Duminica a 29-a după Rusalii – A celor 10 leproși

Vindecarea celor zece leproși - foto preluat de pe doxologia.ro

foto preluat de pe: doxologia.ro

 

Duminica a 29-a după Rusalii - A celor 10 leproși

Ev. Luca 17, 12-19

În vremea aceea, intrând Iisus într-un sat, L-au întâmpinat zece bărbați leproși, care au stat departe

Și care au ridicat glasul, zicând: Iisuse, Învățătorule, miluiește-ne!

Și, văzându-i, El le-a zis: Duceți-vă și vă arătați preoților. Dar, pe când ei se duceau, s-au curățit.

Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors, cu glas mare slăvind pe Dumnezeu.

Și a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus, mulțumindu-I. Iar acela era samarinean.

Și răspunzând, Iisus a zis: Oare nu zece s-au curățit? Dar cei nouă unde sunt?

Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam?

Și i-a zis: Ridică-te și du-te! Credința ta te-a mântuit!

* * *

De ce Bi­se­rica a rânduit citirea acestei pe­ricope evanghelice în apro­pie­­rea praz­nicului Botezului Dom­­nu­lui?

În Vechiul Testa­ment se vor­beşte despre o sin­gu­­ră vinde­ca­­re de lepră: a lui Nee­man, cel ca­re este pus să se scal­­de în Ior­dan, şi, ieşind din apă, bubele, pe­tele albe ale leprei, se în­de­păr­­tează de la el, mi­­nunea vin­de­­cării de lepră fiind dublată şi de minunea rege­ne­rării trupului lui Neeman – „i s-a înnoit trupul ca trupul unui co­pil mic şi s-a cu­ră­ţit“ (IV Regi 5, 14).

Ni se atra­ge atenţia, a­şa­dar, că Iordanul cel nou, sfinţit prin prezenţa lui Hristos, vin­de­­că lepra sufletului şi că, în ce­le din urmă, Taina Sfân­tului Bo­tez,

Iordanul care um­ple mar­­ginile pământului, la a­­ceas­ta ne cheamă: la ridicarea le­­prei de pe noi, a leprei din noi şi a leprei dimprejurul nostru.

Sfin­­ţindu-ne cu apa Iordanului, mai­­ca şi obârşia Botezului, ne pre­­gătim casele să vină Hris­tos ia­răşi.

Sfinţindu-ne cu apa Ior­danului, primim puterea de a intra în Împărăţia veşnică a Îm­pă­ratului Dumnezeu.

Dar, ia­tă, oare avem de fiecare dată tă­ria să ne întoarcem către Dom­nul, să cădem la picioarele Lui şi să-I mulţumim?

Câţi dintre noi nu punem vindecările ex­clusiv pe seama medicamen­te­lor, pe sea­ma medicilor noş­tri, pe sea­ma voinţei noastre, pe seama ori­cui altcuiva decât Dum­nezeu?

Evanghelia acestei du­minici ne arată cât de puţini sunt cei care ştiu să mulţumească lui Dum­nezeu, chiar şi atunci când se bucură din partea Lui de cele mai mari daruri.

(Lect. Nicuşor Beldiman) preluat de pe www.crestinortodox.ro