Articole

Sfântul Mucenic Avtonom (†303)

foto preluat de pe doxologia.ro
articole preluate de pe: basilica.ro; doxologia.ro

 

Sfântul Mucenic Avtonom

Sfântul Mucenic Avtonom (+ 303) a trăit în timpul când la Roma era împărat Diocletian (284-305). A fost episcop în Italia, dar, din pricina persecuției împotriva creștinilor declanșată de împăratul Dioclețian, a părăsit Italia și s-a dus în Bitinia (regiune istorică, apoi regat elenistic în NV Asiei Mici, între Marea Neagră și Marea Marmara), unde a fost primit de un creștin, pe nume Corneliu.

În Bitinia erau foarte mulți păgâni, iar Sfântul Avtonom, fiind un om plin de râvnă pentru credința în Hristos, a desfășurat o puternică activitate misionară, zidind aici o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail. Împăratul Dioclețian a ordonat arestarea sfântului, drept pentru care sfântul se retrage la Claudiopolis, la Marea Neagră.

După ce a propovăduit Evanghelia și în Lykaonia și Isauria (Asia Mică) s-a întors în Bitinia și a numit episcop în locul său pe Corneliu, iar el a mers în orașul Claudia, să propovăduiască și aici Evanghelia lui Hristos. Sfântul Avtonom se întorcea însă și slujea în Biserica din Bitinia împreună cu Corneliu.

Păgânii fiind deranjați de activitatea misionară a Sfântului Avtonom, într-una din zile, pe când slujea în biserica închinată Sfântului Mihail, a fost scos afară și ucis cu pietre, primind astfel moarte martirică. A fost îngropat de o diaconiță pe nume Maria, iar în vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare a fost construită o biserică deasupra mormântului său.

În 430 biserica a fost dărmată, fără să cunoască că aceasta fusese construită deasupra mormântului sfântului, și a reconstruit-o într-un alt loc. În 490 moaștele sfântului au fost găsite nestricăcioase și s-a construit un alt lăcaș închinat sfântului ierarh martir Avtonom.

 

Tropa glasul 4

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Avtonom, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

 

Viața Sfântului Mucenic Avtonom

Sf. Mc. Avtonom (†303) - foto preluat de pe  doxologia.ro

Sf. Mc. Avtonom (†303) – foto preluat de pe doxologia.ro

După cum se dovedește răutate când cineva grăiește cele necuviincioase, tot așa este și când lăsăm în tăcere cele ce sunt folositoare și cinstite. Că precum se vatămă gândurile celor ce aud pe cel ce grăiește lucruri necinstite, așa este și cel ce tace faptele cele bune ale sfinților, și lipsește de folos pe cei dreptcredincioși. Pentru aceea, fericită viață a Sfântului Avtonom nu am socotit să o acoperim cu tăcerea, ci prin scris ne-am sârguit a o da în auzul dreptcredincioșilor. Acest dumnezeiesc bărbat, Avtonom, era împodobit cu cinstea episcopiei în Italia pe vremea împărăției lui Dioclețian (284-305), dar sosind prigoana cea cumplită asupra creștinilor și-a adus aminte de cuvintele lui Hristos cele scrise în Evanghelie: „Când vă vor urmări pe voi, fugiți din cetatea aceasta în cealaltă” (Matei 10, 23). Deci, lăsând Italia, a mers în Bitinia și prin dumnezeiasca voie a ajuns la un loc care se numea Soreos. Acolo a fost întâmpinat în cale de oarecare iubitor de străini Cornelie, la care a viețuit multă vreme. Și, propoveduind pe Hristos, întorcea pe păgâni la credința creștină. A dobândit acolo multe suflete lui Dumnezeu, pentru că se ducea mulțime de popor în casa lui Cornelie, spre a asculta învățătura lui Avtonom, iar el ca un apostol le grăia cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala, fără de opreală, căci lucra într-însul același Duh Sfânt care peste sfinții apostoli, în limbi de foc s-a pogorât oarecând. Și se aprindeau, prin propovăduirea lui Avtonom, inimile omenești spre dreapta-credință și spre dragostea lui Dumnezeu.

Auzind învățătura sfântului, se umileau și cu dragoste primeau cuvintele lui și cereau botezul de la dânsul. Și a adus atâția oameni la acel loc spre sfânta credință, încât nu încăpea în casa lui Cornelie adunarea aceea de credincioși. Apoi, le-a zidit lor o biserică afierosită numelui Sfântului Arhanghel Mihail, voievodul puterilor cerești, încredințându-i lui spre pază pe oamenii cei din nou luminați ca unui păzitor al neamului creștinesc. Iar făcând pe Cornelie diacon și încredințându-i lui turma cea cuvântătoare a lui Hristos s-a dus în Licaonia și în Isauria, dorind ca și acolo să fie propovăduitor al dreptei-credințe. Deci, ostenindu-se vreme îndelungată în cuvântul bunei-vestiri, iarăși s-a întors la Cornelie, cercetând oile cele câștigate lui Hristos și făcând pe Cornelie preot, slujea împreună cu dânsul mântuirii omenești. Iar când rău-credinciosul împărat Dioclețian a mers în Nicomidia, vrând să piardă tot neamul creștinesc, atunci și sfântul Avtonom, ca cel mai vestit între creștini, a fost cercat spre chinuire de către închinătorii de idoli. Iar el, dorind ca să aducă încă mulți oameni din întunericul păgânătății la lumina cunoștinței lui Dumnezeu, nu s-a dat pe sine în mâinile chinuitorilor ci, păzindu-și viața cea de bună trebuință bisericii, s-a dus cu corabia la Claudiopol care se afla lângă Marea Eucsinului (Marea Neagră), și semăna acolo sămânța cuvântului lui Dumnezeu care, căzând pe pământul cel bun al inimilor omenești, degrabă, cu dumnezeiescul dar, a adus multe roduri duhovnicești. Și, îndreptând bine toate cele spre dreapta credință și povățuindu-i pe calea mântuirii, s-a întors iarăși la Soreos. Și văzând că se înmulțise biserica, a pus pe Cornelie episcop; iar el singur s-a abătut în părțile Asiei, dezrădăcinând spinii nedumnezeirii și sădind sfânta credință cea într-unul Dumnezeu. Și ajutându-i darul sfântului Duh, pe mulți oameni în țara aceea i-a izbăvit din rătăcire și din pierzare prin învățătura cuvintelor sale, risipind capiștele idolești și zidind în inimile omenești locașuri duhovnicești Sfântului Duh. Apoi, iarăși s-a întors ca să cerceteze pe Cornelie Episcopul și turma cea în-credințată lui. Și văzându-i pe toți învățându-se în legea Domnului și sporind în fapte bune, s-a mângâiat și mulțumea lui Dumnezeu că nu a lăsat că osteneala lui să fie în zadar, ci a înmulțit pe fiii cei bisericești pe care el i-a născut prin bunavestire.

