, în anul 1721, Petru I s-a încoronat ca împărat. Construcţiile din oraş au apărut şi pe celălalt mal al Nevei, sub acoperirea cetăţii-şantier naval al Amiralităţii.

Au început construcţiile şi pe Insula Vasilievskij, pe care Petru planifica să o transforme în centrul oraşului. La data de 30 august 1721, în oraşul Nishtadt (actuala Finlandă) a fost semnat tratatul de pace între Rusia şi Suedia. Războiul pentru ieşirea Rusiei la Marea Baltică s-a încheiat. Victoriile Rusiei în Războiul Nordic au fost sărbătorite cu pompă în tânăra capitală.

În memoria bătăliei de la Poltava, care a avut loc în ziua Sf. Samson (17 iunie 1709), la ordinul lui Petru I, în Sankt Petersburg au fost puse bazele Catedralei Sf. Samson, care la început a fost construită din lemn, iar după moartea lui Petru a fost reconstruită în piatră. Ea există şi astăzi.

 

27 mai 1716 - Stefan Cantacuzino, domnul Tarii Romanesti in perioada 1714-1716 si tatal sau, stolnicul Constantin Cantacuzino, au fost torturati si ucisi din porunca marelui vizir Ali Pasa, la Istanbul. Domnind într-o perioadă instabilă, în luptei dintre Imperiul Austriac si Poarta Otomana, Ștefan Cantacuzino a încurajat plângerile la Constantinopol împotriva domnitorului Constantin Brancoveanu, a predat turcilor corespondența acestuia cu nemtii și a confiscat averile prietenilor lui Brâncoveanu.

În timpul domniei lui începe războiul între turci și creștinii europeni conduși de principele Eugeniu de Savoia , iar Ștefan a luat partea habsburgilor, comunicându-le știri despre stadiul pregătirilor de război ale Porții. Aflându-se aceasta la Constantinopol, Ștefan a fost ridicat din Bucuresti de un capugiusi trimis la Poarta in ianuarie 1716 si a fost ucis la împreună cu tatăl și unchiul său Mihai.

 

27 mai 1797 - Atacul de la Cadiz

Nelson la Cadiz de Richard Westall - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Nelson la Cadiz de Richard Westall – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

În 27 mai 1797, Nelson la comanda vasului HSM Theseus, primește ordinul de a merge în largul Cadizului pentru a supraveghea flota spaniolă și a aștepta sosirea navelor spaniole cu comori, din coloniile americane. În 3 iulie, organizează un asalt asupra orașului și un atac amfibiu. Conducând personal atacul, barja sa intră în coliziune cu cea a comandantului spaniol și începe o luptă între cele două echipaje. Este cât pe ce să fie ucis de două ori și de două ori este salvat de același marinar, John Sykes, care este grav rănit. Britanicii capturează nava spaniolă și o remorchează până la Theseus. În această perioadă, Nelson pune la punct un plan pentru a ataca Santa Cruz de Tenerife, cu scopul de a captura o mare cantitate de bani, transportată cu nava prințului de Asturias, care urma să sosească.

 

27 mai 1821 - Tudor Vladimirescu (n. 1780) a fost ucis langa Targoviste, din ordinul lui Alexandru Ipsilanti. Prinderea si asasinarea lui Tudor a avut loc in urma tradarii sale de catre capitanii Dimitrie Macedonschi si Hagi Prodan, aflati in slujba eteristilor.

Tudor Vladimirescu (n. 1780, Vladimir - d. S.V. 7 iunie 1821 Târgoviște) a fost o figură emblematică pentru istoria Țării Românești la începutul secolului al XIX-lea, fiind conducătorul Revoluției de la 1821 și al pandurilor - in imagine, Portret al lui Tudor Vladimirescu făcut de Theodor Aman după moartea lui Tudor și bazat pe mărturiile Pandurilor - foto: ro.wikipedia.org

Portret al lui Tudor Vladimirescu făcut de Theodor Aman după moartea lui Tudor și bazat pe mărturiile Pandurilor – foto: ro.wikipedia.org