Aproape de cetatea Soreos era un loc care se numea Limnos, ai cărui locuitori erau toți împâcliți cu întunericul slujirii idolești. Deci, mergând la dânșii Arhiereul lui Dumnezeu Avtonom, le-a propovăduit lor pe Hristos și în puțină vreme pe cei mai mulți acolo i-a dobândit și, învățându-i tainele sfintei credințe, i-a luminat cu botezul și i-a numărat cu turma cea aleasă a lui Hristos. Într-una din zile, cei ce rămăseseră în necredință făceau praznic unui spurcat idol al lor și, aducând jertfe zeilor, dănțuiau în capiștea idolească. Iar oamenii cei din nou luminați, a căror putere era atunci mai multă acolo, adunându-se, au mers cu mânie la necredincioșii cei ce prăznuiau și le-au răsturnat jertfele și pe idoli i-au sfărâmat ca praful; și au risipit capiștea lor până la temelie arătându-le lor că idolii nimic nu pot, pentru că nu se împotrivesc celor ce îi sfărâma, nici strigă când îi risipesc. Iar necredincioșii greu s-au mâniat pentru un lucru ca acela, și gândeau cum ar putea să răzbune pierzarea idolilor lor, și căutau vreme potrivită pentru aceea.

Fiind înștiințați de ziua în care slujitorul Domnului, Avtonom, avea să aducă lui Dumnezeu jertfă cea fără de sânge în biserica cea zidită de dânsul a Sfântului Arhanghel Mihail, în cetatea Soreos și a adunat pe toți ai lui, cei din cetate, dimprejur; și se făcuse mul-țimea lor nenumărată și se gătiră în taină ca să năvălească fără de veste asupra bisericii și să ucidă pe povățuitorul creștinilor, Avtonom. Acest lucru l-au și făcut în vremea Dumnezeieștii liturghii; au năvălit necredincioșii asupra bisericii, bizuindu-se pe mulțimea puterii lor și având în mâini unii arme, alții securi, iar alții pietre, au izgonit pe toți credincioșii cei ce erau atunci în biserică, iar pe Sfântul Avtonom în dumnezeiescul altar l-au ucis fără de milă și s-a stropit tot altarul cu sfântul lui sânge. Așa arhiereul, aducând lui Dumnezeu jertfă cea fără de sânge, singur jertfă sângeroasă s-a adus în jertfelnicul cel mai presus de ceruri. Apoi, ucigându-l pe el, necredincioșii au aruncat asupra lui mulțime de pietre cu care îl izbeau. Unii îl împungeau pe dânsul cu arme, alții îl băteau cu lemne, iar alții cu pietre azvârleau într-însul și, făcând dănțuire că și-au răzbunat necinstea idolilor lor, s-au dus.

Sfântul Avtonom zăcea ucis și a fost atunci mare tulburare bisericii și plângere nemângâiată a credincioșilor pentru uciderea părintelui și păstorului lor cel bun. Iar oarecare diaconiță, anume Maria, luând sfântul lui trup, l-a dat cinstitei îngropări.

Trecând mulți ani după îngroparea lui, când ajunsese marele Constantin împărat (306-337), și a primit sfântul botez, atunci un boier, anume Severian, a fost trimis de împăratul Constantin în Alexandria. El, temându-se de tulburarea mării, nu a mers cu corabia, ci pe uscat, pe calea care era pe lângă mare. Iar, după rânduiala lui Dumnezeu, li s-a întâmplat lor să meargă pe lângă mormântul Sfântului sfințit Mucenic Avtonom, și îndată catârii au stat și nu puteau să pășească mai departe ! Zadarnic îi bătea cu bicele, nici-unul nu s-a mișcat din locul său; și i-a ușurat și de sarcinile pe care le duceau, însă nici așa nu au putut să pășească mai departe, deoa-rece cu mână nevăzută erau opriți. Și rămăsese Severian în nedumerire. Se întâmplase atunci de era lângă dânsul oarecare bărbat sfânt, care avea darul a spune tainele lui Dumnezeu. Acela a zis lui Severian: „Se cade ție ca pe acest loc să ridici o biserică sfântului mucenic al cărui mormânt este aici. Și dacă vei făgădui să faci a-ceasta, îndată vei vedea pe catârii tăi degrabă mergând”. Iar Severian cu bucurie a făgăduit și s-au pornit îndată de la locul lor catârii și s-au duș înainte. Severian atunci i-a ridicat o casă mică de rugăciune sfântului mucenic până ce s-a întors din Alexandria și întorcându-se, a zidit o Biserică prea frumoasă deasupra mor-mântului sfântului.

Iar după mulți ani, un preot, neștiind că sunt aici cinstitele moaște ale sfântului Avtonom, acoperite cu pământ în biserica aceea, a risipit-o și a zidit altă nouă, la alt loc, aproape de mare, iar în locul cel dintâi, care avea întru sine moaștele sfântului, necunoscute, a fost pustiu șaizeci de ani, până la moartea lui Zinon, împăratul grecesc († 491). Și nimeni nu știa de această comoară de mult preț, pe care sinul pământului o ascundea întru sine.

După mulți ani, un ostaș din străjerii împărătești, anume Ioan, având poruncă împărătească, păzea în acele pomenite locuri, Soreos și Limnos. Acesta, sculându-se într-una din zile, a mers la vânat și, fiind la locul unde oarecând fusese biserica de deasupra moaștelor sfântului, a văzut acolo un iepure fugind și, încordându-și arcul, a dat drumul săgeții și l-a ucis. Apoi, vânând și alte fiare, s-a întors, iar odihnindu-se el noaptea pe patul său, i s-a arătat în vis Sfântul Avtonom, poruncindu-i să zidească o biserică pe locul acela unde ieri ucisese iepurele. Iar ostașul, sculându-se din somn, s-a sârguit să împlinească porunca și în scurtă vreme a zidit o biserică prea mi-nunată în numele sfințitului mucenic Avtonom ale cărui moaște le-a aflat întregi în pământ, fără nici o stricăciune. De la ele multe minuni se săvârșeau și izvorau tămăduiri bolnavilor. Despre nestricăciunea sfintelor lui moaște, fericitul Simeon Metafrast zicea așa: „Eu văzând pe viteazul nevoitor și după moarte biruind firea, mă ridic spre prea mărirea lui Dumnezeu, pentru că, privind oarecând cu ochii în mormântul cel mucenicesc, am văzut sfintele lui moaște petrecând nebiruite de puterea morții; pentru că ceea ce se lăuda că pe toată alcătuirea de viețuitoare în trei zile o va risipi, aceea, de atâta mulțime de ani, n-a putut să strice nici măcar un fir de păr al acestui bărbat prea luminos. Am văzut capul cu perii nevătămat, fața lui întreagă, pielea tare și nici genele lui nu și-au pierdut perii, fără numai ochii erau închiși. Și privind eu la dânsul, se vedea că, numai păzind legea morții, se preface a tăcea și tot trupul lui se ține întreg pe toate alcătuirile sale de mai înainte. Nici din capul lui nu se rupsese ceva, nici din celelalte părți ale trupului nu se despărțise ceva. Așa știe Dumnezeu a preamări pe aceia care L-au proslăvit pe El în trupurile lor”. Pentru că Aceluia i se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Convenția de armistițiu (12 septembrie 1944)

Fotografie reprezentând un aspect de la intrarea Armatei Roşii în Bucureşti (29 – 30 august 1944)

foto preluat de pe „Fototeca online a comunismului românesc” – Cota: 55/1944
articol preluat de pe ro.wikisource.org

 

Convenția de armistițiu (1944)

Între Guvernul Român, pe de o parte, și Guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte (12 septembrie 1944)

La 12 septembrie 1944, la Moscova, a fost semnată Convenţia de armistiţiu dintre guvernul român şi guvernele Naţiunilor Unite, in conditiile dictate de URSS, prin care se consfinţea starea de fapt a ieşirii României din războiul cu Aliatii occidentali si URSS şi întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. Reprezentantii Guvernului si Inaltului Comandament Roman la Moscova au fost: Ministrul de Stat si Ministru de Justitie L. Patrascanu, Ministrul Subsecretar de Stat al Afacerilor Interne, Adjutantul Majestatii Sale Regelui Romaniei, General D. Damaceanu, Principele B. Stirbey si d-l G. Popp, avand depline puteri. Reprezentantul Inaltului Comandament Aliat (Sovietic) a fost Maresal al Uniunii Sovietice R. Ya. Malinowski, deplin imputernicit pentru aceasta de catre Guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit si Statelor Unite ale Americii.