Momentul mortii lui Tudor Vladimirescu a fost redat de catre marele istoric Nicolae Iorga. Acesta a scris: “A fost omorat noaptea, la marginea orasului Targoviste, sub geana dealului de sub care privegheaza manastirea cu ramasitele pamantesti ale lui Mihai. Calaii au fost 3 ostasi care nu statusera niciodata in fata dusmanului. Il ciocaltira cu iataganele la ceasuri de noapte, cand fac ispravi talharii, in ziua de 27 mai 1821. Taranul acesta, Tudor, facuse un mare pacat. Voise ca in tara lui sa aiba parte de fericire si putere saracii neamului romanesc

Dintr-un alt document care prezinta marturia lui Chiriac Popescu reiese ca Tudor Vladimirescu a fost ucis dupa ce arnautii capitanului Vasile Caravia i-au infipt “sulitele in spatele, care a cazut in branci, zicand: «Hotilor si talharilor, daca sunteti oameni vrednici, duceti-va sa va bateti cu turcii si sa-i scoateti din tara, dara nu cu mine, om dezarmat». ” Dupa asasinarea liderului lor, oastea de panduri s-a destramat incet, incet, iar dobandirea independentei nationale a avut loc abia peste mai bine cinci decenii.
cititi mai mult despre Tudor Vladimirescu pe www.unitischimbam.ro

 

27 mai 1840 - Marele violonist si compozitorul Niccolo Paganini s-a stins din viata; (n. 27 octombrie 1782).

Niccolo Paganini - foto preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com

Niccolo Paganini – foto preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com

 

27 mai 1860 - În cadrul Expediției celor O Mie, Giuseppe Garibaldi, în fruntea detasamentului de voluntari al Cămășilor Roșii, a început asaltul asupra orașului Palermo, in razboiul pentru unificarea Italiei.

Expediţia celor O Mie (1860–1861) - Începutul expediţiei la Quarto - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Expediţia celor O Mie (1860–1861) – Începutul expediţiei la Quarto – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

27 mai 1867 - Împăratul Austriei, Franz Joseph I ( 1848-1916), se încoronează rege al Ungariei şi sancţionează legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria.

Încoronarea lui Franz Joseph ca rege al Ungariei, 8 iunie 1867 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Încoronarea lui Franz Joseph ca rege al Ungariei, 8 iunie 1867 – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

27 mai 1878 - S-a născut dansatoarea americana Isadora Duncan; (d. 1927).

Isadora Duncan, dansatoare americana - foto - en.wikipedia.org

Isadora Duncan, dansatoare americana – foto – en.wikipedia.org

A fost creatoarea unui stil expresiv în arta dansului, inspirat din dansul antic grecesc, care a influențat coregrafia modernă a secolului al XX-lea.

 

27 mai 1879 - Membrii Academiei au fost primiți la Palatul Cotroceni de către domnitorul Carol I. In semn de recunoștință pentru sprijinirea culturii (din inițiativa și pe cheltuiala regelui, Academia Română a început publicarea lucrării lui Barbu Petriceicu Hașdeu „Etymologicum Magnum Romaniae”), iar suveranul a fost ales președinte de onoare al Academiei Române.

 

27 mai 1883 - Alexandru III este încoronat țar al Rusiei.

Alexandru III al Rusiei - foto - en.wikipedia.org

Alexandru III al Rusiei – foto – en.wikipedia.org

Alexandru III este încoronat țar al Rusiei - foto - en.wikipedia.org

Alexandru III este încoronat țar al Rusiei – foto – en.wikipedia.org

 

27 mai 1905 - Razboiul ruso-japonez. Incepe batalia din stramtoarea Tsushima, incheiata prin infrangerea flotei ruse.

 

27 mai 1910 - A murit savantul Robert Koch, medic german care a descoperit bacilul tuberculozei, laureat al Premiului Nobel in 1905.