România după Al Doilea Război Mondial. Teritoriile pierdute sunt marcate cu verde crud - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

România după Al Doilea Război Mondial. Teritoriile pierdute sunt marcate cu verde crud – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Dupa Lovitura de stat de la 23 august si pana la 12 septembrie 1944, in absența unui armistițiu semnat, trupele sovietice au tratat în continuare pe români drept inamici, un număr de 114.000- 160.000 de soldați români fiind luați prizonieri de război de către sovietici fără luptă, ca urmare a ordinului de încetare a focului dat de regeAcestia au fost trimiși pe jos în lagăre din Uniunea Sovietică; aproximativ o treime dintre ei murind pe drum.

La articolul 16, Convenţia prevedea scoaterea din circulaţie a tuturor publicaţiilor fasciste şi legionare, pretext pentru regimul comunist de a scoate din circuitul public privat texte importante referitoare la unitatea statului român, la tradiţiile româneşti, ori la românii din alte ţări. Pe lista autorilor interzişi figurau mari nume ale culturii noastre nationale cum ar fi : Gheorghe Şincai, Nicoale Iorga, Mihai Eminescu, Mircea Eliade si chiar marele dramaturg de origine evreiasca, Mihail Sebastian.

Armata Roşie a intrat în Bucureşti la o săptămână după evenimente, găsind oraşul eliberat de germani, armata română gata de luptă de partea ei şi un guvern dispus să-i fie aliat - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Armata Roşie a intrat în Bucureşti la o săptămână după evenimente, găsind oraşul eliberat de germani, armata română gata de luptă de partea ei şi un guvern dispus să-i fie aliat - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

CONVENȚIE DE ARMISTITIU

Între Guvernul Român, pe de o parte, și Guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte

Guvernul și Înaltul Comandament al României, recunoscând faptul înfrângerii României în războiul împotriva Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, Regatului Unit și Statelor Unite ale Americii și celorlalte Națiuni Unite, acceptă condițiunile Armistițiului prezentate de către Guvernele susmenționatelor trei Puteri Aliate, lucrând în interesele tuturor Națiunilor Unite.

Pe baza celor de mai sus, reprezentanții Guvernului și Înaltului Comandament Român, Ministru de Stat și Ministru de Justitie L. Pătrășcanu, Ministru Subsecretar de Stat al Afacerilor Interne, Adjutant al Majestății Sale Regelui României, General D. Dămăceanu, Principele B. Știrbey și d-l G. Popp, având depline puteri, pe de o parte, — și reprezentantul Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), Mareșal al Uniunii Sovietice R. Ya. Malinowski, deplin împuternicit pentru aceasta de către Guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit și Statelor Unite ale Americii, lucrând în interesul tuturor Națiunilor Unite, pe de altă parte, au semnat următoarele condițiuni:

1. Cu începere de la 24 August 1944, ora 4 a.m., România a încetat cu totul operațiunile militare împotriva Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, pe toate teatrele de război, a ieșit din războiul împotriva Națiunilor Unite, a rupt relațiunile cu Germania și sateliții săi, a intrat în război și va duce războiul alături de Puterile Aliate împotriva Germaniei și Ungariei, cu scopul de a restaura independența și suveranitatea României, pentru care scop va pune la dispoziție nu mai puțin de 12 divizii de infanterie, împreună cu serviciile tehnice auxiliare.

Operațiunile militare din partea forțelor armate române, cuprinzând forțele navale și aeriene, împotriva Germaniei și Ungariei, vor fi purtate sub conducerea generală a Înaltului Comandament Aliat (Sovietic).

2. Guvernul și Înaltul Comandament al României se obligă să ia măsurile pentru dezarmarea și internarea forțelor armate ale Germaniei și Ungariei, aflate pe teritoriul României, ca și pentru internarea cetățenilor celor două State menționate, care își au reședinta acolo (vezi anexa la art. 2).

3. Guvernul și Înaltul Comandament al României vor asigura forțelor sovietice, și ale celorlalți Aliați, înlesniri pentru libera lor mișcare pe teritoriul României, în orice direcție, dacă este cerut de către situația militară, Guvernul și Înaltul Comandament al României acordând orice concurs posibil pentru o astfel de mișcare, prin mijloacele lor proprii de comunicație și pe cheltuiala lor, pe pământ, pe apă și în aer (vezi anexa la art. 3).

4. Se restabilește frontiera de stat între Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice și România, stabilită prin acordul sovieto-român din 28 iunie 1940.

5. Guvernul Român și Înaltul Comandament al României vor preda imediat Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru înapoierea în țara lor, pe toți prizonierii de război sovietici și aliați, aflați în mâinile lor, precum și pe toți cetățenii internați și pe cei aduși cu sila în România.

Din momentul semnării condițiunilor de armistițiu (pace) și până la repatriere, Guvernul și Înaltul Comandament Român se obligă să asigure, pe socoteala sa, tuturor prizonierilor de război, sovietici și aliați, precum și cetățenilor internați sau aduși cu sila, persoanelor strămutate și refugiaților, hrana potrivită, îmbrăcăminte și asistență medicală, conform cu cerințele sanitare, cum și mijloacele de transport pentru reîntoarcerea acestor persoane în țara lor proprie.

6. Guvernul Român va elibera imediat, fără distincție de cetățenie sau naționalitate, pe toate persoanele arestate din cauza activității lor în favoarea Națiunilor Unite, sau pentru simpatiile lor pentru cauza Națiunilor Unite, sau din cauza originei lor etnice, și va desființa orice legislație discriminatorie și restricțiunile impuse din această cauză.

7. Guvernul și Înaltul Comandament Român se obligă să remită ca trofee în mâinile Înaltului Comandament Aliat (Sovietic) orice material de război al Germaniei și al sateliților ei, aflat pe teritoriul român, inclusiv vasele flotei germane și ale sateliților ei, aflate în apele românești.

8. Guvernul și Înaltul Comandament Român se obligă să nu permită exportul sau exproprierea a oricărei forme de propritate (inclusiv obiecte de valoare și bani) aparținând Germaniei, Ungariei sau naționalităților lor, sau persoanelor cu reședința în teritoriile lor, sau în teritoriile ocupate de ele, — fără autorizația Înaltului Comandament Aliat (Sovietic). Guvernul și Înaltul Comandament Român vor păstra aceste bunuri în condițiile ce urmează a se stabili de Înaltul Comandament Aliat (Sovietic).

9. Guvernul și Înaltul Comandament Român se obligă să remită Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru folosința acestuia, pe întreaga perioadă de război, împotriva Germaniei și Ungariei, și în interesul general al Aliaților, toate vasele care aparțin sau au aparținut Națiunilor Unite aflate în porturile românești, indiferent la dispoziția cui s-ar afla; ulterior aceste vase urmează să fie restituite proprietarilor lor.