Robert Koch - foto - en.wikipedia.org

Robert Koch – foto – en.wikipedia.org

 

27 mai 1917 - Spre sfarsitul Primului Război Mondial,sosesc la Iaşi, primele două batalioane ale Corpului de voluntari transilvăneni, pentru a lupta alături de armata refăcută a Romaniei impotriva bandelor de bolsevici si dezertori rusi, care se dedau la violuri si talharii . Corpul de voluntari transilvăneni s-a constituit din circa 30 000 prizonieri de origine română din armata austro-ungară ce se aflau în Rusia.

 

27 mai 1917 - S-a născut Yasuhiro Nakasone, fost prim-ministru al Japoniei.

 

27 mai 1919 - A început Răscoala de la Tighina (27 – 28 mai 1919)

Răscoala de la Tighina (27 - 28 mai 1919) - Fostul pod de cale ferată de la Tighina, după dinamitare - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Răscoala de la Tighina (27 – 28 mai 1919) – Fostul pod de cale ferată de la Tighina, după dinamitare – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Răscoala de la Tighina (sau Răscoala de la Bender – așa cum este cunoscută în istoriografia rusă) a reprezentat o incursiune militară bolșevică asupra Tighinei, executată în zilele de 27 și 28 mai 1919 de către soldați aparținând Brigăzii a 3-a a Diviziei a V-a din Armata a 3-a Ucraineană. Raidul a fost sprijinit de combatanți locali, infiltrați anterior, pregătiți din timp prin intermediul organizațiilor comuniste și a agenților Rusiei bolșevice. De asemenea, acțiunea trupelor atacatoare a fost facilitată de către organizarea inconsistentă pe plan local a apărării de către trupele corpului expediționar francez, retras în spatele Nistrului după eșecul intervenției franceze în sudul Rusiei.

Acțiunea s-a înscris în cadrul mai larg al unui plan operațional sovietic, de recuperare prin mijloace militare a Basarabiei. Fiind slab, izolat, prost pregătit și prost condus, atacul de la Tighina a eșuat ca urmare a intervenției prompte a Armatei Române, în cooperare cu trupele franceze. Nici un obiectiv militar semnificativ militar nu a fost atins de către atacatori, dar, la fel precum incursiunile de la Hotin și de la Tatar Bunar, a avut efecte psihologice devastatoare asupra populației civile, care în orașul Tighina era majoritar vorbitoare de limbă rusă.

Propaganda sovietică a etichetat acest eveniment drept „răscoală”, la fel ca și pe evenimentele din ianuarie 1919 de la Hotin și din septembrie 1924 de la Tatarbunar. În prezent în Republica Moldovenească Nistreană, perspectiva asupra acestor evenimente din mai 1919 este cea a unei revolte armate a localnicilor, împotriva agresorilor români.
cititi mai mult pe ro.wikipedia.org

 

27 mai 1922 - La Chișinău in Basarabia s-a desfășurat şedința festivă de constituire a secției regionale a Societății Române de Geografie, în frunte cu Scarlat Panaitescu .

 

27 mai 1923 - S-a născut Henri Kissinger, fost secretar de stat al Statelor Unite ale Americii si laureat al premiului Nobel pentru Pace in 1973.

Henri Kissinger - foto - en.wikipedia.org

Henri Kissinger – foto – en.wikipedia.org

Pe numele adevarat Heinz Alfred Kissinger, controversaul politician s-a nascut s-a nascut intr-o familie de evrei din orasul german Furth. A parasit Germania in 1938, fugind de opresiunea nazista, si s-a stabilit in New York, patru ani mai tarziu obtinand cetatea americana. A urmat cursuri serale la Liceul ”George Washington”, iar in paralel a lucrat intr-o fabrica.

In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost recrutat in armata si trimis ca translator de germana pe langa Servicul de Contra-Spionaj al Armatei Americane. Reintors de pe front, s-a inscris la facultate, iar in 1950 a absolvit cu brio Colegiul Harvard. A intrat in politica de partea Partidului Republican si o data cu venirea lui Richard Nixon la Casa Alba a fost numit secretar de stat pe probleme de securitate nationala, mandatul sau fiind prelungit de catre urmatorul presedinte Gerald Ford. A jucat un rol cheie in diplomatia mondiala intre 1969 si 1977.