Guvernul Român poartă întreaga răspundere materială pentru orice stricăciune sau distrugere a bunurilor susmenționate, până în momentul predării lor Înaltului Comandament Aliat (Sovietic).

10. Guvernul Român trebuie să facă, în mod regulat, în monedă românească, plățile cerute de către Înaltul Comandament Aliat (Sovietic), pentru îndeplinirea funcțiilor sale, și în caz de necesitate va asigura folosința, pe teritoriul românesc, a întreprinderilor industriale și de transport a mijloacelor de comunicație, stațiunilor generatoare de energie, întreprinderilor și instalațiilor de utilitate publică, depozitelor de combustibili, petrol, alimente și alte materiale sau servicii, în acord cu instrucțiunile date de către Înaltul Comandament Aliat (Sovietic).

Vasele de comerț românești, care se găsesc atât în apele românești, cât și în cele străine, vor fi supuse controlului operativ al Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru folosirea lor, în interesul general al aliaților (vezi anexa la art. 10).

11. Pierderile pricinuite Uniunii Sovietice prin operațiunile militare și prin ocuparea de către România a teritoriului sovietic vor fi despăgubite de către România față de Uniunea Sovietică, însă, luând în considerare că România nu numai că s-a retras din război, dar a și declarat război și în fapt duce război contra Germaniei și Ungariei, Părțile sunt de acord ca compensațiile pentru pierderile menționate să nu fie plătite în întregime de România, ci numai în parte, și anume în suma de 300 milioane dolari ai Statelor Unite, plătibili în curs de 6 ani, în mărfuri (produse petrolifere, cereale, materiale lemnoase, vase maritime și fluviale, diverse mașini etc.)

România va plăti despăgubiri pentru pierderile pricinuite în România proprietăților celorlalte State Aliate și naționalităților lor, pe timpul războiului, despăgubiri a căror sumă va fi fixată la o dată ulterioară (vezi anexa la art. 11).

12. Guvernul român se obligă ca în termenele indicate de către Înaltul Comandament Aliat (Sovietic) să restituie Uniunii Sovietice, în desăvârșită bună stare, toate valorile materiale luate de pe teritoriile ei, în timpul războiului, aparținând Statului, organizațiilor publice și cooperative, întreprinderilor, instituțiilor sau cetățenilor particulari, precum și utilajul fabricilor și uzinelor, locomotive, vagoane de căi ferate, tractoare, autovehicule, monumente istorice, valori de muzeu și orice alte bunuri.

13. Guvernul Român se obligă să restabilească toate drepturile legale și interesele Națiunilor Unite și ale naționalilor lor, pe teritoriul român, așa cum existau înainte de război, și să le restituie proprietatea în desăvârșită bună stare.

14. Guvernul și Înaltul Comandament Român se obligă să colaboreze cu Înaltul Comandament Aliat (Sovietic), la arestarea și judecarea persoanelor acuzate de crime de război.

15. Guvernul Român se obligă să dizolve imediat toate organizațiile pro-hitleriste de tip fascist aflate pe teritoriul românesc, atât cele politice, militare sau paramilitare, cât și orice alte organizații care duc propagandă ostilă Națiunilor Unite și în special Uniunii Sovietice, nepermițând în viitor existența unor organizații de acest fel.

16. Tipărirea, importul și răspândirea în România a publicațiilor periodice și neperiodice, prezentarea spectacolelor de teatru și a filmelor, funcționarea stațiunilor de T.F.F., poștă, telegraf și telefon vor fi efectuate în acord cu Înaltul Comandament Aliat (Sovietic). (Vezi anexa la art. 16).

17. Administrația civilă românească este restabilită pe întregul teritoriu al României, până la o distanță de linia frontului, de minimum 50 – 100 km (depinzând de condițiile terenului), organele administrative românești obligându-se sa aducă la îndeplinire, în interesul restabilirii păcii și securității, instrucțiunile și ordinele Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), date de către el, în scopul de a asigura execuția acestor condițiuni de armistițiu.

18. Va fi înființată o Comisiune de Control Aliată, care va lua asupra sa, până la încheierea păcii, reglementarea și controlul executării prezentelor condițiuni, sub directivele generale și ordinele Înaltului Comandament Aliat (Sovietic) acționând în numele Puterilor Aliate. (Vezi anexa la art. 18)

19. Guvernele Aliate socotesc hotărârea Arbitrajului de la Viena, cu privire la Transilvania, ca nulă și neavenită și sunt de acord ca Transilvania (sau cea mai mare parte a ei) să fie restituită României sub condiția confirmării prin Tratatul de Pace, și Guvernul Sovietic este de acord ca forțele sovietice să ia parte în acest scop, în operațiuni militare, conjugate cu România, contra Germaniei și Ungariei.

20. Prezentele condițiuni intră în vigoare în momentul semnării lor.

Dat în Moscova, în patru copii, fiecare în limbile rusă, engleză și română; copiile rusești și englezești fiind autentice.

12 Septembrie 1944.

 

Din însărcinarea Guvernului și Înaltului Comandament al României,

(ss) LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU
(ss) G-RAL ADJ. DĂMĂCEANU
(ss) B. ȘTIRBEY
(ss) G. POPP

Din însărcinarea Guvernelor Statelor Unite ale Americii, Uniunii Republicii Socialiste Sovietice și Regatului Unit,

(ss) R. YA. MALINOWSKI

 

ANEXA

La Convenția de Armistițiu între Guvernul Român, pe de o parte, și Guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte

A. Anexă la art. 2

Măsurile prevăzute la art. 2 al Convenției referitoare la internarea cetățenilor germani și unguri, actualmente aflându-se în teritoriul român, nu se aplică cetățenilor de origine evreiască ai acestor țări.

B. Anexă la art. 3

Prin cooperarea Guvernului Român și Înaltului Comandament Român, menționată în art. 3 al acestei Convențiuni, se înțelege punerea la dispoziția Înaltului Comandament Aliat (Sovietic), pentru deplina folosință cum va socoti de cuviință, pe durata armistițiului, a tuturor construcțiilor și instalațiunilor românești, militare, aeriene și navale, porturi, cheiuri, cazărmi, magazii, câmpuri de aviație, mijloace de comunicație, stațiuni meteorologice, care ar putea fi cerute pentru nevoi militare în desăvârșită bună stare și cu personalul necesar pentru întreținerea lor.

C. Anexă la art. 10

Guvernul Român va retrage și răscumpăra în limitele de timp și potrivit condițiunilor pe care Înaltul Comandament Aliat (Sovietic) le va specifica, toate monetele deținute în teritoriul românesc și emise de Înaltul Comandament Aliat (Sovietic) și va înmâna moneta astfel retrasă fără plată Înaltului Comandament Aliat (Sovietic).

D. Anexă la art. 11

Baza pentru aranjamentul plăților de compensații prevăzute în art. 11 al prezentei Convenții va fi dolarul american la paritatea sa aur din ziua semnării acestei convenții, adică 35 de dolari pentru o uncie de aur.

E. Anexă la art. 16

Guvernul Român se obligă ca transmiterile fără fir, corespondența telegrafică și poștală, corespondența cifrată și prin curier, precum și comunicările telefonice cu țările străine ale Ambasadelor, Legațiunilor și Consulatelor aflătoare în România să fie dirijate potrivit modului stabilit de Înaltul Comandament Aliat (Sovietic).

F. Anexă la art. 18

Controlul cu privire la exacta execuție a clauzelor de armistițiu este încredințat Comisiunii Aliate de control, care va fi stabilită în conformitate cu art. 18 al Convenției de Armistițiu.

Guvernul Român și organele sale vor îndeplini toate instrucțiunile Comisiunii Aliate de constor care decurg din Convenția de Armistițiu.

Comisiunea Aliată de control va instaura organe sau secțiuni împuternicindu-le respectiv cu executarea de diferite funcțiuni.

În plus, Comisiunea Aliată de control va putea să aibă funcționari în diferite părți ale României.

Comisiunea Aliată de control va avea sediul său în București.

Moscova, 12 Septembrie 1944.

 

Evenimentele Zilei de 12 septembrie în Istorie

Intrarea Armatei Sovietice în Bucureşti. Bulevardul Carol (30 august 1944)

foto preluat de pe „Fototeca online a comunismului românesc” – Cota: 63/1944
articole preluate de pe: cersipamantromanesc.wordpress.com; ro.wikipedia.org; youtube.com

 

12 septembrie este a 255-a zi a calendarului gregorian și a 256-a zi în anii bisecți.

 

Sărbătorile Zilei de 12 septembrie

(BOR) Sfinții Mucenici Avtonom, Macedonie și Teodul

(BRU) Sf. Autonom, preot, martir († secolul al IV-lea)

(BRC) Sf. Nume al Mariei; Sf. Emilian, episcop

 

12 septembrie – Ziua ONU pentru cooperarea Sud-Sud

Ziua Naţiunilor Unite pentru Cooperarea Sud-Sud celebrează evoluţiile economice, sociale şi politice din ultimii ani ale regiunilor şi ţărilor din sud şi subliniază eforturile Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) de a lucra în domeniul cooperării tehnice între ţările în curs de dezvoltare. Pentru a marca importanţa cooperării Sud-Sud, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a decis să marcheze Ziua pentru cooperarea Sud-Sud la 12 septembrie, în fiecare an. Data aniversează, potrivit ONU, adoptarea în 1978 a Planului Buenos Aires de acţiune pentru promovarea şi implementarea cooperării tehnice între ţările în curs de dezvoltare.
cititi mai mult pe www.agerpres.ro

 

12 septembrie – Etiopia: Ziua națională – Aniversarea revoluției din 1974

 

Astăzi în istorie pentru 12 septembrie

 

Evenimentele Zilei de 12 septembrie în Istorie:

- 12 septembrie 1944 – Convenția de armistițiu

 

12 septembrie 490 i. Hr. - A avut loc Batalia de la Marathon. Atenienii si plateenii, condusi de Miltiade, au obtinut o stralucita victorie asupra armatei persane.

foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

Bătălia de la Maraton a avut loc în anul 490 î.Hr., între armata persană care invadase Grecia continentală și o alianță a orașelor-stat (polisuri) grecești. A fost un episod hotărâtor din cadrul Războaielor medice, fiind prima dată când perșii au fost înfrânți decisiv într-o bătălie deschisă. Bătălia de la Maraton a marcat sfârșitul primei invazii a perșilor în Grecia, aceștia fiind siliți să se retragă în Asia.

Deși războaiele dintre greci și perși au continuat, cu unele întreruperi, încă mulți ani, bătălia de la Maraton a demontat mitul invincibilității persane, pregătind terenul pentru următoarele bătălii victorioase ale grecilor, de la Salamina și Plateea.

Legenda spune că Phidippides, un soldat atenian, a alergat distanța de 42 de kilometri de la câmpul de luptă de la Marathon până la Atena, pentru a anunța victoria asupra perșilor. În momentul în care a ajuns, a strigat: Nenikikamen (Am învins !), după care a murit pe loc, rapus de oboseala. De la Maraton isi are originea numele probei de atletism, care consta in alergarea pe o distanta de 42,195 km.

 

12 septembrie 1185 - A decedat împăratul bizantin Andronic I Comnen; (n.1118 ). A domnit intre anii 1183 – 1185.

 

12 septembrie 1492 - S-a născut Lorenzo al II-lea de Medici; (d.1519). A condus Florența din 1513 până la 4 mai 1519, cand a murit de sifilis. S-a căsătorit pe data de 13 iunie 1518 cu Madeleine de la Tour, și au avut o fată, Caterina, care s-a născut la 21 de zile după moartea tatălui ei. Ea avea sa devina Caterina de Medici, celebra regină a lui Henry II al Franței, într-un mariaj aranjat de vărul ei îndepărtat, Papa Clement VII de Medici.

Cavoul lui Lorenzo di Piero de’ Medici din capela Medici a bisericii San Lorenzo, este ornamentat cu lucrările lui Michelangelo “Amurgul si Aurora” si “Gânditorul”. Din cauza numelui identic cu cel al bunicului său (ambii numindu-se Lorenzo di Piero de Medici), al cărui cavou este de asemenea în capela Medici, mormantul său este adesea confundat cu cel al bunicului sau.

 

12 septembrie 1497: S-a născut regele Francisc I al Franţei; (d. 31 martie 1547).

 

12 septembrie 1544 - A încetat din viaţă Clement Marot, poet renascentist, traducător al Psalmilor lui David (“Adolescenţă indulgentă”); (n. 1496). Marot a fost unul dintre primii poeti francezi moderni. Protejat de Marguerite de Navarra , sora regelui Franţei Francisc I, a avut un comportament nonconformist si a manifestat simpatie pentru Reformă şi pentru Luther, din care cauza a fost aruncat in inchisoare si apoi s-a exilat în Elveţia şi Italia. A murit in Italia la Torino.

 

12 septembrie 1591 - Aron Tiranul a devenit pentru întaia dată domn al Moldovei. La 12 septembrie 1591, Aron Tiranul a fost numit pentru întîia oară de către sultan, domn al Moldovei . Faptul este menționat într-o scrisoare trimisă dogelui Veneției de către ambasadorul său la Poarta Otomană. În scrisoare se menționează că a fost ales pe scaunul Moldovei după o mare concurență fiind favoritul regelui Angliei.

A fost domnitor al Moldovei: 12 septembrie 1591 – iunie 1592 și 18 septembrie 1592 – 24 aprilie 1595. Boierii l-au numit “cel Cumplit”. Aron Tiranul a fost fiul nelegitim al lui Alexandru Lăpuşneanu, deci, descendent al ilustrei dinastii princiare a Muşatinilor. A ajuns la domnie din rândaș, cumpărând tronul cu 1 milion de galbeni.

Ca să-și plătească datoriile, a scos dări noi. Cronicile spun că Aron Tiranul “prăda” țara, că agenții care strângeau dările erau însoțiți de turci și că la urmă a dat ordin ca să se ia de la tot omul câte un bou, iar pentru cei care nu aveau, se lua de la alții. De aceea, țara se răscoală, iar Aron o potolește cu cruzime.

Aron Vodă – foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

În acel moment Poarta îl mazilește (1592),dar, datorită rugăminților creditorilor săi, este numit din nou domn. Săturat de jafurile turcilor, îndemnat și de Papă ca să rupă relațiile cu aceștia, Aron a fost convins de Mihai Viteazul să se alăture alianței creștine la 5 noiembrie 1594. La această Ligă Sfântă în centrul căreia se afla împăratul german Rudolf al II-lea, aderase și principele Transilvaniei, Sigismund Bathory.