 

27 mai 1928 - S-a născut Constantin Ticu Dumitrescu, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România şi iniţiatorul Legii privind accesul la dosarele fostei securităţi; (d. 5 decembrie 2008).

Constantin Ticu Dumitrescu, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România - foto - jurnalul.ro

Constantin Ticu Dumitrescu, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România – foto – jurnalul.ro

 

27 mai 1937 - A fost inaugurat Podul Golden Gate, la acea vreme fiind podul suspendat cu cea mai mare distanță între stâlpii de susținere din lume.

 

27 mai 1938 - Corneliu Zelea Codreanu, seful miscarii legionare din Romania, a fost condamnat la 10 ani de munca silnica, el pierzandu-si viata inainte de a iesi de dupa gratii. A fost asasinat in timpul detentiei din ordinul regelui Carol al II-lea.

Corneliu Zelea Codreanu - foto - ro.wikipedia.org

Corneliu Zelea Codreanu – foto – ro.wikipedia.org

 

27 mai 1940 - S-a incheiat acordul economic romano-german – (Olwaffen Pakt, „pactul petrolului”) – prin care Romania se obliga sa livreze Germaniei naziste petrol si alte produse petroliere la pretul din 1938 si sa achizitioneze armament la pretul zilei. România renunță astfel la declarația de neutralitate din 7 septembrie 1939.

 

27 mai 1941 - Vasul de razboi Bismarck, mandria flotei germane este scufundat de englezi în Atlanticul de Nord,cu 2.300 de oameni la bord.

Cuirasatul german Bismarck - foto preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com

Cuirasatul german Bismarck – foto preluat de pe cersipamantromanesc.wordpress.com

 

27 mai 1942 - În timpul celui de al Doilea Război Mondial, Rezistența cehă din Praga ocupată de naziști, sprijinita de spionajul britanic, l-a asasinat pe Reinhard Heydrich, șeful RSHA și Protectorul Boemiei și Moraviei (Operatiunea Antropoid).

Reinhard Heydrich - foto - en.wikipedia.org

Reinhard Heydrich – foto – en.wikipedia.org

 

27 mai 1946 - Guvernele SUA si Marii Britanii au adresat o nota guvernului dr.Petru Groza, semnată de reprezentanții lor la Bucuresti , Burton Y Berry, respectiv Adrian Holman, în care se protestează împotriva încălcării democrației. Cele doua guverne atrag atenția asupra abuzurilor, a încălcării libertaților și frecvenței violenței și sunt nemulțumite de nepromulgarea legii electorale și de restrângerea libertății de exprimare.in care se protesteaza impotriva gravelor incalcari ale drepturilor si libertatilor democratice in Romania, pe lista figurand ingradirea libertatii presei, a intrunirilor, instituirea cenzurii.

 

27 mai 1948 - Guvernul comunist al Romaniei, aservit URSS, a emis un decret privind intrarea in proprietatea statului a bunurilor regelui Mihai I si ale membrilor familiei regale.

 

27 mai 1958 - A decedat matematicianul roman Anton Davidoglu; (n. 1876).

Anton Davidoglu,matematician roman - foto - ro.wikipedia.org

Anton Davidoglu,matematician roman – foto – ro.wikipedia.org

 

27 mai 1964 - A decedat omul politic indian Jawaharlal Nehru, fost prim ministru al Indiei;.(n.14 noiembrie 1889).

Jawaharlal Nehru, fost prim ministru al Indiei - foto - en.wikipedia.org

Jawaharlal Nehru, fost prim ministru al Indiei – foto – en.wikipedia.org

 

27 mai 1973 - A decedat Constantin Daicoviciu, istoric și arheolog român; (n. 1898).

 Constantin Daicoviciu, istoric și arheolog român - foto - ro.wikipedia.org

Constantin Daicoviciu, istoric și arheolog român – foto – ro.wikipedia.org

 

27 mai 1994 - Revine în Rusia după un exil de 20 de ani, marele scriitor dizident rus anticomunist Aleksandr Soljenițîn, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, pe anul 1970.