Mișcarea împotriva turcilor a început în aceeași zi și la Iași și la București, pe 13 noiembrie 1594. A curățat țara de otomani și a atacat cetățile de la Dunăre, luând și Dobrogea în 1595. Cu toate că Aron Vodă făcea parte din coaliția anti-otomană și și-a îndeplinit sarcinile în acest sens, Sigismund Bathory neîncrezător, pune la cale un complot împotriva lui. Pentru aceasta s-a folosit și de Răzvan, fostul hatman al lui Aron Vodă, care acum era șeful gărzii ungurești.

Aron a fost prins de oștile transilvănene și închis cu toată familia la Vințu de Jos, Alba în mai 1595, unde a și murit în iunie 1597. Este îngropat în biserica lui Mihai Viteazul din Alba Iulia. Locul pe tron a fost luat de Răzvan, care ca domnitor și-a luat și numele de Ștefan. Supranumele de „Tiranul”, cu care apare în istoriografia noastră actuală, i-a fost fixat definitiv de către principele-cărturar al neamului românesc,

Dimitrie Cantemir. Desfranarea sa, la care se adăuga fiscalitatea excesivă promovată de el, au făcut ca imaginea acestui domn în epocă şi peste timp să aibă mult de suferit. Astfel că, deşi are şi merite incontestabile (legate îndeosebi de lupta antiotomană), Aron Vodă a ramas in istorie drept un voievod cu o personalitate şi o domnie negativă.

 

12 septembrie 1609 - Exploratorul englez Henry Hudson, incepe explorarea raului Hudson si a regiunii actualului stat New York.

Henry Hudson – foto: ro.wikipedia.org

Henry Hudson (c. 1560 – iunie 1611) a fost un celebru navigator și explorator arctic englez.

 

12 septembrie 1612 - A murit Țarul Vasili al IV-lea al Rusiei; (n. 1552). A fost Ţar al Rusiei între 1606 şi 1610. A condus Rusia în timpul asa numitelor „Timpuril tulburi”, el fiind ultimul membru al dinastiei Rurik care a domnit. În iulie 1610 a fost răsturnat printr-o lovitură de stat pusă la cale de Romanovi şi aliaţii lor, care l-au forţat să devină călugăr. A murit ca prizonier la Varşovia în 1612.

 

12 septembrie 1659 - Oastea Tarii Romanesti condusa de domnitorul Mihnea al III-lea, ii alunga pe turci din cetatile Giurgiu si Braila. Incepe rascoala antiotomana.

Efigia lui Mihail Radu – foto: ro.wikipedia.org

Mihnea al III-lea (sau Mihail Radu, d. 6 aprilie S.V. 26 martie 1660) a fost domn al Țării Românești între 1658-1659. A dus o politică internă de consolidare a domniei, sprijinindu-se, împotriva marii boierimi, pe slujitorii militari (dorobanți), pe orășeni și pe țărani, cărora le-a îngăduit să se răscumpere, fără voia stăpânilor lor.

 

12 septembrie 1683 - A luat sfarsit asediului otoman asupra Vienei. Armata germano-polonă condusă de ducele Carol de Lorena si de Jan Sobieski, învinge în apropiere de Viena oastea marelui vizir turc Kara Mustafa.

Ilustrație a bătaliei de la Viena, 12 septembrie 1683 – foto: ro.wikipedia.org

Asediul Vienei, mai precis al doilea asediu al Vienei, avut loc între 15 iulie și 12 septembrie 1683. În anul 1529 a existat deja o situație asemănătoare în războiul turco-austriac. În primul asediu apărarea austriacă a reușit să respingă masivul atac turcesc (100.000 până la 150.000 de soldați), având și puțin noroc în această izbândă neașteptată. Al doilea atac turcesc are loc cu o armată și mai numeroasă (200.000 de turci), care ierneaza la Edirne (Adrianopol) (1682). Asediul Vienei era considerată de osmani un țel ideal.

 

12 septembrie 1764 - A murit compozitorul francez Jean-Philippe Rameau; (n.1683).

 

12 septembrie 1789 - Revolutionarul francez Jean-Paul Marat publică primul număr al ziarului “L’Ami du peuple”.

Jean-Paul Marat - foto: ro.wikipedia.org

Jean-Paul Marat (n. 24 mai 1743 – d. 13 iulie, 1793), a fost medic, filozof și om de știință francez de origine elvețiană cunoscut pentru implicarea sa în Revoluția franceză ca jurnalist radical și politician. O dată cu începutul revoluției, s-a dedicat în întregime intereselor ei. Din august 1789 editează ziarul Prietenul poporului în care erau exprimate revendicările maselor populare. Importantă libertății, zicea Marat, constă în aceea că: „Poporul învață să se supună numai legilor drepte și înțelepte, să se împotrivească legilor nedrepte și să se ridice împotrivă legilor tiranice”. În același timp, Marat considera că poporul trebuie condus, că el are nevoie de un dictator care să-l indrumeze. Marat a fost primul care a chemat la teroare.

 

12 septembrie 1819 - A murit feldmaresalul prusac Gebhard Leberecht von Blücher ; ( n. 16 decembrie 1742).
L-a invins, impreuna cu ducele englez de Wellington, pe imparatul francezilor Napoleon, in batalia de la Waterloo in 1815.

 

12 septembrie 1847 - A inceput Bătălia de la Chapultepec, din timpul razboiului mexicano-american, terminată în ziua următoare cu victoria Statelor Unite. Războiul mexicano – american a avut loc între 1846 şi 1848 în urma anexării în 1845 de către Statele Unite a Texasului. Mexicul considera Texasul o provincie mexicană separatistă şi a refuzat să recunoască secesiunea acestuia şi dobândirea independenţei pe cale militară în 1836.

 

12 septembrie 1848 - Elvetia a adoptat o nouă constituție, organizându-se intr-un stat federal.

 

12 septembrie 1882 - S-a nascut Ion Agârbiceanu, preot si scriitor român, membru al Academiei Române; (d. 1963).

 

12 septembrie 1887 - S-a nascut la Sulina, jud. Tulcea George Georgescu, supranumit “seniorul baghetei românesti”, fost director al Operei Române din Bucuresti, membru corespondent al Academiei Române si director al Orchestrei Filarmonice din Bucureşti ; (d. 1 septembrie 1964).

 

12 septembrie 1888 - S-a născut Maurice Chevalier, actor francez (din filmografie: “Văduva veselă”, “Tăcerea e de aur”); (m. 1 ianuarie 1972). In anii ’50 și ’60, a câștigat în popularitate datorită aparițiilor în filmul muzical Gigi (1958), cu Leslie Caron și Hermione Gingold, împreună cu care a interpretat cântecul I Remember It Well și în câteva filme ale lui Walt Disney. Semnul distinctiv al marelui actor era o pălărie de paie (canotieră), pe care o purta întotdeauna pe scenă, alături de costum. Maurice Chevalier are o stea pe faimoasa Hollywood Walk of Fame.

 

12 septembrie 1890 - A fost fondat oraşul Salisbury, numit ulterior Harare, din 1980 capitală a statului Zimbabwe.

 

12 septembrie 1897 - S-a născut fiziciana si chimista Irène Joliot-Curie, fiica celebrilor savanti Pierre şi Marie Curie, distinsă, împreună cu soţul ei Frederic Joliot, cu Premiul Nobel pentru Chimie. A fost membru de onoare străin al Academiei Române; (m. 17 martie 1956).

 

12 septembrie 1913 - S-a nascut Eiji Toyoda, om de afaceri, fondatorul firmei de automobile „Toyota Motor Company Limited”; (1937). Toyoda a deținut această poziție până în 1994, cand s-a retas de la conducerea companiei.

 

12 septembrie 1913 - S-a născut Jesse Owens, celebru atlet de culoare supranumit “torpila umană”; la Olimpiada din 1936 (Berlin), a câştigat 4 medalii de aur; (m. 31 martie 1980).

 

12 septembrie 1919 - A fost emis Decretul – lege privind infiintarea Universitatii Regele Ferdinand din Cluj. Primul rector a fost Sextil Puscariu. Universitatea maghiara din Cluj se refugiaza la Szeged. In aceiasi zi, Consiliul Dirigent al Transilvaniei emite un Decret-lege pentru reforma agrara si introducerea votului universal.

Universitatea Regele Ferdinand I (1919–1948) - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Universitatea Regele Ferdinand I (1919–1948) – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Prin decretul regal nr. 4090 din 12 septembrie 1919 Universitatea Franz Joseph din Cluj a fost transformată cu începere din ziua de 1 octombrie 1919 în universitate românească, cu patru facultăți: Drept, Medicină, Litere și Filozofie, Științe. Profesorii și studenții maghiari s-au refugiat pentru trei semestre la Budapesta, apoi la Szeged. În 1927, după moartea regelui Ferdinand, Universitatea din Cluj adoptă oficial numele regelui, și devine Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj.

În toamna anului 1940 Universitatea Ferenc József din Szeged s-a întors la Cluj, iar Universitatea Regele Ferdinand s-a refugiat la Sibiu și Timișoara, unde a funcționat fără întrerupere până în anul 1945. După revenirea la Cluj a funcționat până în anul 1948, când a devenit Universitatea Victor Babeș.
cititi mai mult pe: ro.wikipedia.org; www.agerpres.rowww.ubbcluj.ro

 

12 septembrie 1919 - La Londra, la initiativa bancherului miliardar Rotschild si cu participarea a cinci concerne financiare mari, s-a efectuat primul fixing al pretului aurului. De atunci piata de aur internationala se orienteaza zilnic dupa cursul din Londra.

 

12 septembrie 1920 - La Anvers, la Jocurile Olimpice de vară, se inalta pentru prima dată steagul olimpic cu cinci inele, reprezentand cinci continente.

 

12 septembrie 1921 - S-a nascut in orasul Lvov, pe atunci în Polonia, azi în Ucraina, scriitorul polonez Stanislaw Lem (d. 27 martie 2006, Cracovia).A fost a fost un cunoscut scriitor de science fiction, dar și filozof și autor de texte satirice.
A fost multa vreme cel mai citit scriitor de science fiction care nu scria în limba engleză. In cartile sale Stanislav Lem a abordat teme filozofice, precum si reflectii legate de impactul tehnologiei asupra oamenilor, natura inteligenței, imposibilitatea comunicării și înțelegerii reciproce, disperarea în fața limitelor omenești, sau locul omenirii în Univers.

 

12 septembrie 1938 - Adolf Hitler cere autonomie și autodeterminare pentru germanii din Sudeti (Sudetenland) din Cehoslovacia.

 

12 septembrie 1940 - S-a nascut actrita americana Linda Gray, cunoscuta publicului larg datorita rolului jucat in popularul serial de televiziune “Dallas”).

 

12 septembrie 1940 - Patru tineri francezi, Marcel Ravidat, Jacques Marsal, Georges Agnel și Simon Coencas, care cautau cainele lui Marcel, Robot, care se ratacise, au facut o descoperire senzationala in pestera Lascaux, in care se afla picturi rupestre datand din paleoliticul superior.

12 septembrie 1940: În peștera de la Lascaux, Franța sunt descoperite picturi rupestre preistorice – foto: ro.wikipedia.org

Peștera din Lascaux este un complex de galerii subterane aflate în departamentul Dordogne, regiunea Aquitania, Franța si face parte in prezent din patrimoniul mondial al umanității fiind protejata de UNESCO datorită importantelor mostre de artă rupestră din paleolitic. După terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, peștera s-a deschis publicului vizitator. Din cauza dioxidului de carbon emanat de cei 1200 de vizitatori pe care îi primea peștera zilnic, picturile au avut de suferit și de aceea peștera a fost închisă publicului în 1963. După închiderea peșterii pentru vizitatori, picturile au fost restaurate.

 

12 septembrie 1941 - A murit Hans Spemann, biolog german care a efectuat studii asupra embrionului şi evoluţiei sale ulterioare. A fost laureat al Premiului Nobel pentru medicină in anul 1935; (n.27.06.1869).

 

12 septembrie 1943 - Al doilea razboi mondial - Dictatorul fascist italian Benito Mussolini este salvat de un comando de parasutisti germani condusi de Otto Skorzeny, din cladirea hotelului de pe muntele Gran Sasso din Abruzzi, unde se afla in detentie, in aşa-numita operaţiune „Stejarul” .

Mussolini imediat dupa eliberarea sa, in mijlocul parasutistilor germani – foto: cersipamantromanesc.wordpress.com

La putin timp Mussolini a format un guvern fascist la Salo in nordul Italiei, care a continuat razboiul alaturi de Hitler, pana aproape de capitularea Germaniei lui Hitler.

 

12 septembrie 1944 - La Moscova, a fost semnată Convenţia de armistiţiu dintre guvernul român şi guvernele Naţiunilor Unite, in conditiile dictate de URSS, prin care se consfinţea starea de fapt a ieşirii României din războiul cu Aliatii occidentali si URSS şi întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste.

România după Al Doilea Război Mondial. Teritoriile pierdute sunt marcate cu verde crud - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

România după Al Doilea Război Mondial. Teritoriile pierdute sunt marcate cu verde crud – foto preluat de pe ro.wikipedia.org

Reprezentantii Guvernului si Inaltului Comandament Roman la Moscova au fost: Ministrul de Stat si Ministru de Justitie L. Patrascanu, Ministrul Subsecretar de Stat al Afacerilor Interne, Adjutantul Majestatii Sale Regelui Romaniei, General D. Damaceanu, Principele B. Stirbey si d-l G. Popp, avand depline puteri. Reprezentantul Inaltului Comandament Aliat (Sovietic) a fost Maresal al Uniunii Sovietice R. Ya. Malinowski, deplin imputernicit pentru aceasta de catre Guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit si Statelor Unite ale Americii.

Fotografie reprezentând un aspect de la intrarea Armatei Roşii în Bucureşti (29 - 30 august 1944) - foto preluat de pe „Fototeca online a comunismului românesc” - Cota: 55/1944

Fotografie reprezentând un aspect de la intrarea Armatei Roşii în Bucureşti (29 – 30 august 1944) – foto preluat de pe „Fototeca online a comunismului românesc” – Cota: 55/1944

Dupa Lovitura de stat de la 23 august si pana la 12 septembrie 1944, in absența unui armistițiu semnat, trupele sovietice au tratat în continuare pe români drept inamici, un număr de 114.000- 160.000 de soldați români fiind luați prizonieri de război de către sovietici fără luptă, ca urmare a ordinului de încetare a focului dat de regeAcestia au fost trimiși pe jos în lagăre din Uniunea Sovietică; aproximativ o treime dintre ei murind pe drum. La articolul 16, Convenţia prevedea scoaterea din circulaţie a tuturor publicaţiilor fasciste şi legionare, pretext pentru regimul comunist de a scoate din circuitul public privat texte importante referitoare la unitatea statului român, la tradiţiile româneşti, ori la românii din alte ţări. Pe lista autorilor interzişi figurau mari nume ale culturii noastre nationale cum ar fi : Gheorghe Şincai, Nicoale Iorga, Mihai Eminescu, Mircea Eliade si chiar marele dramaturg de origine evreiasca, Mihail Sebastian.
cititi mai mult pe www.unitischimbam.ro

 

12 septembrie 1944 - S-a născut solistul vocal, producătorul şi compozitorul american de succes Barry White; (m. 4 iulie 2003).