Aleksandr Soljenițîn, scriitor dizident rus  anticomunist  - foto - en.wikipedia.org

Aleksandr Soljenițîn, scriitor dizident rus anticomunist – foto – en.wikipedia.org

 

27 mai 1995 - A fost infiintată Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova.

 

27 mai 1997 - Presedintele rus Boris Eltin a semnat, la Paris, impreuna cu presedintii celor 16 state membre NATO, Actul Fundamental privind Relatiile Mutuale de Securitate si Cooperare intre Rusia si Alianta Nord-Atlantica.

Actul Fundamental privind Relatiile Mutuale de Securitate si Cooperare intre Rusia si Alianta Nord-Atlantica - foto - state.gov

Actul Fundamental privind Relatiile Mutuale de Securitate si Cooperare intre Rusia si Alianta Nord-Atlantica – foto – state.gov

 

27 mai 1998 - Comisia juridica a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei a decis incetarea procesului de monitorizare speciala a Romaniei.

 

27 mai 1999 - Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie de la Haga, din Olanda, il acuză pe seful statului iugoslav, Slobodan Milošević pentru crimele de război și crimele împotriva umanității comise în Kosovo.

Slobodan Milošević - foto - europeanul.org

Slobodan Milošević – foto – europeanul.org

 

27 mai 2004 - A încetat din viaţă Umberto Agnelli, presedintele concernului automobilistic italian FIAT; (n. 1934).

Umberto Agnelli, presedintele concernului automobilistic italian  FIAT - foto - juventus-fr.com

Umberto Agnelli, presedintele concernului automobilistic italian FIAT – foto – juventus-fr.com

 

27 mai 2004 - NASA a anuntat descoperirea unei noi planete, cea mai tanara dintre cele identificate pana în prezent, avand mai putin de un milion de ani.

 

27 mai 2005 - A încetat din viaţă Liviu Tudan, compozitor român de muzică pop-rock,solist vocal şi basist, liderul trupei “Roşu şi Negru”; (n.29 noiembrie 1947).

Liviu Tudan, compozitor român de muzică pop-rock,solist vocal  şi basist, liderul trupei   “Roşu şi Negru” - foto - andreipartos.ro

Liviu Tudan, compozitor român de muzică pop-rock,solist vocal şi basist, liderul trupei “Roşu şi Negru” – foto – andreipartos.ro

 

27 mai 2007 - Orașele Sibiu și Luxemburg au fost desemnate „capitale europene ale culturii” ale anului 2007, de către miniștrii pentru educație, tineret și cultură din cele 25 de state membre UE.

 

27 mai 2020 - La ordinea zilei

Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul din Durostor (255 – 304 d. Hr.)

foto preluat de pe ziarullumina.ro
articol preluat de pe ro.wikipedia.org

 

Sf. Mc. Iuliu Veteranul din Durostor

Iuliu Veteranul a trăit în secolele III – IV, fiind contemporan cu mucenici Pasicrat și Valentin. A primit mucenicia în vremea marii persecuții din vremea împăraților Dioclețian și Maximian, în anul 304. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește în ziua de 27 mai. Iuliu Veteranul este recunoscut ca martir de biserca ortodoxă, anglicană și catolică.

 

Mucenicia

A efectuat un stagiu militar de 27 de ani, cel mai probabil în cadrul Legiunii a XI-a Claudia. În vremea marii persecuții din anii 303-304, Iuliu, un soldat veteran, a fost adus la judecată înaintea prefectului local Maxentius. Iuliu era acuzat că nu voia să jertfească zeilor păgâni.

Procuratorul roman Maxentius a căutat mai întâi să-l convingă pe veteran să jertfească zeilor, promițându-i o leafă substanțială. Veteranul Iuliu a refuzat categoric să se lepede de credința sa în Hristos pentru bani. Sfântul i-a declarat dregătorului că era gata mai degrabă să moară pentru Hristos decât să asculte de legile păgâne care cereau aducerea de jertfe unor zei falși. Văzând curajul și credința lui neclintită, dregătorul a poruncit să i se taie capul. Sfântul Iuliu Veteranul a primit astfel mucenicia pe 27 mai 304.