 

12 septembrie 1949 - Theodor Heuss este ales primul presedinte al Republicii Federale Germania. Theodor Heuss (n. 31 ianuarie 1884 – d. 12 decembrie 1963), a îndeplinit funcţia de preşedinte al RFG în perioada 1949-1959.

 

12 septembrie 1953 - John F. Kennedy, viitor presedinte al SUA, s-a casatorit cu Jacqueline Lee Bouvier, fotograf la publicatia Washington Times-Herald. JFK, la vremea aceea senator de Massachusetts si sotia sa au avut peste 750 de invitati la ceremonie.

Senator John F. Kennedy and Jacqueline Bouvier Kennedy on their wedding day, September 12, 1953 – foto: en.wikipedia.org

 

12 septembrie 1959 - S-a lansat misiunea sovietică Luna 2, prima navă care a atins suprafața lunară.

 

12 septembrie 1966 - A fost lansată misiunea spatiala americana Gemini 11.

 

12 septembrie 1974 - Împaratul Haile Selassie al Etiopiei este inlaturat de pe tron in urma unei lovituri de stat militare conduse de marxistul Mengistu Haile Mariam. A murit în captivitate, un an mai târziu. Haile Selassie I (Tafari Makonnen Woldemikael (n. 23 iulie 1892 – d. 27 august 1975), a fost împărat al Etiopiei între 1930-1935 și 1941-1974. În timpul domniei sale a inițiat numeroase reforme sociale și economice prin care a urmărit modernizarea statului.

 

12 septembrie 1977 - Steven Biko, activist antiapartheid, a murit datorita traumelor suferite in urma batailor care i s-au aplicat de catre autoritatile din Africa de Sud.

Bantu Stephen Biko (18 December 1946 – 12 September 1977) - foto preluat de pe en.wikipedia.org

Bantu Stephen Biko (18 December 1946 – 12 September 1977) – foto preluat de pe en.wikipedia.org

Cu o saptamana inainte de a muri, Biko a fost ranit puternic la cap in timpul unui interogatoriu. Cinci politisti l-au torturat ore in sir, abandonandu-l intr-o balta de sange si in stare de inconstienta. In locul ingrijirilor medicale, a fost legat pentru 24 de ore de un grilaj de fier. Abia dupa o zi, doi medici l-au examinat constatand ca Biko are grave leziuni pe creier si ca nu este capabil sa se miste. In ciuda starii grave a sanatatii lui, medicii au precizat ca detinutul poate fi transportat la Pretoria, oras aflat la 10 ore distanta de locul in care era.

Astfel, pe 11 septembrie, el a fost transportat mai mult mort decat viu in inchisoarea de la Pretoria. Autoritatile sud-africane au precizat ca Biko a decedat din cauza refuzului de a manca si de a bea apa timp de o saptamana. Ulterior, dupa ce s-a aflat ca Biko avea rani profunde la cap, oficialii au precizat ca acestea s-ar fi datorat faptului ca acesta a cazut din pat. Nimeni nu a fost gasit vinovat pentru moartea activistului de culoare, iar cei cinci politisti care l-au torturat au fost promovati.

Steven Bantu Biko s-a nascut in 1946, fiind unul dintre cei mai activi luptatori impotriva apartheid-ului din anii ’70. Pe vremea cat a urmat cursurile Universitatii de Medicina, a fondat Organizatia Studentilor din Africa de Sud care lupta contra “opresiunii psihologice a negrilor de catre albi”. A infiintat si o grupare care milita pentru redarea demnitatii cetatenilor de culoare. A fost arestat de mai multe ori, condamnat si incarcerat din cauza idealurilor sale de eliberare a negrilor din Africa de Sud, devenind un martir, moartea sa atragand o serie de probleme pentru Africa de Sud. La cateva luni dupa tragicul incident, Natiunile Unite au impus un embargo partial acestei tari.
cititi mai mult pe en.wikipedia.org

 

12 septembrie 1981 - A încetat din viaţă Eugenio Montale, poet şi jurnalist, iniţiator al poeziei ermetice italiene; a primit Premiul Nobel pentru Literatură în 1975: “Oase de sepie”, “Ocazii”; (n. 12 octombrie 1896).

 

12 septembrie 1990 - La Moscova s-au încheiat discuțiile în format 2+4, în cadrul cărora „puterile aliate” în cel de – al Doilea Razboi Mondial au renunțat la drepturile speciale instituite după capitularea necondiționată a Germaniei.

 

12 septembrie 1992 - A încetat din viaţă actorul Anthony Perkins. A interpretat roluri memorabile in filmele ”Psycho”, “Crima din Orient Expres”; (n. 1932).

 

12 septembrie 1992 - Mae Jemison ( n.17 octombrie 1956), astronaut si fizician, devine prima femeie de culoare care a ajuns in spatiu, fiind membra in echipajul navetei spatiale Endeavor. Naveta spațiala americana Endeavour STS–47, ii avea la bord pe langa Mae Jemison Carol, prima femeie afro-americana care a calatorit în spațiu, pe Mamoru Mohri, primul cetățean japonez care facut parte din echipajul unei nave spațiale americane, și pe Mark Lee și Jan Davis, primul cuplu căsătorit în spațiu.

 

12 septembrie 1994 - Trupe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice si din statele est-europene, inclusiv Romania, au efectuat manevre militare comune in Polonia, in cadrul Programului Parteneriatului pentru Pace.

 

12 septembrie 1997 - A încetat din viaţă scriitoarea canadiană Judith Merril (Judith Josephine Grossman), una din primele femei devenite celebre ca autoare de SF: “Shadow on the Hearth”(1950), un roman despre războiul nuclear, care a fost adaptat pentru televiziune (n. 21 ianuarie 1923).

 

12 septembrie 2003 - A încetat din viaţă Johnny Cash, cântăreţ de muzică country; de-a lungul a 50 de ani de carieră, a înregistrat peste 400 de albume; (n. 26 februarie 1932).

Este considerat a fi unul dintre cei mai influenți muzicieni americani ai secolului XX.De-a lungul carierei sale de aproape 50 de ani, Cash a vândut peste 90 de milioane de albume și a ajuns să ocupe “o poziție de vârf în istoria muzicii”.

 

12 septembrie 2007 - IPS Daniel (numele de mirean Dan Ilie Ciobotea, n.22 iulie 1951, satul Dobresti, comuna Bara, jud. Timis), a fost validat în funcţia de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

 

12 septembrie 2013 - Agentia spatiala americana NASA, a anunțat că nava Voyager 1 a devenit primul obiect spațial creat de om care a ajuns în afara sistemului solar.

 

12 septembrie 2014 - A decedat canteretul si compozitorul englez John Gustafson; (n.8 august 1942). A avut o cariera de lungă durată și performanta in muzica pop, fiind printre altele membru al renumitelor grupuri Ian Gillan Band, Roxy Music și Quatermass.